simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet . XXX ܐܢ ܪܓܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܗܢܝܐܐ ܠܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܠܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘ ܐܢܬ ܕܦܓܪܐ ܢ̇Xܕ ¹ܠܗ ܠܠܒܟ̣ܐܬܕܟܪ ܠܣܪܝܘܬܗ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . X²ܫܠܝܐ ² XXX Xܝ X06ܘܐܢ ܛܢܢܐ |ܡܛܪܦ ܠܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܕܟܠܢ ܐܢܬ ܗܢܝܐܐ ܠܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܠܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠܘ ܆ ܘܡܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . ¹ X ²ܩX XXXXXXXXX ܩ . XX |ܘܫܐ̇ܠܬ ܠܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܣܒܐ XXX ³⁵ XXX XX ⁴ܠܡ X¹ ⁹ܠܢ ܘܐܦ ܐܢܬ ·ddܝ ܠܝ X ܠܢ ܐܦܢ
AbbaIs:Ascet . ¹ X 4ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܠܐ ܬܬܟܠ ܐܢܬ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬXܟ . X 40ܠܐ ܬܬܪܥܐ ܪܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܒܐ
AbbaIs:Ascet . ¹ XX ܘܠܒܟ ܘܥܝܢܝܟ̈ ܛܪ ܘܠܐ ¹ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ²ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܡܩܒܠܬܐ X . ¹ XX ܐܫܬܝܢ ܥܡ ܟܠܢܫ ܇ ܕܬܩܢܐ ܦܪܗܣܝܐ ܟܕ ܡܨܠܐ
AbbaIs:Ascet . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܐܚܘܟ : ܕܐܪܦܢܝ ܐ̇ܦܩ ¹ܓܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ ܇ ܩܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܒܥܝܢܟ ܠܐ ܒ̇ܚܪ
AbbaIs:Ascet . ܐܬ ܒܩܐ ³⁴ ܒܚܘܫܒܟ ³⁵ܕܡܢܐ ³⁶ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕ ܩܢ̣ܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ . ܒܨ ܝ ܗܟܝܠ ܢܦܫܟ̣ ܐܚܝ ܚܒܝܒܐ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܦ
AbbaIs:Ascet . ܗ̣ܘ ¹⁷ܕܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܡܩܘܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܨܛܚܐ ܆ ¹⁸ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ¹⁸ܠܐ ܪܓ̣ܙ ܟܕ ܚ̇ܐܫ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܐܛ ܐܢܬ̣ ܪܓ̇ܙ
AbbaIs:Ascet . ܗ̣ܘ ¹⁹ܡܟܝܟܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܦܝܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ²0ܒܗ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܚܕܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܥܩܬܐ̣ ܡܬܕܠܚ
AbbaIs:Ascet . ܗ̣ܘ ܛܥ̇ܢ ܗܘܐ X ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠܘܗܝ ܒܚܕܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܗܘܐ ܟܕ ܡܨܛܚܐ ܆ ¹⁸ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܟܕ ܠܐ ܡܨܛܥܪ ܐܢܬ̣ ܡܫܬܓܫ
AbbaIs:Ascet . ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܚܕܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕܐ̣̈ ܟܣܝܘܬܐ ܕܡܚܫܒܬܐ̈ . ܐܢܬ ܕܡܩܪܒܐ ܥܡܟ ܆ ܠܐ ܬܒܗܬ ܕܬܓܠܝܗ̇ ܩܕܡ ܐܒܗ̇ܬܐ ܇ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . ܝXX XX XX ܐܢ ܢܬܓܠܝܢ̈ |ܠܟ ܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܠܡܦܫܩܘ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܒܝܫܬܐ ܥܡ ܐܚܘܟ ܇ ܘܐܠܐ̣ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
AbbaIs:Ascet . ܡܢ ܡܝܟܐ . ܥܡܝ̣ ⁸ܡܢܐ ܥ̇ܒܕܬ ܠܟ ܇ ܐܘ ܡܢܐ ܐܟ̇ܪܝܬ ܐܢܬ ܐܬܦܢ ²ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܕܢܩܘܡ X ³ ܠܟ ⁴ܒܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ⁵ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet . ܩX ܡܢ ܡܬܠܐ̈ . ܚܣܝܪܝ̈ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܗܘܝܢ ܚܒܢܢܐ̈ ܇ ܐܢܬ ܡܪܝܐ : ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܇ ܪܕܘܦ ܒܬܪܗܘܢ̣ ܘܡܬܦܪܩܘ ܡܬܦܪܩ
AbbaIs:Ascet . ⁰ X X4ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܪܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ̣ ܝܗ̇ܒ ¹ܐܬܐ̇ ܗܕܐ̣ ܐܢܬ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
AbbaIs:Ascet . ⁵ܘܥܢ̣ܐ ⁸ܘܐܡ̣ܪ X ܝX 11ܠܗܘܢ : ܕܫܥܬܐ ܥܒ̇ܕܬ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܐܡܪܘ ⁴ܠܗ ܕܝܢ : ܘܐܢܬ ܕܚ̇ܠ
AbbaIs:Ascet : X⁴ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ²⁵ܕܡܚܝܠܐ X ²ܐܝܬܝ ܇ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ²⁷ ܐܢܬ ²²ܘܒܫܪܪܐ ܕܢܪܚܩ ܡܢܟ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ̣ ܘܐܬܚܫܒ ²³ X
AbbaIs:Ascet : ²ܘܐܡ̇ܪ ܠܟ ܕܬܒ ܠܟ ³ܩܠܝܠ ܆ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܒܝܬܐ ܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܐܢܬ X . 0 XX ܐܢ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ¹ܠܘܬ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܕܬܫܪܐ ܟܕ ܥܒ̇ܪ X
AbbaIs:Ascet : ¹0ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܪܚܡܐ̣̈ ܦܪܘܩܝܢܝ ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̇ܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܡܕܡ ܠܐ ܡܥܝܩ ܐܢܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܒ̇ܟܐ ⁸ܐܢܬ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐ̇ܡܪ X
AbbaIs:Ascet : ܕܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܐܢܐ̣ ¹ܡܟܝܠ ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܢܬܦܪܩ ܇ ܐܘ ܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . 0 4ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ