simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܂ ܐܠܐ ܢ̇ܣܬܘܕ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܚܘܒܐ ܘܒܫܝܢܐ ܂ ܘܩܕܡܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܠܠ ܥܡܟ ܟܕ ܝܬܝܒ ܐܢܐ̣ ܘܐܢܬ ܩܐ̇ܡ
ActsMiaphysites ܆ ܘܠܐ ܐܢ ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܬܛܦܝܣ 7ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܢܦܬܚ ܠܒܟ ܕܬܫ̣ܡܥ ܡܠܝ̈ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡܣܒܪ
ActsMiaphysites ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܂ ܐܡ̇ܪ 1ܠܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܐܢܬ ܚܢܢ ܠܟ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܘܨܝܕ ܗܕܐ ܂ ·Xܬܦܝܣ ܂ ܝXܠܝܢ ܡܛܥܐ
ActsMiaphysites 1ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܝ ܃ ܢܒܪܝܟ̈ ܂ ܐܝܢܐ ܩܢܘܢܐ ܡ̇ܦܣ ܕܬܥ̣ܒܕ- ܐܢܬ ܟܠܗܝܢ ܂ ܠܡܢܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܚ̣̇ܬܗ̇ ܠܥܕܬ ܐ ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܝܬܝܒ
ActsMiaphysites ܒܐܝܩܪܐ̣ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܟܘܪܣܝܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܬܛܦܝܣ ܠܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܘܫ̇ܪܐ ܝ ܘܫ̇ܒܩ ܟܠܗܝܢ ܂ ܘܐܙ̇ܠ
ActsMiaphysites ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ 2ܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ 3ܐܠܘ ܐܬ̣ܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܐܢܬ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܐܬܠܒ̣ܟܬ ܆ ܡܪܦܝܢܢ ܠܟ ܘܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܕܒܝܫ̣ܐܝܬ ܥ̇ܒܕ ܐܝܢܐ ܕܡ̇ܪܪ ܂ X ܙ ܝܝ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܐܢ ܐܢܬ ܒܪܘܡܝܐ̈ Xܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܟܕ̣ ܥ̣ܠ ܆ ܂ ܫܕܪܘ ܒܐܪܥܗ ܂ ܠܐ ܕܥ
ActsMiaphysites ܡܪܥܐ ܐܢܐ ܠܟ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ 1ܝܒܝܢܐ ܆ ܘܚ̇ܝܐ ܐܢܬ ܥ̇ܒܕ ܐܝܢܐ ܕܡ̇ܪܪ ܂ X ܙ ܝܝ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܐܢ ܒܥ̇ܐ
ActsMiaphysites ܠܗܘܢ 1ܝܒܝܢܐ ܆ ܘܚ̇ܝܐ 2ܐܢܬ ܒܢܝܚܐ̣ ܘܒܫܝܢܐ ܀ ܛܘܒܢܐ ܐܢܬ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܐܢ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܡܪܥܐ ܐܢܐ ܠܟ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܘܥ̇ܒܕ
ActsMiaphysites ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܡ̇ܩܒܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܃ ܬܪܝܗܘܢ̈ · XX ܐܢܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܘ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܠܝ ܡܪܢ ܡ̣ܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܃ ܕܐܠܐ ܡܫ̇ܚܠܦ
ActsMiaphysites ܘܡ̇ܩܒܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܃ ܬܪܝܗܘܢ̈ · XX ܒܢܝ̈ ܢ̇ܟܣ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܝ ܠܝ ܡܪܢ ܡ̣ܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܃ ܕܐܠܐ ܡܫ̇ܚܠܦ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ
ActsMiaphysites ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܃ ܬܪܝܗܘܢ̈ · XX ܒܢܝ̈ ܢ̇ܟܣ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܆ ܐܢܬ ܡ̣ܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܃ ܕܐܠܐ ܡܫ̇ܚܠܦ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܡ̇ܩܒܠ
ActsMiaphysites ܕܡܣܟܢܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟ̇ܢܫ ܠܟ 13 ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ 11ܕܫܝܢܐ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ 12ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܙ ܝ
ActsMiaphysites ܇ ܟܕ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟ̇ܢܫ ܠܟ 13 ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐ̇ܬܝܢ ܗܘܘ ܐܢܬ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ 12ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܙ ܝ ܐܢܬ ܕܡܣܟܢܐ
ActsMiaphysites ܥܠ ܩܣܪ 23ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܝܛܝܢ ܒܒܛܝܠܘܬ ܐ̣ ܕܡܢܐ ܣܪܚ ܐܢܬ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܢ̇ܣܒ ܗ̇ܘܝܬ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ 22 ܡܢܐ ܡܪܝܕ
ActsMiaphysites ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܚܪܬܐ X ܆ 1ܛܘܒܢܐ ܡܠܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܒܝܕ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܕܐܟܘܬܟ ܇ XX ܕܬܥܒܪ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܒܠܥܕܝܢ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
ActsMiaphysites ܗܪܟܐ ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܒܛܘܪܐ̈ ܚܪܒܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܟܕX 1ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܂ ܐܘ ܫ̇ܘܐ ܠܡܘܬܐ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܡܘܢ 13ܥ̇ܒܕ
ActsMiaphysites ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܒܛܘܪܐ̈ ܚܪܒܐ̈ ܘܕܚܝ̣ܠܐ̈ ܘܒܝܢܬ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܡܘܢ 13ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܓܒܪܐ
ActsMiaphysites ܥܠ ܡܪܝܟ̈ ܂ ܠܟܠܗ ܗܢܐ ܛܘ̣ܪܐ ܡ̇ܘܩܕ ܐܢܐ ܇ ܘܡ̇ܩܛܠ 15ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܘܚܙܝܪܝ̈ ܒܪܐ̣ X 1ܠܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܂ ܠܡܢܐ ܡܪܝܕ
ActsMiaphysites ܠܝ ܐܡ̇ܠܠ ܆ ܐܘ ܐܫ̇ܠܐ ܘܬܥ̣ܒܕ ܡܘܢ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܢܬ ܢܡܠܠ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܩܕܡܘܗܝ ܒܟܠܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܂ ܡ̇ܦܣ