simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܒܡܥܠܟ ܕܠܡܕܝܢܬܢ ܫ̇ܠܐ ܪܥ̣ܠܐ ܡܢܗ̣̇ ܂ ܬ ܐ ܥܘܠ ܒܙܘܚܐ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܘܥܢ̣ܘ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܂ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܝ̇ܕܥ
ChronMin ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܫ̣̇ܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܕܐܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܒܗܢܐ ܢܝܫܐ ܙܟ̇ܐ
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܕ ܘܙܟ̣ܐ ܥܡ̣̇ܕ ܘܗܝܡܢ ܀ ܘܟܕ ܐܬܬܚܪܡ ܐܪܝܘܣ ܡܢ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܕܥܒܕ ܠܟ ܢܝܫܐ ܒܕܡܘܬ ܗܢܐ ܆ ܘܒܗ ܙ̇ܟܐ
ActsMiaphysites ܂ ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̇ܐܬ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܬܥ̣ܝܩ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܝܡ ܒܣܡܐ̈ ܥܠ ܫܠܕܝ ܡܐ ܕܡ̇ܝܬܬ ܐܠܐ ܐܢ
ActsMiaphysites ܒܬܪܝ ܂ ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܐܬܬܢ̣ܚ ܣܒܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܂ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܬܥ̣ܝܩ ܂ ܐܠܐ ܐܬܠܒܒ ܂ ܩܠܝܠܐܝܬ ܓܝܪ ܐܦ 3ܐܬ̇ܐ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
ActsMiaphysites ܠܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܕܬܟܬܪ ܒܨܒܝܢܟ ܂ ܥ̣ܢܐ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܐ ܠܘܬܗ ܡܢܐ ܥܒ̣ܕܬ ܂ ܡܢܐ ܐܬܚ̇ܫܒܬ ܂ ܫ̇ܠܡ
ActsMiaphysites ܂ 1ܕܓܠܐ ܐܢܬ̣ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܪ ܠܟ ܀ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܚܟܝܡ ܐܢܬ ܕܠܘܛܬܐ̈ ܐܫ̇ܕ ܗܘܐ ܕܢܥܒ̣ܕ ܦܪܟܣܝܣ ܂ ܝܡܐ ܠܝ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܠܡܘܡܬܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܦܪܟܣܝܣ ܂ ܡܫܬ̇ܘܕܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܂ ܚܟܝܡ ܕܝ̇ܢܐ ܡܘܡܬܐ̈ ܘܦܪܟܣܝܣ 2ܐܟܚܕܐ ܆ ܐܢ ܡܫܪ
ActsMiaphysites ܦܪܟܣܝܣ ܂ ܡܫܬ̇ܘܕܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܐ ܂ ܐܦܠܐ 3ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܘܦܪܟܣܝܣ 2ܐܟܚܕܐ ܆ ܐܢ ܡܫܪ ܐܢܬ ܠܡܘܡܬܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
ActsMiaphysites ܀ ܝܘܚܢܢ Xܡ̣ܪ X X ܪܝܫܢ ܕܝܠܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܂ ܘܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܆ ܐܢܬ ܀ ܘܪܘܦܝܢܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܪܝܫܐ ܡܢ̣ܘ ܪܝܫܟ ܂ ܒܬܪ ܡܢ̣ܘ ܐ̇ܙܠ
ActsMiaphysites ܇ ܚ̣ܙܘ ܕܝܢ̣ܐ ܕܥܘ̣̇ܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܃ ܕܢܦ̣ܩ ܕܝܢ̣ܐ ܟܕ ܐܢܬ ܆ ܩ̇ܥܐ ܂ ܝ ܗ ܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܂ ܗܒ ܦܘܢܐ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܐܦ ܐܢܬ ܗܘܐ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ ܟܠ
ActsMiaphysites ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܐܦ ܐܬܡܠܝ ܩܕܡ ܐܢܬ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܡܡܠܠ
ActsMiaphysites ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܐܦ ܐܬܡܠܝ ܩܕܡ ܦܛܪܝܪܟܟ ܆ ܐܢܬ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ
ActsMiaphysites ܠܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܀ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪܝ ܂ ܠܐ ܬܪܗܒܢܝ ܒܩܥܬܟ ܇ Xܐܘ ܐܢܬ ܘܚܫܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܪ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܇ ܒܐ̇ ܕܐ ܥ̇ܕܠ
ActsMiaphysites ܠܝ ܂ ܢܥܒ̣ܕ ܥܕܢܐ ܂ X ܝ̇ -· X ܡܠܠܐ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܗܫܐ ܐܢܬ ܀ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪܝ ܂ ܠܐ ܬܪܗܒܢܝ ܒܩܥܬܟ ܇ Xܐܘ ܬܣ̣ܒܪ ܕܡ̇ܕܚܠ
ActsMiaphysites ܀ ܘܚܢܢ̣ ܐ̇ܡ̇ܪ ܀ 11ܠܐ ܗܟܢܐ ܀ ܪܘܦܝܢܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܀ 11ܡܕ ܢ ܐܢܬ ܐ ܂ ܬܓ̇ܫܡ ܆ ܠܡܐ 10ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܡ̇ܪ
ActsMiaphysites ܕܐܡ̇ܪܝܢܢ ܡܕܡ ܕܢܘܟܪܝ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܐ ܢ ܐܢܬ ܘܨ ܂ ̈ ܕܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܓܒܪܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕ ܢ ܒܐܝ̇ܕܐ ܣ̇ܒܪ
ActsMiaphysites ܀ ܘܩ̣ܪܒ ܡܚܕܐ ܪܘܦܝܢܐ ܣܟܘܠܣܛܝܩܐ · ܘܚܡ̣ܠ ܢܦܫܗ ܬܚ̣ܝܬ ܐܢܬ ܫ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܥܠܡܝܐ̈ ܆ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܘܢ ܕܒ̇ܥܐ