simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܠܝܘܡܬ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܦܩ̣X ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܗܟܢܐ ܂
Chronica Minora I ܕܥܬܪܬ Xܝܢܬܐ ܒܐܢܫܘܬ ܐ ܘܐܬܟܠܠܬ ܒܒܢܝܢܝܗ̇̈ ܂ ܡܪܝXܒ ܥܕܡܐ ܘܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܘܐܬܟܠܝܬ ܬܒܥXܐ ܡܢXܘܢ ܝ ܚX ܫܢܝ̣ܢ̈ ܂
Chronica Minora I ܕܠܐܪܒܥ̈ ܣܘܢܗܕܘ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܝܝ ܒܕܝܦܛܘܟܢ ܕܥܕܬܐ ܟܬܒ ܂ ܥܕܡܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܠܪܚ̇ܡ ܐܠXܐ ܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܂
Chronica Minora I ܠܒܝܬ ܚܠܒܝܐ̈ ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܕܘܕܩܛܢ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܥܠܘ ܗܘܢܝܐ̈ ܠܒܝܬ ܝ ܂ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܫܒܘ ܘܐܚܪܒܘ
Chronica Minora I ܠܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܂ ܘܒܗ̇ Xܫܢܬܐ ܗܕܐ ܂ XX ܥܕܡܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܡܪܝ ܪܘܦܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܂ ܘܐܬܡܬܚ ܫܝܢܐ ܗܢܐ
Chronica Minora I ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܢܛܘܪܗ̇ ܡܕܡ ܠܐ ܣܪܚ ܒܗ̇ ܂ ܥܕܡܐ ܘܠܚܠܒ ܘܠܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܘܐܦ ܒܐܦܡܝܐ̈ 1ܐܫܬܠܛ ܂ ܘܗܦܟ ܘܐܬܐ
Chronica Minora I ܠܡܚܘܙܐ̈ ܂ ܘܐܬܢܟܠ ܥܠܘܗܝ ܓܒܪܐ ܛܘܪܟܝܐ̣ ܂ ܘܩܛܠܗ ܘܫܕܪ ܥܕܡܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܛܘܪܟܝܐ̈ · Xܝ ܃ ·ܝ ܘܕܕܝܠܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ
Chronica Minora I 2ܠܝܪܒ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܟܘܣܪܘ̣ ܐܬܕܠܚ ܂ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܕܠܗ ܥܕܡܐ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ X ܫܒܘ ܘܐܚܪܒܘ ܡ̣ܢ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܡܛܘ̣
Chronica Minora I ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܒܐ̣ ܂ ܠܐ ܝܝ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܢܚ ܘܫܠܝ
Chronica Minora I ܕܡܚܪܡ ܗܘܐ ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܒܒܝ ܢܨܝܒܝܐ ܂ ܟܕ ܟܢܝܘ ܠܗ ܫܡܐ ܥܕܡܐ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܒܐ̣ ܂ ܠܐ ܝܝ ܫܒܩܝܢ ܐܫ ܕܠܥܘܡܪܗܘܢ ܢܥܘܠ̣ ܂
Chronica Minora I ܠܗܫܐ ܂ ܂ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܟܘܣܪܘ ܒܕܣܩ̇ܪܬܐ ܕܡܠܟܐ ܝܬܒX ܟܢܫ ܥܕܡܐ ܝܝ ܒܥܒܕܐ ܂ ܘܗܐ ܬܠܐ ܗ̇ܘ ܡܐܢܐ ܕܬܗܪܐ̣ ܂ ܒܗ ܒܗܝܟܠܐ
Chronica Minora I ܕܒܣܪܗ ܘܓܪܡܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܫܚܐ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܢ ܕܝܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܥܕܡܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢܗ̣̇ ܂ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܒܫܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂
Chronica Minora I ܠܥܪܒ ܂ ܘܫܡ̣ܥ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܫܡܗ ܟܠܕ ܃ ܘܐܙܠ̣ ܠܡܥܪܒܐ ܘܠܒ̣ܟ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܘܡܕܝܢܬܐ̣̈
Chronica Minora II ܠܗܪܟܐ̣ ܂ ܐܠܦܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܂ ܩܨܙ ܃ ܘܡܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܂ ܥܕܡܐ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܂ ܟܢ̣ܫܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ
Chronica Minora II ܠܗ̇ܘ [ܙ]ܒ[ܢܐ ܕܗܘܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܪܝܘ ܂ ܂ ܘ[ܒXܫܢܬ ܂ ܟܐ ܂ ܥܕܡܐ ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܛܥܢ̣ܗ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܂ ܕܐܣܝܪ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora II ܠܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܓܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܩܦܒ ܂ ܥܕܡܐ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܫ̇ܪܝܘ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܝܝ̤ ܩܝܡܝܢ̈ ܒܐܘܪܗܝ ܆
Chronica Minora II ܕܡ̣ܛܝܘ ܠܘܬ ܫ[ܡ[ܝܐ ܐܬܪܐ ܕܢܘܗܪܐ ܂ ܘܒܥܝܢ̈ ܗܘ̣ܘ̈ ܥܕܡܐ ܘܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܘܪܕܦܝܢ̈ ܗܘ̣ܘ̈ ܘܡܬܪܕܦܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܂ ܚܕܕܐ̣̈ ܂
Chronica Minora II ܠܐܪܥܐ ܂ ܘܗܘܐ̣ ܪܕܘܦܝܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܫܪܝ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ̣ ܂ ܥܕܡܐ ܂ ܕܝܠܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܘܐܣܬ̣ܬܪ̈ ܥܕܬܐ̣̈
Chronica Minora II ܕܡܙܕܒܢ ܗܘܐ ܡܘܕܝܐ ܕܚܛܐ̈ ܒܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܚܡܫܡܐܐ ܥܕܡܐ ܢܩܦܘX ܠܪܕܘܦܝܐ ܗܢܐ ܂ ܐܦ ܟܦܢܐ ܚܣܝܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܂ ܂ ܝX
Chronica Minora II ܠܐܝܟܐ ܕܡܛܝܢ̈ ܒܠܣܛܪܣ̈ ܕܫܘܪܐ ܂ ܘܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܣܪܩܝܐ̈ ܂ ܘܢܦ̣ܠܘ̈ ܒܗܘܢ ܂ ܘܚܪܒܝܢ̈ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܘܫܒܝܢ̈ ܇