simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܂ ܝ ܝ̇XXX X ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܣܘܪܘܣ ܂ · ܙ· · ܝX ܂
Chronica Minora I ܚ̣ܙܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܣܘܪܚܢܐ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܗܘܐ ܂ X ܗ̣ܘܘ ܂ ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ · ܂ ܝX ܂
Chronica Minora I X ܝX ܡܪܩܝܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ · ܥܡ X ܕܡܘܬܗ ܝ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ
Chronica Minora I ܝX ܡܪܩܝܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ · ܥܡ X ܕܡܘܬܗ ܝ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ X
Chronica Minora I ܒܟܪܟܐ ܕܝܠܗ ܂ ܀ ܫܢܬ ܚXܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܝܝXܐ̣ ܂ ·X ܐܬܝܠX X ܒܪܕܝXܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܚXܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̣ ܂ ܒܢܐ ܐܒܓܪ ܒܝܪܬ ܐ
Chronica Minora I ܕܝܩܠܝܛܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ X ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܗܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝ̣ܢ̈ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܂
Chronica Minora I ܕܗ̣ܘܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܝ ܐܬܒܢܝܬ X ܕܥܕܬ ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܢܐ ܘܫܠܡܗ ܠܒܢܝܢܐ̣ ܂ ܫܥܕ ܐܦܣܩܦܐ ܂
Chronica Minora I ܪܒܬܐ ܒܢܝܩܝܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ̣ ܂ ܩܡ ܐܝܬܠܗܐ X ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̣ ܂ ܩܕܡ ܫܢܬܐ ܕܗܘܬ ܒܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܙ
Chronica Minora I ܐܦܝܣܩܘܦܝܢ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܂ X X ܂ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܢܝܩܝܐ̇ ܂ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܂
Chronica Minora I ܒܢܝܢܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܒܥܕܬ ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬ̇ܡܐܐ X ܂ X ܐܦܝܣܩܘܦܝܢ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܂
Chronica Minora I ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܠܓܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܝ ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ X ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ · XXX
Chronica Minora I XX ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝ̣ܢ ܂ 2 · XX X ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܝ ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ ·
Chronica Minora I ܝ ܂ ܒܫܢܬ̇ܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗ̇ ܬܐܘܕܣܝܣ ܪܒܐ ܘܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ X ܂ ܘܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܙX
Chronica Minora I ܘܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܥܒܪܘ ܐܘܢܝܐ̈ ܠܒܝܬ X X ܐܚܪܝ̣ ܂ ܝX ܥܠܬ ܫܠܕܗ ܕܬ ܐܘܕܣܝܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܂ ܂
Chronica Minora I ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܀ Xܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥ ܒܐܝܪܚ ܬܡ̇ܘܙ ܒܥܣܪܝܢ̈ X ܂ ܂ X ܘܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܥܒܪܘ ܐܘܢܝܐ̈ ܠܒܝܬ
Chronica Minora I ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬXܢܐ̣ ܂ 111ܝX X X ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܒܗ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ·ܩܘܪܐ ܂
Chronica Minora I ܂ ܝX ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܣܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒ̇ܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ X X X ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬXܢܐ̣ ܂ 111ܝX
Chronica Minora I ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ Xܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ̤ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ X X ܂ ܝX ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܣܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒ̇ܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ
Chronica Minora I ܘܒܬܠܬܐ ܘܥܣXܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܂ X X X ܩܕܡ̤ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܣܝܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܂
Chronica Minora I X ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܦܩܝܕܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ Xܢܬܐ ܩܡ X ܂ ܂ X ܘܒܬܠܬܐ ܘܥܣXܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܂