simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܗܘ̣ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܬܠܐ ܡܕ ܂ ܢܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܂ 0ܝ ܂ XX ܬܘܒ ܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܀ ܂ XX ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܒܢ̣ܐ
ChronEdes ܐܬܬܪܥܘ XܫܘܪܝẌ ܕܐܘܪܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬ ܒܝܘܡܝ̈ ܬܘܒ ܒܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܝX ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂
ChronEdes ܝXܢ ܠܐܦܣܣ ܣܘܢܗܕܣ ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܗܢܐ ܐܚܪܡ ܠܪܒܐ ܝ ܦܠܘܝܢܣ ܬܘܒ ܕܝܣܩܪܐ ܂ Xܝ ܐܦܣܩXܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ ܂ ܘܐܬܟܢܫܬ
ChronEdes ܠܝܒܠܢ ܠܐܘܦܪܣ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܂ ܘܡܛܠ ܠܝܒܠܢ ܕܥܒܕ ܘܡܛܠ ܬܘܒ ܘܩ̇ܪܒ ܒܥܘܬܐ ܠܡܪܝ XX ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܘX ܂ ܘܥ̣ܒܕ
ChronEdes ܫܘܪܝܗ̇̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܬܘܒ ܂ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܬܪܥܘ̈
ChronEdes ܐܬܬܪܥܘ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܪܝܣ X ܘܬܐܕܘܣܝܣ ܡܠܟܐ̈ ܬܘܒ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪܐ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܂ ܂ ܝ ܂ ܝX ܘܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬ
ChronEdes ܐܬܬܪܥܘ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܝ· ܬܘܒ ܗܘܐ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܙܒܢܬܐ ܕܐܪܒܥ̈
ChronMin ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܐܣܝܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝ ܐܠܗܐ ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܗ ܬܘܒ ܫܡܗ̣ ܂ ܢܩܘܡܕܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܟܕ ܂ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܆ ܐܡܠܟ
ChronMin ܒܪܗܘܡܐ̣ ܂ ܘܗܘ̣ܝ̈ ܪܒܘܬ̈ ܐ ܕܥܡܐ ܂ ܟܘ ܂ ܀ ܝܝ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܬܘܒ ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܕܡܛܪܝܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝ ܂ ܘܗܘ̣ܬ ܛܡܣܝܣ
ChronMin ܒܙܒܢ]ܐ ܫܕܪ ܫܡܥܘܢ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܇ ܠܘܩܒܠ [ܩܢܕ[ܒܝ ܘܣ ܬܘܒ ܡܓܢܐ ܕܕܗܒܐ̇ ܂ ܝ ܘܐܩܝܡܘ ܠܗ ܩܝܡܐ ܒܦܢ ܩܝܬܐ ܕܢܚܫܐ ܂ ܘܒܗ
ChronMin ܦܛܠܡܐܘܣX ܗ̇ܘ ܕܐܬܕܚ̇ܩ ܝ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܚ ܂ ܚܪܢܝܢ̈ ܂ ܘܒܙܒܢܗ ܬܘܒ ܐ̣ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܠܘܩܘܣ ܢܝܩܛܘܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܟܒܐ ܂ ܡܠܟ
ChronMin ܬܠܬܡܐܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܩܦܛܘܠܝܘܢ ܝܩ̣ܕ ܬܡܢ ܡܢ ܬܪܩܝܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܝ ܂ ܬܘܒ ܥܘܩܒ ܕܥܡܐ ܒܪܗܘܡܐ̇ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬ̈ ܐ ܂ ܡܘ ܂ ܘܢܦܫܬܐ̈
ChronMin ܂ ܟܕ ܂ ܐܬܒܛܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܪܝܐ ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܂ ܟܕ ܂ ܒܚܙܝܪܢ ܂ ܬܘܒ ܗܟܝܠ ܂ ܫܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܒܝܪܚ ܐܠܘܠ ܂ ܟܕ ܂ ܘܒܣܗܪܐ
ChronMin ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܬܘܒ ܗ̣ܦܟ ܠܢܨܪܬ ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܂ ܒ ܂ ܬܘܒ ܐܬ̣ܐ ܝX ܬܘܒ ܂ ܘܐܙ̣ܠ ܠܢܨܪܬ ܂ · · X0 ܘܠܗܦܟܬܐ ܕܫܢܬ ܐ̣ ܐܬ̣ܐ ܠܗܝܟܠܐ
ChronMin ܐܬ̣ܐ ܝX ܠܐܘܪܫܠܡ̣ ܘܐܬܚ̣ܙܝ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܬܘܒ ܠܗܝܟܠܐ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܬܘܒ ܗ̣ܦܟ ܠܢܨܪܬ ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܂ ܒ ܂
ChronMin ܐܬܡܣܝ̣ ܘܪܚ̣ܫ ܒܬܘܠܥܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܟܪ ܬܐ ܡܕ ܒܐ ܝ ܗܘ̣ܬ ܠܗ ܂ ܬܘܒ ܫܘܚܢܐ ܘܟܐܒܐ ܚܣܝܢܐ ܘܥܘܒܝܢܐ ܪܛܝܒܐ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܚܢܗ
ChronMin ܕܐܫܬܡܗ ܐܢܛܝܦܘܣ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܠܗܪܘܕܝܐ ܘܩ̣ܛܠ ܬܘܒ ܒܡܪܡܝܢܘܬܗ ܕܐܢܬ ܂ ܦܛܪܘܣ ܐܚܘܗܘܢ ܂ ܘܗܪܘܪ̈ ܣ ܂ ܂
ChronMin ܒܗ ܒܙ[ܒܢܐ ]ܐܦ ܦܡܦܝ[ܠܘ]ܣ ܝ ܩܫ[ܝܫ]ܐ ܕܩܣܪܝܐ̇ ܂ ܪܒ[ܗ ܬܘܒ ܚ[ܕܐ ܂ ܘܒܬܪܗ ]ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫ[ܢܝܐ̈ ܂ [ܟ]ܓ ܂ ܘܐܣܗܕ
ChronMin ܠܐ ܦܫܝܢ̈ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܕܝ[ܢܗܘܢ ܀ ܐܠܐ ܒܫܢܬ ܂ ܠ ܂ ܝ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈ ܂ ܝ ܝ
ChronMin ܗܦܟ ܂ ܂ ܂ ܂ ܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܐ ܂ ܂ ܂ ܂ ܐ ܂ ܬܘܒ ܂ ܂ ܂ ܝܝ ܂ ܂ ܂ ܂ ܗܘܐ ܀ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܐ ܐܬܬܘܝ