simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܣܢ̣ ܂ ܠܐ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܝܝ ܂ ܩܕܡ ܕܝܬܒܝܢ ܒܐܣܛܘܐ ܘܦܠܚܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܕܡܢ ܬܫܪܝܢ
Chronica Minora I ܫܢܬܐ ܕܗܘܬ ܒܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܙ X ܪܒܬܐ ܒܢܝܩܝܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܩܕܡ ܩܘܡܝܛܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܕܝܠܗ ܂ XXX ܕܫܢܬܐ 1ܥܠܘ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܘܩܒܠܘ ܥܕܬܐ ܩܕܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܝܘܡ ܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ
Chronica Minora I ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܝܐ ܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܗܝܒܐ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܩܕܡ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܂ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ
Chronica Minora I ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ̇ ܘܟXܫܗ̇ ܠܬܫܥܝܢ̈ ܘܫܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܩܕܡ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܝ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ
Chronica Minora I · ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܩܕܡ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܂ ܝ ܂ ܝX ܠܐܘܪܗܝ Xܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ
Chronica Minora I ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܒܗ ܂ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܩܕܡ ܕܢܦ̣ܩ ܂ ܙXX ܂ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ
Chronica Minora I ܒܫܬܐ ܒܗ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܩܕܡ ܂ ܘXܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ X ܂ X ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ
Chronica Minora I ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܒܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡ ܐܝܟ ܕܢܕܒܪ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ
Chronica Minora I ܘܪܗܪܢ ܂ ܬܒܥܗ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܐܦ ܣܘܣܝܐ ܩܕܡ ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܥ̣ܪܩ ܟܘܣܪܘ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ
Chronica Minora I ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܫܩܠ ܟܘܣܪܘ ܡ̣ܢ ܡܚܘܙܐ̈ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܩܕܡ ܘܚܪܒܘ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܟܘܣܪܘ ܕܠܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ ܠܡܩܡ
Chronica Minora I ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܩܠܩܘܡܐ̈ ܂ ܩܕܡ ܦܣܩܗ ܂ ܝ ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܐܣܬܕܪ ܩܪܒܐ ܂ ܘܐܫܦܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ
Chronica Minora I ܐܠܗܐ ܝX ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝ ܂ ܫܩ̣ܠ ܣܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܩܕܡ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܝܘܢܕܒ ܕܚܕܝܒ ܂ ܗܢܐ ܕܒܝܕ ܦܪܗܣܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora I ܡܠܟܐ ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܕܝܢ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܩܕܡ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܠܓܝܘܪܓܝܣ ܕܐܝܙܠܐ ܩܛܪܓܗ
Chronica Minora I ܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܥܠ ܕܐܫܕܘ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܕܡܠܟܐ ܡܘܪܝܩܐ̈ ܩܕܡ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܬܒ̣ܪ ܐܢܘܢ ܠܪܗܘܡܝܐ̈
Chronica Minora I ܡܘܬܗ̣ ܂ ܕܢܬܬܣܝܡ ܦܓܪܗ̣ ܥܠ ܓܢܒ ܩܒܪܗ ܕܡܪܢ ܀ ܗܝܕܝܢ ܩܕܡ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܢܙܕܩܦܘܢ ܂ ܦܓܪܗ ܝX ܕܝܢ ܕܝܘܣܦ ܂ ܗ̤ܘ ܦܩ̣ܕ
Chronica Minora I ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܝX ܕܒܝܬ ܢܪܩܘܣ ܂ ܥܠ ܕܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܨܚܝ̣ ܩܕܡ ܂ ܘܫܡܛܐ ܒܪ ܙܕܝܢ ܐܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̣̈ ܂ ܘܙܩܦܗ
Chronica Minora I Xܡܝܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܕܪ ܚܒ̣ܫ ܐܢܘܢ ܂ ܘܒܙܘ ܐܦ ܠܩܠܝܬܗ ܩܕܡ ܣܢܐܬܗܘܢ ܕܢܨܝܒܝܐ̈ ܕܠܘܬܗ̣ ܂ ܩܛܪܓܘ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Chronica Minora II ܕܢܬ ܂ ܠܕ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܫܬܕܪ ܗܘ̣ܐ ܩܘܪܝܢܘܣ ܗܝܓܡܘܢܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܂ ܘܒܪܗܘܡܝܐ ܂ ܗ ܂ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܣܗܪܐ ܟܒܝܫܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ
Chronica Minora II ܦܘܠܐ ܂ ܩ̣ܡ ܕ ܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܝ · ܘܬܘܒ ܒܫܢܬ ܂ ܕ ܂ ܕܝܠܗ ܩܕܡ ܒܬܪܗ [ܕܘ]ܡܢܘܣ̇ ܂ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܗ ܕܕܡܛܪ·ܘܣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ