simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܡܫܒܚܐ ܂ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܪܥܘ̈ 2ܫܘܪܝܗ̇̈ ܡܫܝܚܐ ܘܪܡܝܢ̈ ܡܓܕܠܝܗ̇̈ ܂ ܘܡܚܢܩܝܢ̈ ܠܕܝܗ̇̈ ܗܐ ܡܢ ܕܐܣܬܠܩ
Chronica Minora I ܂ ܘܟܩ ܠܘܬܗ ܙܩܪܐ̈ ܘܓܪܥ̣ܐ̈ ܝ ܘܩܨܪܐ̈ ܝ ܐܝܟ ܐܪܒܥܡܐܐ ܡܫܝܚܐ ܕܡܬܦܠܓܝܢ ܡܝܐ̈ ܕܦܪܬ ܠܫܩܝܐ ܕܐܪܥܬܐ̈ ܃ ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܬ̣ܐ
Chronica Minora II ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܂ ܕܐܣܝܪ ܗܘ̣ܐ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ [ܙ]ܒ[ܢܐ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ ܬܩܢ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪܝܢ̣̈ ܂ ܕܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܛܥܢ̣ܗ
Chronica Minora II ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܂ ܥܠܬ ܒܚܕ ܝ̤ · ܒܫܒܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܣܗܪܐ ܒܝܘܢܝܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܝܘ ܂ ܂ ܘܐܦ ܫܢܬܐ 7ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܃ ܕXܐܬܒܛܢ ܝ ܇ ܒܗ̇
Chronica Minora II ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܂ ܗܪܘܕ ܣ ܗܟܝܠ ܡܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܒܝܬ ܡܫܝܚܐ ܝ ܗ̣ܢܘܢ 3ܡܓܘܫܐ̈ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܡܕ ܂ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ
Chronica Minora II ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܓܒ̣ܐ ܠܗ ܡܚܕܐ ܬܪܥܣܪ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܠܘ ܚܠܝܡܐܝܬ ܠܒܝܟ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡܢ ܝ ܫܘܪܝܐ̣ ܂ ܘܫ̇ܡܗ ܢܦܫܗ
Chronica Minora II ܂ ܚܡܫܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܬ ܨ ܂ ܂ ܘܡܢ ܡܪܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܝ̈ ܡܫܝܚܐ ܀ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܢܝܢ̈ ܕܡܢ ܐܕܡ ܟܕܡܐ ܠܡܘܠܕܗ ܕܡܚܝܢܢ ܝܝ ܂
Chronica Minora II ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܥܬ̣ ܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗ̇·ܡܢܘ ܡܫܝܚܐ ܕ ܢ ܚܝܐ ܝ ܃ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܩܡܙ ܂ ܂ ܐܬ̇ܢܒܝ ܕܝܢ ܥܠ
Chronica Minora II ܡܕܒܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐ̇ܡܪ ܒܢܒܝܘܬ ܐ̣ ܂ · ܠܘܬ ܕܢܝܐܝܠ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܣܝ̣ܡܐ ܂ ܘܗ̣ܘܝܘ ܣܘ̇ܟܝܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܦ
Chronica Minora II ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܐܬ̇ܝܠܕ ܀ ܝܝ ܗܪܘܕܣ ܟܕ ܡܫܝܚܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗ̈ ܐ̇ ܘܛ ܂ ܢܢܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩ̣ܛܠ ܀ ܝܫܘܥ
Chronica Minora II ܂ ܒܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܂ XܘXܐܬܦܩ̇ܕܘ 7ܗܘܘ ܡܢ ܗܪܘܕܣ ܒܢܟܠܐ̣ ܡܫܝܚܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܂ X ܝ· ܡܢ ܬܡܢ ܝܠ̣ܦ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܐܬ̇ܝܠܕ
Chronica Minora II ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ Xܪܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܝܚܐ ܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ ܠܟܠ ܐܢܫ ܂ ܕܒܝܢܬܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ
Chronica Minora II ܀ ܐܠܘܡܦܝܣ ܂ 1ܦܝܠܛܘܣ ܡܢ ܒܬ̇ܪ ܥܒ̇ܕܐ ܕܫܓܝܫܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܐܬܘ ܥܠ ܥܡܐ ܕ·ܗܘܕܝܐ̈ ܬܟܝܒ̣ܐܝܬ ܡܢ ܒܬ̇ܪ ܕܣ̣ܥܘ ܥܠ ܡܪܢ
Chronica Minora II ܂ ܘܡܛܠ ܕܗܕܐ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܘܕܐ ܆ ܥܒ̇ܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܂ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܘܕܐ ܆ ܘܐܦ ܕܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ
Chronica Minora II ܂ ܘܩܪܝܢܬܘܣX ܕܐܡ̣ܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̇ܘܝܐ ܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܗܪܣܝܣ̈ ܕܐܒܝܘܢܝܐ̇̈ ܂ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora II ܐܡܝܪܢ̈ ܀ ܒܗ̇ ܕܢ ܒܫܢܬ ܐ ܂ ܕܝܒ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܝܘܣ ܡܫܝܚܐ ܡܦܬܠܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܛܠ ܝ
Chronica Minora II ܫ[ܢXܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬ̇ܢܨܚܘ ܃ ܐܘ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܟܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܫܢܝܘ ܀ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܚܠܦ
Chronica Minora II ܝܝ ܟܐܡܬ ܘ]ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܣܓXܝ1ܐܐ̈ ܥܡܗ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܗ[ܘ]ܐ ܕܒܫܡܗ ܡܩܕܫ ܂ ܘ[ܒܚXܡܫܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܐܟܠ ܐܡܪܐ ܐܝܟ
Chronica Minora III ܂ ܘܕܠܐ ܢܫ̇ܚ̣ܠܦܘܢܗ̇ ܂ ܘܕܢ̣̇ܪܚܩܘܢ ܘܢ̇ܒ̣ܥܕܘܢ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܘܢ̇ܗ̣ܪ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗܝܡ ܫܪܝܪܬ ܐ ܘܬܪ ܂ ܨܬ ܐ ܕܒܡܪܢ ܂ ܫܘܥ
Chronica Minora III ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܦܢ̣ܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܢ̇ܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܝ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܟܕ [ܚ]ܙܩ̣ ܕܢܐܙܠ̣ ܒܐܘܪܚܐ ܂ ܐܬܚܙ̣ܝ ܠܗ