simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܝܝ ܐܪܒܥܡܐܐ̣̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܢܦܫܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܘܬܗ XXX ܀ ܘܒܫܢX XܝܝXXܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܐܬܝܠܕ ܡ ܂ ܪܢ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ
Chronica Minora I X ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܠܓܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܝ ܒܫܢܬܐ XXX XX XX ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ·
Chronica Minora I ܝ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܪܒܬܐ XXX ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܂ XX ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ
Chronica Minora I ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܬܫܥܐ ܒܗ̣ ܂ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ XXX ܪܒܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܐ̇ܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂
Chronica Minora I ܢܦ̣ܩ ܥܡܐ ܡܢ ܥܕܬ ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܒܪܕܘܦܝܐ ܕܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܀ ܝ ܒܫܢܬ XXX ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܚܟܡܬܗ̈ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ̣ ܂ ܂
Chronica Minora I ܢܦ̣X ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܝܘܡ XXX ܂ ܀ ܝ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ̣ ܂ ܂
Chronica Minora I ܕܫܢܬܐ 1ܥܠܘ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܘܩܒܠܘ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗܘܢ XXX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܝܘܡ ܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܕܝܠܗ ܂
Chronica Minora I ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܡܢܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ · XܙXX ܡܪܝ XXX ܝܝ ܂ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̈ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܀
Chronica Minora I ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܫܥ ܐܫܬܒܩ ܕܗܒܐ XXX ܬܪܬܝܢ̈ ܂ XX ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܐܬܥܩܪܬ ܐܣܟܘܠܐ
Chronica Minora I ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܩܘܕ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܪܐ ܥܠ ܐܡܕ XXX ܕܡܬܢܒܪܫܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܒܐܒ ܀ ܒܫܢܬ
Chronica Minora I ܡܩܒܠ ܠܐܪܒܥܬܝܗܝܢ̈ ܣܘܢܗܕܘ̈ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ XXX ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܠܣܐܘܪܐ ܘܠܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܡܒܘܓ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܂
Chronica Minora I XX ܕܠܐ ܫܠܡܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗ̇ܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܂ ܘܒܫܢܬ XXX ܂ ܝܝ ܠܗܘܢ̣ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܥܠ
Chronica Minora I ܘܥܠ ܠܐܘX Xܝܒܥܐ ܒܐܝܪܚ ܫܒܛ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢXܐ XܫܝX XXX ܐܬܬܢܝܢܢ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣXܘܠܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܢܕ ܪܐܘܣ ·X
Chronica Minora I ܫܪܒܐ ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܫܝܪܝܢ ܕܡܐ ܡ̣ܢ ܕܪܥܗ̣̇ ܘXܘ̤ܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܂ XXX ܫܝܓܪܝܐ ܐܪܟܝܛܪܘܣ ܘܐܬܪܚܡ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܒܗܢܐ ܂
Chronica Minora I ܂ ܝ ܗܝܕܝܢ ܡܪܕ ܥܠ ܡܘܪܝܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܓܒܪܐ ܚܕ XXX Xܢ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܣܡ ܡܘܬܐ ܩܛܠܗ ܠܗܢܐ ܡܘܕܝܢܐ ܢܨܝܚܐ ܀ ܂
Chronica Minora I X ܠܥܩܘܠܐ ܃ ܘܕXܫܘ ܒܗ̇ ܡܢ ܟܦܢܐ ܡܬܕܝܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܙ̣ܠ ܝ XXX ܕܐܬܚܪܒܬ̤ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܃ ܘܬܪܥܝẌ ܕܐܘܒܠܘܝ ܐܢܘܢ ܂
Chronica Minora I ܂ ܐܪܕܫܝܪ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܣܟܘܠܝܐ ܩܫܝܫܐ̈ ܘXܝܢܐ ܃ ܘܐܫܦܥܘ XXX ܘܩܛܠ̣ܘ ܠܡܦܫܩܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܘܪܡܝܙܕ ܂
Chronica Minora II ܗܠܝܢ̈ ܕܟ[ܢXܝܫܝܢ̈ ܗܪܟܐ ܢܬܚܒܫܘܢ ܘܢܬܩܛܠܘܢ ܂ ܘܟܕ ܝ XXX ܝ̈ Xܝ ܂ ܕܥܐܕܐ ܗܘ̇ܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܡܘܬܝ ܂ ܐܠܐ ܟܘܠܗܘܢ
Chronica Minora III ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܓܙܝܪ[ܬܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܦܓܪܗ ܒ[ܒܕܝܐXX 2 ܝ XXX [ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ]ܘܫܬܝܢ ܘܫܬ ܐܬܬܢܝ̣ܚ ܡܪܝ ܝܘܐܢܝܣ ܝXܝ ܂ X ܂
Vie de Sévère par Jean X ܦܪܘܩܐ ܕܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܠܚܘܕ : ܐܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ XXX ܟܕ ܡܝܬܐ ܫܡܗ̇ ܒܥܒܕܘܘܝ̈ ܗܘܐ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܗܘܐ ܆ ܠܘ X XXXX