simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܂ ܝ ܝ̇XXX X ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܣܘܪܘܣ ܂ · ܙ· · ܝX ܂
ChronEdes ܚ̣ܙܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܣܘܪܚܢܐ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܗܘܐ ܂ X ܗ̣ܘܘ ܂ ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ · ܂ ܝX ܂
ChronEdes X ܝX ܡܪܩܝܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ · ܥܡ X ܕܡܘܬܗ ܝ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ
ChronEdes ܝX ܡܪܩܝܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ · ܥܡ X ܕܡܘܬܗ ܝ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ X
ChronEdes ܒܟܪܟܐ ܕܝܠܗ ܂ ܀ ܫܢܬ ܚXܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܝܝXܐ̣ ܂ ·X ܐܬܝܠX X ܒܪܕܝXܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܚXܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̣ ܂ ܒܢܐ ܐܒܓܪ ܒܝܪܬ ܐ
ChronEdes ܕܝܩܠܝܛܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ X ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܗܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝ̣ܢ̈ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܂
ChronEdes ܕܗ̣ܘܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܝ ܐܬܒܢܝܬ X ܕܥܕܬ ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܢܐ ܘܫܠܡܗ ܠܒܢܝܢܐ̣ ܂ ܫܥܕ ܐܦܣܩܦܐ ܂
ChronEdes ܪܒܬܐ ܒܢܝܩܝܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ̣ ܂ ܩܡ ܐܝܬܠܗܐ X ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̣ ܂ ܩܕܡ ܫܢܬܐ ܕܗܘܬ ܒܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܙ
ChronEdes ܐܦܝܣܩܘܦܝܢ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܂ X X ܂ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܢܝܩܝܐ̇ ܂ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܂
ChronEdes ܒܢܝܢܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܒܥܕܬ ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬ̇ܡܐܐ X ܂ X ܐܦܝܣܩܘܦܝܢ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܂
ChronEdes ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܠܓܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܝ ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ X ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ · XXX
ChronEdes XX ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝ̣ܢ ܂ 2 · XX X ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܝ ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ ·
ChronEdes ܝ ܂ ܒܫܢܬ̇ܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗ̇ ܬܐܘܕܣܝܣ ܪܒܐ ܘܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ X ܂ ܘܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܙX
ChronEdes ܘܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܥܒܪܘ ܐܘܢܝܐ̈ ܠܒܝܬ X X ܐܚܪܝ̣ ܂ ܝX ܥܠܬ ܫܠܕܗ ܕܬ ܐܘܕܣܝܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܂ ܂
ChronEdes ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܀ Xܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥ ܒܐܝܪܚ ܬܡ̇ܘܙ ܒܥܣܪܝܢ̈ X ܂ ܂ X ܘܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܥܒܪܘ ܐܘܢܝܐ̈ ܠܒܝܬ
ChronEdes ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬXܢܐ̣ ܂ 111ܝX X X ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܒܗ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ·ܩܘܪܐ ܂
ChronEdes ܂ ܝX ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܣܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒ̇ܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ X X X ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬXܢܐ̣ ܂ 111ܝX
ChronEdes ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ Xܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ̤ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ X X ܂ ܝX ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܣܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒ̇ܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ
ChronEdes ܘܒܬܠܬܐ ܘܥܣXܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܂ X X X ܩܕܡ̤ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܣܝܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܂
ChronEdes X ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܦܩܝܕܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ Xܢܬܐ ܩܡ X ܂ ܂ X ܘܒܬܠܬܐ ܘܥܣXܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܂