simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܐܚܘܗܝ ܫܥܒܝ ܐܢܘܢ ܠܦܪܬܘ̇ܝܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܫܢܬ ܚXܝ̈ ܥܡ ܢܦ̣ܩ X X ܝX ܡܪܩܝܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ ·
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܂ XX ܘܚܡܫ̈ ܥܡ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ̣ ܂ ܢܚ̣ܬ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܩܪܒ
ChronEdes ܚܕܕܐ̣̈ ܘܐܩܝܡ̣ܘ 2ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܡ̣ܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܘܐܦ ܥܡ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܪܙܙܘ
ChronEdes ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܐܫܩܠܝ ܘܐܬܐ ܥܠ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܒܝܕ ܕܚ̣ܙܐ X ܟܘܣܪܘ ܥܡ ܕܠܘ ܗܘ̤ ܣܥܪܗ̇ ܠܨܒܘܬ ܐ ܂ ܘܛܝܒ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܐܬܥܬܕ ܠܩܪܒܐ
ChronEdes ܚܝܠܘܬܗ̣̈ ܂ ܘܥܪܩ ܠܐܕܘܪܒܝܓܢ ܂ ܘܐܩܒܠܗ ܝ ܟܘܣܪܘ ܥܡ ܠܡܕܢܚܐ̣ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܘܪܗܪܢ ܂ ̣ ܂ ܐܫܩܠ ܡ̣ܢ ܡܚܘܙܐ̈
ChronEdes ܢܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܠܬܪܥܐ ܕܛܘܪܟܝܐ̣̈ ܂ ܒܢܕܘܝ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܥܡ ܕܡ̣ܢ ܓܢܣܐ ܕܐܡܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܗܝܕܝܢ ܠܒ̣ܣܛܡ ܫܕܪܗ
ChronEdes ܟXܢܐ ܂ ܘܡXܝܡܢܐ̈ ܕܚܝܪܬ ܐ ܂ ܘܐܥܠܘܗܝ ܝ ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܥܡ ܕܫܡܗ̇ ܒܝܬ ܩܘܫܝ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥܬ̤ ܗܢܕ ܚܬܗ ܕܢܥܡܢ ܂ ܢܦܩܬ̤
ChronEdes ܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̣̈ ܂ ܨ ܒ̣ܐ 0 ܠܡܬܪܨܘ ܂ ܘܠܐ ܐܬܕܢܝܘ ܠܗ ܂ ܥܡ ܠܗܕܐ ܂ ܘܐܦ ܠܩܠܪܝܩܐ̈ ܕܡܚܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈
ChronEdes ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܦܝܠܐ̈ ܂ 1ܘܐܦ ܠܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܥܡܗ ܂ ܘܐܚܕܘ ܥܡ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܢܟܘܪܓܢ ܫܠܝܛܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
ChronEdes ܟܘܣܪܘ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢܥܡܢ ܂ ܕܡܠܟ̣ܐ ܣ̇ܓܝ ܪܚ̇ܡ ܠܟ ܂ ܝ ܘܝ̣ܡܐ ܥܡ ܕܢܥܡܢ ܡ̣ܢ ܕܝܪܝܢ ܓܙܪܬܐ ܂ ܕܫܡܗ ܡܥܢܐ̣ ܂ ܩܛܪ ܐܪܙܐ
ChronEdes ܬܐܕܣܝܣ ܘܚܪܒܘ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܟܘܣܪܘ ܕܠܝܬ ܒܝ ܥܡ ܂ ܘܫܪܘ ܥܠ ܒܝܬ ܘܫܝ̣ ܠܗܠ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܩܪܒܘ
ChronEdes ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܣܬܘܐ ܂ ܘܣܡ̣ܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܥܡ ܒܝ ܚܝܠܐ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܫܩܠ ܟܘܣܪܘ ܡ̣ܢ ܡܚܘܙܐ̈
ChronEdes ܕܪܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܩܠܩܘܡܐ̈ ܂ ܘܥܒܕܘ ܚܠܠܐ̈ ܬܚܝܬ ܫܘܪܐ̣ ܂ ܥܡ ܩܪܒܐ ܂ ܘܐܫܦܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ
ChronEdes ܕܪܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܢܚܬ ܪܕ ܚܕ ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܥܡ ܕܝܢ ܕܪܐ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܟܘܣܪܘ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ
ChronEdes ܢܬܢܝܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܃ ܠܐ ܣܝܒܪܘ ܠܗܕܐ ܂ ܘܫܓܫܘ ܥܠ ܪܕ ܥܡ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܘܥܩ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
ChronEdes ܡܠܟܐ ܂ ܠܓܪܝܓܘܪ ܟܫܟܪܝܐ ܕܐܬܛܪܕ ܡ̣ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܒ̇ܥܝܢ ܥܡ ܪ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܬܪܗ̣̇ ܂ ܟܕ ܝܝ ܛܒ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ
ChronEdes ܥܠܠܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܬܨܒܝܬܐ ܕܥܘܡܪܗ ܂ ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܣܝܡܐ ܡܢܬܐ̣ ܡ̣ܢ ܩܝܣܐ ܡܪܢܝܐ ܕܙܩܝܦܗ ܕܦܪܘܩܢ ܂ ܝ
ChronEdes ܡܐܡܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܗ ܒܡܫܘܚܬܐ ܀ ܝX ܗܝܕܝܢ ܟܩ ܥܡ ܕܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܐܝܚܝܕܝܐ̣̈ ܂ ܕܣܓܝ ܡܬܗܪܝܢ ܠܫܡܘܥܝܗܘܢ̈ ܂
ChronEdes ܡܐܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܨܒܘܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܫܕܪܘ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܕ ܥܡ ܘܡܛ ܇ ܫܝ ܒܓܢܬܐ ܕܝܪܩܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕܘ ܩܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܠܗ
ChronEdes ܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ̣ ܂ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܚܕܬܐ ܕܒܢ̣ܐ ܒܩܛܝܣܦܘܢ ܀ ܥܡ ܂ ܘܠܗ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܝX