simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܐܬܬܣܝܡ ܚܢܘܬܐ̈ ܕܟܡܐ ܢܗܘܐ ܦܬܝܗ ܕܢܗܪܐ ܂ ܘܐܘܣܦܘ ܗܘܘ ܢ ܂ ܠܐ ܢܒܢܐ ܠܗ ܚܢܘܬܐ ܂ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܡܫܘܚܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̣̈ ܂
Chronica Minora I ܕܐܣܛܘܢܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܒܐܝܠܘܠ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܂ XX Xܫܒܐ ܢ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܢܦ̣ܩ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘ
Chronica Minora I ܐܚܪܝ ܂ ܐܢܣܛܘܣ ܕܝܢ̣ ܡ̇ܠܟܐ ܠܐܘܦܝܡܝܣ XX1ܙ ܐܦܣܩXܐ ܢ ܠܢܝܙܟܐ ܐܬܚܙܝܬ Xܫܡܝܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܝܪܚ ܝX ܟܢܘ
Chronica Minora I ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ̣ ܂ ܐܘ ܕܐ
Chronica Minora I ܂ X ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܢ ܂ ܘܥܠ ܂ ܠܐܘܪܗܝ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܝܐ̈ ܒܐܝܪܚ ܐܒ ܕܫܢܬ ܙ ܂
Chronica Minora I ܝ ܂ Xܝ X ܐܝܬܝܗ̇ ܪܓܠܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܕܢܚܬܐ ܡ̣ܢ ܛܘܪܐ̈ ܢ ܥܠ ܫܡ ܡܠܟܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܕܪܝܓܢ ܥܠ ܫܡ ܕܪܝܘܫ ܂ ܘܪܒܐ ܕܟܠܗܘ
Chronica Minora I ܐܦ ܥܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܂ ܠܐ ܝ ܝ ܕܝܢ ܐܫܟܚ̣ܘ ܂ ܒܕܡܬܢܛܪ ܗܘ̣ܐ ܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ Xܣܘܪܝܐ ܘܕܦܠܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܝXܒܘ ܕܢܥܠܘ̣
Chronica Minora II ܒXܢẌ [ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܒܗ ܢܒܝܘܬ ܐ ܢ ܒܡܨܥܬܗ ܕܡܕܒܪܐ ܘܐܬܪܐ ܕܛܘܦ ܘܚܝܪܬܐ ܝX ܂ ܝܝX XܟXܒX
Chronica Minora II ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܕܢܕܥ ܃ ܕܐܝܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܢ ܂ ܘܡܢ ܕܝܩܕ ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܂ ܪܦ ܂ ܂ ܘܡܢ ܕܐܬܒܢܝ ܂ ܪܘ ܂ ܂ ܐ
Chronica Minora II ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܂ ܢ ܂ ܘܣܗܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ ܕ
Chronica Minora II ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܢ ܂ ܘ]ܡ[ܢ ܬܡܢ ܗܘܬ ܐܘܪܚܐ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܕ
Chronica Minora II ܆ ܒܗ̇ ܐܡ̣ܪ ܐܦܘܠܝܛܘܣ ܇ · ܕܫܠܡܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܕܢܝܐܝܠ ܂ ܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܆ ܕܒܪܬܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣ ܗܘ̣ܬ ܂ ܝܝ ܒܪܡ ܕ
Chronica Minora II ܡܠܟܐ̈ ܡܨܒܬ ܗܘܐ ܂ ܘܐܦܩ ܡܢܗ ܟܟܪܐ ܕܕܗܒܐ ܓ ܂ ܂ ܝ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܢ ܝܘܚܢܢ ܗܘܪܩܢܘܣ̣ ܂ ܦܬ̣ܚ ܩܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܠܗܘ
Chronica Minora II ܦܘܡܦܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܒܪܗ ܒܫܒܝܐ ܢ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܘܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܐܬ̣ܐ ܕ
Chronica Minora II [ܫ]ܢܝܐ̈ ܂ ܠܓ ܂ ܘܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܚܪܒܘܗ̇ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܢ ܂ ܝ [ܒ]ܫܢܬ ܂ ܝܕ ܂ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܂ ܘܒܕ ܘܢܝܐ ܂ ܪܡܓ ܂ ܩ̣ܡ ܪ̤
Chronica Minora II ܐܒܘܗܝ̣ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܗܒܐ ܝ ܕܢܬܠ ܘܢܦܪܩܝܘܗܝ ܢ ܕܐܦܠܘܢ ܂ ܕܐ ܬ ܠܘܬ ܫܘܪܐ ܕܡܕ ܢܬܐ ܐܫܩܠܘܢ ܂ ܗܪܘܕܝܣ ܪ̈
Chronica Minora II ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܡܝ̣ܬ ܗܪܘܕܝܣ ܣܠ̣X ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܢ ܝ ܠܡܓܘܫܐ̣̈ ܂ ܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܂ ܘܗ ܕ
Chronica Minora II ܂ ܠ ܂ ܡܝܬ ܒܫܢܬ ܂ ܡܕ ܂ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܝ ܩܣܪ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܒܕܝܘܢܝܐ̈ ܢ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܪܘܕ []ܣ ܗܟܝܠ ܟܕ ܚܝ̣ܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܥ ܂ 1ܘܐܡܠܟ ܡܢܗ̈
Chronica Minora II ܗܘ̣ܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܗ̣ܘܘ̈ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܥܠܝܒܐ ܢ ܒܟܐܒܐ̈ ܚܣܝܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܓܕܫܝܗܝ̈ ܆ 3ܐ ܟ ܕܐܡܪ̈
Chronica Minora II ܓ ܂ ܂ ܥܒܕ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܬܪ[ܥ[ܣܪ̈ ܩܘܦܝܢܐ̈ ܂ ܘܩܪܝܒ ܗ[ܘXܐ ܢ ܕܝܢ ܣܠܩ ܠܦܨܚܐ̣ ܠܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܘܐܚܠܡܗ ܠܡܫܪ ܐ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕ