simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܓܝܪ ܐܣܠܝܬ ܝܕܥܬܐ : ܘܐܣܠܝܟ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ : ܘܛܥܝܬ ܢܡܘܣܗ ܐܢܬ ܕܥܡܟ ܒܠܠܝܐ : ܘܫܬܩܬ ܐܡܟ . ܫܬܩ ܥܡܝ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ :
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܪܝ ܐܫܬܘܕܝܬ ܐܝܟ ܕܫܡܝܥ ܠܢ ܒܟܬܒܝܟ̈ ܕܠܐ ܡܬܦܪܥ ܒܪܐ ܐܢܬ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܕܣܗܕܝܟ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܕܫܟ ܣܝܦܗ ܪܫܝܥܐ ܕܐܒܘܢ .
Tim1:DisputCalMahdi |ܩ |L26ܥܠ 17ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܀ 2 , 3ܘܡܠܟܢ 16ܡ̇ܢ ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܀ ܘܡ̇ܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
P:Ecclus [AB] ܡܢ ܝܕܥܬܐ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܠܟ ܠܡܦܣܘ . ܚ ܠܡܚܘܬܗ ܕܡܡܝܩܢܐ ܠܝܬ ܐܢܬ ܗ ܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܒܒܬܐ̈ ܕܥܝܢܐ̈ : ܚܣܝܪ ܢܘܗܪܐ ܗܘ . ܘܡܐ ܕܓܗܪ
DidascApost ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܬܥܒܪ . . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܢܬܬܟ X ܐܢܬ ⁵⁹ ܗܢܐ . ܕܡܕܡ ⁶⁰ܕܐܢܬ ܣ̇ܢܐܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܐܚܪܢܐ . ⁸¹
P:Mark [AB] ܗܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܁ ܒܟ ܐܨܛܒܝܬ ܀ ܘܡܚܕܐ ܐܦܩܬܗ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ ܐܢܬ . ܘܪܘܚܐ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܕܢܚܬܬ ܥܠܘܗܝ . ܘܩܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ̈ ܆
JnEph:ActsEastSaints . ܘܗܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܕܪܟ ܢܦܫܟ . ܕܠܐ ܬܡܘܬ ܒܝܫܐܝܬ . ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܒܗܕܐ ܡܪ-ܝܢܬܐ ܐܘ ܬܚ̣ܙܐ ܐܦܝ̈ . ܘܐܢ ܠܐ . ܡܐ̇ܬ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܀ ܐ̇ܘ ܠܛܘܦܣܐ ܕܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܇ ܕܣ̇ܦܩ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܓܕ ܠܘܬ ܐܢܬ ܡ̇ܠܠܬ ܐܣ̣ܗܕ ܥܠ ܒܝ̣ܫܬܐ : ܐܢ ܕܝܢ ܛܒܐܝܬ ܇ ܠܡܢܐ ܡ̇ܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܥܝ ܘܠܘܬܝ ܥܡܪ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܢܬ ܒܥܬܐ ܒܐܘܩܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܟܢܐ . ܕܐܢ ܒ̇ܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܡ̇ܪܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܘܫ̇ܠܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܛܝ̣̇ܒ ܕܢܥܒܕ ܝ ܥܠܝܟܘܢ ܪܚܡܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̇ܐܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܪܫܐ ܚܒܝܒܐX ܘܡܝܩܪ ܒܟܠ ܐܡܦXܝܠܟܣ . ܫܦܝܪ ܓܝܪX ܫܡܥܬܗ̇ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܕܪܘܪXܒܐܝܬ ܡܬܒܥܝܐ ܇ X ܠܫܪܪܐ ܒܟܠ 10 ܐܣܟܡXܝܢ̈ ܇
MartMarPinḥ ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܟ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܝܬ ܠܗܪܟܐ ܕܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܠܥܙ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩܝܡ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ‏ 6‎‏ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܘܦܪܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܝܟܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܫܦܝܬܐ ܘܪܥܝܢܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܃ ܨܠܘܬܐ ܩ̇ܪܒ ܚܠܦܝ ܐܢܬ ܕܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܪܝܫܠܡ ܂ ܐܘܟܝܬ ܚܙܘܐ ܕܫܝܢܐ ܂
BarKoni:Schol ܠܡ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܕܠܚܘܟ ܂ ܘܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ ܂ ܡܛܠ ܐܢܬ ܢܒXܘܟXܢܝX XܠܟX ܂ ܥܠܬܗ ܕܢܠܡܐ ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܦܫܩ ܂
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܛܒ ܗܘ ܐܢܬ . ܕܐܘܕܥܟ ܠܡ ܐܘܪܚܐ X ܕܬܐܙܠ ܒܗ̇ . ܘܐܣܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ .
IšoMerv:ComOT ܥܠܝܗܘܢ . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ̈ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܬ ܕܙܕܝܩܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܒܝܘ ܠܐܬܘܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܢܒܐ
Eph:madParad&LuqJul 31ܐܠܗܗ ܕܐܢܫ ܚܒܪܗ ܕܠܗ ܡܫܬܦܪ ܟܘܠ ܫܥ ܝX ܕܐܢ ܚܛܐ ܒܗ̣ܬ ܐܢܬ ⁷ܡܪܝ ܡܢܟ ܕܥܙܝܙܐ ⁸ܐܢܬ ܘܐܒܗܬ ܘܐܬܟܚܕ ܡܢܟ ܕܒܣܝܡ