simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܡܘܫܚܬܗ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܢ ܗܘܘ ܥܠ ܢ ܐܬܬܣܝܡ ܚܢܘܬܐ̈ ܕܟܡܐ ܢܗܘܐ ܦܬܝܗ ܕܢܗܪܐ ܂ ܘܐܘܣܦܘ ܗܘܘ
Chronica Minora I ܪܝܫ ܡܒܘܥܐ ܂ ܘܐܦ Xܝܘܢ ܚܐܪܐ ܕܝܠܗ̣ ܂ ܒܢܘ ܠXܘܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܥܠ ܂ ܘܒܩܝܛܐ ܢܝܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܦܕܢܐ ܚXܬ ܐ ܕܐܬܒܢܝ ܗܘXX ܠX
Chronica Minora I ܐܪܩܕܝܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܂ ܘܒܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ̣ ܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܬ ܐܝܕܣܝܣ ܡ̇ܠܟܐ ܪܒܐ ܂ ܘܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܢܝܣܢ
Chronica Minora I ܡܐXܝXܐ ܝ ܂ ܙ ܕܗܘܢܝܐ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܥܠ ܩܫܝܫܐ ܒX ܚܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܡ ܡܕܪܫܐ̈ ܘܡܐܡܪܐ
Chronica Minora I ܢܘܢܐ ܚܠܦܘܗܝ ܘܩܘܝ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܥܒܕ ܒܥܕܬܐ ܥܠ ܚܕ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ
Chronica Minora I Xܫܡܗ ܠܐܘܢܛܦܘܠܝܣ ܂ ܘܣܡ ܒܗ̇ ܐܦ XX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܥܠ ܘܫܒܥ ܒܢܐ ܠܐܘܢ ܒܐܙܪܘܝܢܐ ܠܩܠܝܢܝܩܣ ܂ ܝ ܂ ܝX ܘܫܡܗܗ̇
Chronica Minora I ܙܝܢܘܢ ܘܐܡܠܟ̇ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ XX ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܥܠ ܝ ܂ XX ܩܘܪܐ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܪܕ ܠܐܘܢܛܝܣ
Chronica Minora I ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܝ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܥܠ XXX ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܩܘܕ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܪܐ
Chronica Minora I ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܚܣܪ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܘܩܕ ܥܠ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ XXܢ ܐܬܐ ܘܫ̣ܪܐ
Chronica Minora I ܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܩܘܢܝܗܝ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܥܠ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܢܘܩܕܘܢܝܗܝ ܂ ܘܢܦܩܬ ܡܢ ܬܡܢ ܢܘܪܐ ܘܡܚܬ
Chronica Minora I ܕܠܐ ܐܚܪܡ ܠܣܘܢܗܕܣ ܂ ܘܚܠܦܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܂ ܥܠ ܠܡܩܕܘܢ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘ̇ܠܝܣ̣ ܂ ܂ ܙ̣XܙX ܝ ܂ ܝ
Chronica Minora I ܟܘܪܣܝܗ̣ ܂ ܐܘ ܕܐ ܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܥܠ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܘܐ
Chronica Minora I ܣܒܪܐ ܕܡܬܬܘܐ ܘܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܣ̣ ܂ ܘܥܠ ܦܘܠܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܥܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܦܩܗ̣ ܂ ܦ̣ܩܕ ܕܢܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܂
Chronica Minora I XXX XX ܕܠܐ ܫܠܡܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗ̇ܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܠ ܂ ܝܝ ܠܗܘܢ̣ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ
Chronica Minora I ܡܪܝ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ·ܝ ܂ ܝX ܝܢ ܦܘܠܐ ܕܡܝܬ ܥܠ ܠܦܓܪܗ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܝܬ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ
Chronica Minora I ܓܪܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܢܘܢܐ ܘܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܥܠ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܝܬ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ ܂
Chronica Minora I ܪܘܪܒܢܘܗܝ̣̈ ܂ ܘܥܠ ܥܠܡܐ 1ܟܠܗ ܂ ܘܚܕ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܥܠ ܗܘܪܡܝܙܕ ܐܡܠܟ ܬܪܬ̣ܥܣܪܐ̈̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܩܫܝ ܢܝܪܐ
Chronica Minora I ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܪܙܙܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܘܐܩܝܡ̣ܘ ܥܠ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃
Chronica Minora I ܕܪܚ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܘ ܗܘ̤ ܣܥܪܗ̇ ܠܨܒܘܬ ܐ ܥܠ ܠܟܘܣܪܘ ܝ ܒܪܗ ܂ ܟܕ ܡܛܝ ܫܡܥܐ ܠܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܚܡܬ̤ ܛܒ̣ ܠܘ
Chronica Minora I ܕܠܘ ܗܘ̤ ܣܥܪܗ̇ ܠܨܒܘܬ ܐ ܂ ܘܛܝܒ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܐܬܥܬܕ ܠܩܪܒܐ ܥܠ ܆ ܐܬܚܡܬ̤ ܛܒ̣ ܠܘ ܥܠ ܕܪܚ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܂ ܐܠܐ