simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܝ XX ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܒܚXܥܣܪ ܒܗ̣ ܂ ܐXܝܠܕ ܒܪܕܝXܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ XX ܒܫܢܬ ܚXܝ̈ ܕܡܠܟܘXܗ ܂ ܀ ܫܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫXܝܢ ܘܝܝܡܫ
ChronEdes ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܒܚXܥܣܪ ܒܗ̣ ܂ ܐXܝܠܕ ܒܪܕܝXܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ XX ܚXܝ̈ ܕܡܠܟܘXܗ ܂ ܀ ܫܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫXܝܢ ܘܝܝܡܫ XX ܝ
ChronEdes ܘܓܒ̣ܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܥܕܬ ܐ ܂ ܘܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܬ XX ܂ ܩܡ ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܣܩܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܒܢ̣ܐ ܩܘܡܛܪܝܢ ܂
ChronEdes ܒ̣ܢܐ ܒܝܬ ܡܘܕܝܢܐ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܢ ܂ ܒܢ̣ܐ XX ܝX ܂ ܙ ܝ ܘܫܒܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܂
ChronEdes ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܗܘ̣ ܩܘܣܛܢܛܝܣ XX ܂ ܒܢ̣ܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܪ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܀ ܂
ChronEdes ܐܢܛܝܦܘܠܝܣ 1ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܂ XX XX ܬܘܒ ܗܘ̣ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܬܠܐ ܡܕ ܂ ܢܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܂ 0ܝ ܂
ChronEdes ܘܫܒܥ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܐܒܪܗܡ ܩܝܕܘܢܝܐ ܚܒܝܫܐ̣ ܀ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ XX 0ܝ ܂ XX ܐܢܛܝܦܘܠܝܣ 1ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܂
ChronEdes XX ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ · XX ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܇
ChronEdes ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ · XXX X XX ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܇ XX
ChronEdes ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝ̣ܢ ܂ 2 · XX XX ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܝ ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ · X
ChronEdes ܐܬܗܦܟܬ ܢܝܩܘܡܕܝܐ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ XX · X XX ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝ̣ܢ ܂ 2 ·
ChronEdes ܘܚܡܫ̈ ܒܐܝܪܚ ܫܒܛ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܝܢܣ ܪܒܐ ܂ ܘܘܠܝܣ ܂ ܝ ܝX· XX ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܂
ChronEdes ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ XXX ܝ ܘܬܡܢܐܝܢ XX ܝ ܝX· ܐܚܘܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܂
ChronEdes ܐܦܣܩܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܬܡܢܝܐ ܒܐܒ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘXܝ XX ܒܐܦܣܘܣ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܬ ܢܦ̣X ܪܒܘܠܐ ܂
ChronEdes ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬ̇ܝܢ̈ · · ܝX ܐܬܟܩܬ XX ܀ ܇ · ܫܢܬ ·ܝ·ܝX · ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܩܡ ܠܐܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
ChronEdes Xܫܒܐ ܥܕܢ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܥܝܢ̈ ܂ ܫܢܬ̣ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ XX ܫܡܥܘ ܢ ܕܐܣܛܘܢܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܒܐܝܠܘܠ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܂
ChronEdes ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝX ܘܫܡܗܗ̇ ܥܠ Xܫܡܗ ܠܐܘܢܛܦܘܠܝܣ ܂ ܘܣܡ ܒܗ̇ ܐܦ
ChronEdes ܩܘܪܐ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܪܕ ܠܐܘܢܛܝܣ ܥܠ XX ܂ ܐܬܬܢܝܚ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܝ ܂
ChronEdes ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܐܬܥܩܪܬ ܐܣܟܘܠܐ XXX ܕܦܪܣܝܐ̈ XX ܡܪܕ ܠܐܘܢܛܝܣ ܥܠ ܙܝܢܘܢ ܘܐܡܠܟ̇ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܂
ChronEdes ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܬܪܥܣܪ ܒܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܂ ܀ ܫܢܬ XX ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܐ ܘܥܠ ܂