simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܗܘ ܡܬܢܓܕܬ ܦܓܪܐ ܒܟܝ ܗܘ ܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܝܬ ܘܪܓܘܫܘܬܐ ܐܢܬ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܠܝ ܠܐ ܡܛܘ . ܘܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܢܟ ܪܕܝ̈ ܘܥܠ ܗܝ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܘܟܕ XܝXX XX ܒܐܝܕܝܐ̈ ܐ̇ܚܕ ܐܢܬ : ܘܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥܐܢܬ . ܐܢܬ : ܘܒܝܢܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܢܗܝܪܐܝܬ ܬܚܙܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܘܟܕ ܓ̇ܐܥ
JacSer:memElijFireDown ܡܠܠ ܒܝ ܡܛܠܬܗ 5 ܪܡ ܓܠܝܢܐ̈ ܫܒܝܚ ܒܢܒܝܐ̈ ܩܪܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܓܢܒܪܐ ܠܒܝܫ ܙܟܘܬܐ ܒܡܐܡܪܗ ܢܓܕܢܝ ܪܒ ܙܟܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ²¹ܒܐܘܪܚܐ . ܕܠܡܐ ܒܥܠܕܝܢܟ X ²ܢ̇ܫܠܡܟ ܠܕܝ̇ܢܐ . ܕܝ̇ܢܐ ܐܢܬ . ܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗܘܝܬ ܡܬܐܘܐ ܥܡ ܒܥܠܕܝܢܟ . ܥܕXX ܥܡܗ
SevAnt:CathHom ܡܛܠ ܡܘܫܐ ܆ ܘܡܛX ܨܘܡܗ ܗ̇ܘ ܕܐXܒXܝܢ ܝܘܡܬܐX ܘܢܩܕܘܬܐ ܐܢܬ . ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܚܕ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܘ̇ ܠܐ ܫ̇ܡX
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܐܬܢܓܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܙܠ ܘܐܟܪܙ ܠܟܠ ܐܢܫ ܪܒܘܬܗ ܐܢܬ ܩܒܠ ܠܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ . ܕܡܛܠܬܗ ܓܝܪ ܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܚܝܐ̈ .
sugCherub&Thief ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܘܐܬܪܢ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡܬܓܢܒ . ܣܝܓ ܗܘ ܒܪܘܡܚܐ ܕܠܗ ܐܢܬ ܒܗ ܫܥܒܕܬ ܘܐܬܝܬ ܐܥܘܠ ܐܝܟ ܕܐܬܟܠܢܝ ܟܪܘܒܐ ܓܝܣܐ
P:3Macc [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܪܝܬ ܟܠ . ܘܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܚܝܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܚܢܢ ܡܢ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܘܫܒܗܪܢܐ ܇ ܘܚܝܠܐ ܟܪܝܗܐ ܘܕܘܝܐ .
JacSer:memEstabCreat ܒܪܘܝܐ ܗܒ ܠܝ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܥܠ ܫܘܦܪܝܗܝܢ̈ ܘܥܠ ܐܢܬ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ . ܕܥܠ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ 1 ܐ .
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܚܝܠܝܢܝ ܐ̇ܬܠܐ ⁴ܪܝܡܬܐ ܕܣܝܡܐ ܩܕܡܝ . ܩܫܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܕܣܘܪܝܐ . ² ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܚܝܠܗ ܕܐܒܐ ܠܟ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ1 . ³
P:ApocBar [AB] ܡܕܝܢܬܟ . ܘܡܫܠܡ ܐܢܬ ܐܪܥܟ ܠܣܢܐܝܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܘܒܕ
sugAbel&Cain ܠܝ ܗܒܝܠ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܗܢ ܥܠܡܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܒܗ ܐܫܬܒܩ . ܢܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܕܡܢ ܥܕܢܐ ܕܕܒܚܟ ܫܩܠ ܡܝܬܐ ܛܡܝܪܐ ܚܫܝܒ
SevAnt:LuqJul ܫܐܠܬ : ܕܛܘܡܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܟܬ̣ܒܬ ܢܬܒܚܪ ܡܢܝ ܆ ܕܟܝܐܝܬ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܫܒܛܐ ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܟܬ̣ܒ ܠܩܘܪܢܬܝܐ̈ . ܘܟܕ
P:Phil-Phlm [AB] ܒܡܠܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܛܒܐ ܕܝܠܝܦ ܐܢܬ ܀ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐܚܝܟ̈ ܆ ܡܫܡܫܢܐ ܛܒܐ ܬܗܘܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܕ ܡܬܪܒܐ
JulRom ܒܚܝܝ [ . . . . . ] ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܟܪܝܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܝ . ܕܥܡ ܥܘܢܕܢܐ ܐܢܬ ܘܒܗܠܝܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܠܡܢܐ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܘܚܫܝܫ
PhiloxMab:TenMem ܒܐܣܟܡܐ ܘܒܛܥܝܘܬܐ . ܘܐܡܪܬ ܦܓܪܐ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܐ . ܫܩܠ ܠܗ̇ܘ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܀ 16ܠܡܢܐ ܡܡܠܠ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܟܕ ܡܠܦ ܠܗܠܝܢ X ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܐܢܬ 10 ܦܛܪܘܣ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐܐܫܬܘܕܥܗ ܘܐܡܕ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܝ̇ܪܬܝܢ ܚܝܐ̈ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܀ ܀ ܘܩܪܒܘ ܐܢܝܢ̈ ܣܦܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܬܗܘܐ ܨܐ̇ܕ ܠܚܝܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܝܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܣܥ̇ܪ
sugSinfulWom&Satan ܐܟܘܬܗܘܢ 51 ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܐ ܐܡܪܬ ܠܟܝ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܢܬ ܕܣܓܝ ܚܕܐ ܒܕܬܝܒܢ . ܒܟ ܕܝܢ ܓܥܝܪ ܒܟ ܘܒܪܚܡܝܟ̈ ܕܕܓܠܐ