simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ : ܡܚܠܛ ܐܢܬ ܠܗ ܒXܡܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ : ܘܥܒ̇ܕ
BarBahl:SyrLex . ܡܛܝܐ بلوغ . ܡܛܝܬܢܝ ܒܡܢ̇ܬܐ نالني البلاء . ܡܛܝܬܢܝ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢܟ ܡܕܡ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܛܝ ܡܫܘܕܥ
Eph:madCarNis X ܕܠܐ ܬܝܒܝܢ ܡܝܬܐ̈ ܒܫܝܘܠ ܒܝܬ ܚܝܐ̈ ܣܩ ܡܪܝ ܐܣܩ ܐܢܬ ܒܬܪܬܝXܗܝܢ̈ ⁴ ܕܐܘܕܐ ܝܠܦܬ ¹ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܐܦ ⁶ܐܠܗܐ
JnRufus:Pleroph ܠܝ ܒܓܙܡܝܟ̈ ܘܒܗܓܓܘܬܟ . ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܐܬܚܡܬ ܘܪܬܚ : ܪ . ܐ ܐܢܬ . ܝ̇ܕܥ X ܐܢܐ ܡܚܝܠܘܬܟ . ܠܐ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܝ ܐܦܠܐ ܡܣܪܕ
SevAnt:LuqJul ܠܒܪ ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܕܐܓܘܢܐ : ܬܣܒܪ ܠܟ ܕܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܒܘܟܝܐ̈ ܐܢܬ ܢܓ̇ܕ ܐܢܐ ܠܘܬܝ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܛܥ̇ܐ ܒܢܦܫܟ ܆ ܘܠܐ ܟܕ ܢܦ̇ܩ
AbbaIs:Ascet ܡܠܬܗ ܇ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܬܠܐ ܥܡܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . 0 ¹ X ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܐܙܠ ܒܬܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ̣ ܢܛ̇ܪ
ActsMiaphysites ܀ ܘܩ̣ܪܒ ܡܚܕܐ ܪܘܦܝܢܐ ܣܟܘܠܣܛܝܩܐ · ܘܚܡ̣ܠ ܢܦܫܗ ܬܚ̣ܝܬ ܐܢܬ ܫ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܥܠܡܝܐ̈ ܆ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܘܢ ܕܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܕܢܝܚܐ ܡܢ ܟܠ ܟܣܝܐ ܚܙܬܟ ܀ X 6ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܚܝܠܐ̈ X ³ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܘܫܬܩܐ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ² ܕܐܢܫ ܢܚܙܝܟ ܒܥܝܢܐ ܟܕ ܢܘܗܪܐ
AbbaIs:Ascet ܒܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠ ܫܘܪܐ ܇ ܡܛܘܠ ܕܡܦܩܕܝܢ ܐܢܬ ܡܠܠ ܥܡܢ ܐܪܡܐܝܬ ܇ ⁴ܫܡܥܝܢܢ ܗܘ ܓܝܪ ܚܢܢ . ܘܠܡܢܐ ܡܡܠܠ XX
LiberGrad ܒܗ : ܡܬܚܢܩ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܟ ܣܟܪܝܘܛܐ ܒܡܝܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܚܢܘܩܐ̈ ܐܢܬ : ܐܙܠ ܐܢܬ ܠܟ ܠܓܗܢܐ : ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ ܢܘܪܐ . ܘܐܢ ܟܦܪ
Eph:madNativ ܠܓܘ ܡܢܝ ܘܐܢܬ ܠܒܪ ܡܢܝ ܡܦ̣ܗܐ ܠܐܡܗ 3ܕܐܚܙܐ ܨܠܡܟ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܘܟܕ ܐܝܠܕܬܟ ⁴ ܬܘܒ ܓܠܝܐܝܬ ܚܝܠܟ ܟܣ̣ܝܐ ܠܐ ܫ̇ܢܝ ܡܢܝ
IsaacAnt:memHom . ܠܐ ܬܒܥܐ ܕܬܫܦܪ ܡܡܬܘܡ : ܠܡܢ ܕܠܐ ܫܦܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܀ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܐ ܬܫܦܪ ܀ ܕܐܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܗܘܝܬ : ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܫܦܪ
AbbaIs:Ascet ܠܗ ܪܓܠܘܗܝ̈ . 48ܐܢ ¹ܢܝ̇ܬܐ ܠܟ ܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܠܚܡܢ̈ X ܇ ܐܢܬ ¹ X X 4ܐܢ ܕܝܢ ܐܬ̇ܐ ¹ܡܢ ܥܡܠܐ ܆ ܥܒܕܝܗܝ ܕܢܬܢܝܚ ܟܕ ܡܫܝܓ
JacSer:memElishNaamGehaz ܗܘ ܡܪܝ ܘܡܫܒܚܢܐ̈ ܠܐ ܡܛܝܢ ܠܟ ܕܠܟ ܒܟ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐܢܬ ܟܦܐ 30 ܘܩܗܠܬ ܟܢܫܬ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܟ ܫܒܝܚ
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܣܒ ܠܟ ܩܝܣܐ ܚܕ : ܘܟܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܝܗܘܕܐ ܘܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܚܕ ܥܡܐ ܘܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ .
Sahd:BookPerf ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܫ̇ܒܩܬ ܠܗ̣ ܘܬܘܒ ܗ̣ܦܟ ܐܣ̣̇ܟܠ ܒܝ . ܠܐ ܬܘܒ̣ ܐܢܬ ܕܡܟܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܬܬܟܝܠ ܠܟܘܢ . [55]ܐܠܐ ܐ̇ܡܪ
BarEbr:Ethic ܠܗܕܐ ܕܠܬܚܬ ܚ̇ܒܨ ܐܢܬ ܕܬܚܙܘܩ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܢܬ . ܟ̇ܠ ²¹ܓܝܪ ܠܐܘܪܫܠܡ ²²ܕܠܥܠ ܚ̇ܒܨ ܕܢܐܙܠ . ²³ܘܐܝܟܢܐ
P:ApocBar [AB] ܐܪܙܐ ܒܬܪ ܥܒܐ . ܕܐܙܠ ܩܕܡܝܟ . ܘܗܘܝ ܥܡܗ ܚܠܐ . ܘܥܦܪܟܘܢ ܐܢܬ ܕܢܬܥܩܪ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܣܪܗܒ ܙܒܢܟ ܘܡܛܝ ܥܕܢܟ . ܙܠ ܗܟܝܠ ܐܦ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܡܠܝ̈ : ܩܕܡܝ ܡܢܟ ܩܒܠܬܗ̇ . ܐܛܥܢܬܢܝ ܝܩܝܪܬܐ̈ : ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܣܦܪܐ ܕܝܠܦܬ̥ ܬܢܐ ܐܢܐ : ܒܗܝ ܕܐܗܓܝܬܢܝ ܐܗܓܝܬܟ ܀ ܐܢ ܪܓܙ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܐ̣ܡܪ ܕܦܬܚܬ̤ ܦܘܡܗ̇ ܘܒܠܥܬ̤ ܕܡܗ ܕܐܚܘܟ Xܢ ܐܢܬ ܠܐ ܕܡ̇ܝܢ ܟܠܝܠܐ̈ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܟܝܠ ܠܝ̣ܛ