simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ ܘܥܫܢ ܝ ܘܣܠܩ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܡ̣ܠܐ ܗܘܐ ܘܫܦܥ ܠܟܘܠ ܪܒܐ ܗܘܐ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܪܒܐ̇ ܂ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ
Chronica Minora I ܘܥܫܝܢܐ ܒܠܠܝܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܕܝܝX ܕܠܐ ܒܝܘܡܗ ܘܕܠܐ ܒܝܪܚܗ ܂ ܪܒܐ ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܝܬܝܪܐ̈ ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ̣ ܂ ܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܡܛܪܐ
Chronica Minora I ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܪܒܐ ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܂ ܝ ܂ ܝX ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܝܡܐ
Chronica Minora I ܕܡܬܩܪܐ ܕܦ̣ܪܣܝܐ̈ ܂ ܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܒܠܡܦܐܕܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܠܡܝܐ̈ ܪܒܐ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܝX ܒܦܘܪܟܣܐ
Chronica Minora I ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܪܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܝܝ ܘܥܠܘ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ
Chronica Minora I ܂ ܘܘܠܝܣ ܂ ܝ ܝX· ܐܚܘܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ̣ ܂ ܪܒܐ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܂ XX ܘܚܡܫ̈ ܒܐܝܪܚ ܫܒܛ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܝܢܣ
Chronica Minora I ܘܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܒ̣ܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܐܬܩܪܝ ܒܝܬ ܡܪܝ ܪܒܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܙX X ܝ ܂ ܒܫܢܬ̇ܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗ̇ ܬܐܘܕܣܝܣ
Chronica Minora I ܒܐܙܪܝܢܐ ܠܪܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬ̣ ܪܒܐ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܒܢܐ ܂ ܙXXX ܬ ܐܘܕܣܝܣ
Chronica Minora I ܕܝܠܗ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܀ Xܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܪܒܐ ܂ ܐܝܬܝܘ ܓܠܘܣܩܡܗ ܕܡܪܝ ܬ ܐܘܡܐ ܝ ܂ ܝ ܫܠܝܚܐ̇ ܂ ܠܗܝܟܠܐ
Chronica Minora I ܂ ܘܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܢܝܣܢ ܥܠ ܐܪܩܕܝܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܪܒܐ ·XXXX ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܬ ܐܝܕܣܝܣ ܡ̇ܠܟܐ
Chronica Minora I ܗܝܒܐ ܂ ܗܢܐ ܒ̣ܢܐ̣ ܥܕܬܐ ܝܝ ܚܕܬܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܘܡܢܐ ܒܝܬ ܪܒܐ ܐܦܣܩܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܬܡܢܝܐ ܒܐܒ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘXܝ
Chronica Minora I ܕܣܐܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܠܝܛܪܝ̣ܢ̈ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܪܒܐ ܘܬܫܥ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܝܬܪܐ ܗܝܒܐ̣ ܂ ܐܝܬX ܣܢܛܘܪ ܦܬܘܪܐ
Chronica Minora I ܂ ܚܡܝܡܬܐ ܕܝܢ ܕܕܒܪܢܐ̈ 1ܓܙܬ [ܬܠܬܐܝ] ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܪܒܐ ܠܐ ܣܓܝ ܣܪܚ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܢܨܒ ܕܝܢ ܡܢܨܒ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܝܝ ܙܘܥܐ
Chronica Minora I ܂ ܘܒܗܕܐ ܥ̣Xܬܐ̣ ܂ ܥܪܩ Xܣܩܠܝܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܂ XX ܐܘܪܗܝ ܪܒܐ ܘܥܩܪܘ ܡXܝܪܝẌ ܘܚܢܩܘ ܝܠܕ̈ ܝܗ̇ ܘܥܒܕܘ ܒܗ̇ ܚܘܒܠܐ
Chronica Minora I ܘܥܫܝܢܐ ܂ ܘܢܦܠܬ ܒܗ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܛܡܪܬ ܝܠܘܕܝܗ̇̈ ܪܒܐ ܒܥܣܪܢ ܘXܫܥܐ ܒX ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ Xܝܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܗ̣ܘܐ ܙܘܥܐ
Chronica Minora I ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܘܐܘܩܕ ܣܘܓܗ 1ܕܡܕܡ ܕܦܫ ܡܢ ܝ ܙܘܥܐ ܂ ܟܕ ܪܒܐ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܚܡܫܬܥܣܪ ܒܗ ܗ̣ܘܐ ܝܩܕܢܐ
Chronica Minora I ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ̣ ܂ Xܣܡܬܗ ܗܢܕ ܒܕܝܪܐ ܚܕܬ ܐ ܕܒܢܬ̤ ܂ ܪܒܐ ܢܦܩܬ̤ ܥܡ ܟXܢܐ ܂ ܘܡXܝܡܢܐ̈ ܕܚܝܪܬ ܐ ܂ ܘܐܥܠܘܗܝ ܝ ܒܙܘܚܐ
Chronica Minora I ܆ ܘܢܣܒ ܬܪܬܝܢ ܢܫܐ̈ ܚܢܦܬܐ̈ ܃ ܘܚܢܦܐܝܬ ܥܡXܝܢ ܡܬܗܦܟ ܪܒܐ ܕܠܒܝܟ ܗܘ̣ܐ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̤ ܡܘܕܝܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܛܘXܡܐ
Chronica Minora I ܐܬܩܒܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܘܒܠܗ ܠܥܕܬܐ ܂ ܪܒܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܗ ܬܐܕܣܣ̣ ܂ ܝܝ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ
Chronica Minora I ܘܣ̇ܥܪ ܚܝܠܐ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ ܐܙܥ ܓܒܪܝܠ ܥܠܝܢ ܠܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܐܬܐ ܪܒܐ ܘܐܦܪܗܢܘX ܕܙܐܒܐܝ̈ ܘܓܒܪܝܠ ܕܢܗܪܓܘܠ ܂ ܓܒܪܐ