simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܆ ܘܗ̇ܠܟ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܒܘX ܝ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕ ܢ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܂ ܂ ܘܥ̣ܒܕ ܕܫ̇ܦܝܪ ܩܕܡ
Chronica Minora II ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ ܘܕܝܗܘܪܐ̈̈ ܂ ܘܕܫܡܪܝܐ̈ ܡܪܝܐ ܬܡܢ ܝ ܐܒܕܢܗ ܡܢ ܐ ܕܝ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܒ ܗ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܆ ܪܓ̣ܙ
Chronica Minora II ܂ ܘܠܡ̇ܗܠܟܘ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܕܘ ܕ ܘܒܗ ܡܢܘܬܗ ܕܚܙܩܝܐ ܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ ܂ ܘܫܪܝ ܗܘ̣ܐ ܕܢܥ̣ܒܕ ܕܛܒ ܘܕܫ̇ܦܝܪ ܩܕܡ
Chronica Minora II ܐܝܟܢܐ ܕܫ̇ܘܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܦܪܥܗ ܛܝܒܘܬ ܐ ܕܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܡܪܝܐ ܘܒܗ ܡܢܘܬܗ ܕܚܙܩܝܐ ܘܒܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܕܝܘܫܝܐ ܂ ܘܟܕ ܐܢܝܚ ܠܗ
Chronica Minora II ܂ ܘܗ̇ܠܟ ܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܝܘܒܝܢܝܢܘܝX ܗ̇ܘ ܡܗܝܡܢܐ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܡܪܝܐ ܠ ܪܛܝܢܘܣ ܒܪX ܒܓܠ ܂ ܝܐ ܘܥܒ̣ܕ ܕܛܒ ܘܫܦܝܪ ܩܕܡ ܝ- ܂ ·
Chronica Minora II ܂ ܘܐܩ̣ܪܒ ܥܡ ܓܘܬ̈ ܐ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܫ̇ܝܢ ܐܬܪܐ ܡܪܝܐ ܘܡ̣ܝܬ ܀ ܘܐܡ̣ܠܟ ܬܐܕܘܣܝܣ ܒܬܪܩܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܕܫ̇ܦܝܪ ܩܕܡ
Chronica Minora II ܐܝܟ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܐܒܘܗܝ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܗܘ̣ܐ ܡܪܝܐ ܗ̣ܘ ܓܪܛܝܢܘܣX ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܥ̣ܒܕ ܕܫ̇ܦܝܪ ܩܕܡ
Chronica Minora II ܒܥܘܕܪܢܗ ܂ ܘܐܬܕܡ̇ܝ ܠܐ[ܪܝ]ܐ 3ܒܥܒ[ܕ]ܘܗܝ̈ ܂ ܘܥܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܘܚ̣ܪܒ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܘܗ[ܘ]ܐ
Chronica Minora II ܃ ܘܩX ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܟܝܠܘܣ ܫܢܬܐ ܂ ܐ ܂ ܡܪܝܐ ܕܗܘ̣ܐ ܫܘܦܥ ܕܡܗ ܫܘܠܡܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐ ܟ ܕܐܦ ܨ̇ܠܝ ܘܒܥ̣ܐ ܡܢ
Chronica Minora II ܘܡܚܝܢܐ ܆ ܘܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܗܘ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂ ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܡܪܝܐ ܀ ܘܟܕ ܫܪܪܘ ܗ ܡܢܘܬܐ ܕܝܩܝܐ ܃ ܘܐܡܪܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕ ܂ ܫܐ
Chronica Minora II ܀ ܣܘܢܗܕܘܣ ܝ ܩXܝܫܬܐ ܗܕܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ ܡܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܬ̇ܬܚܪܡ̣ ܂ ܟܕ ܝܬ̇ܒܝܢ ܒܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ
Chronica Minora III ܢܫ̇ܚܠܦ ܠܢ ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܠܛܒܬܐ̈ ܂ ܡܪܝܐ ܢܫܟܢ ܠܢ ܬܝܒܘ ܡܪܝܐ ܡܬܩ̣̇ܒܠ ܚܠܦܘ ܠܐ ܨܠܘܬܐ ܘܠܐ ܒܥܘܬ ܐ ܘܠܐ ܩ̇ܘܪܒܢܐ ܀ ܝ
Chronica Minora III ܢܫܟܢ ܠܢ ܬܝܒܘ ܘܬܘܬ ܢܦܫܐ ܂ ܘܢܬ̣ܠ ܠܢ ܚܪܬ ܐ ܛܒܬܐ ܗܝ̇ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܩ̇ܘܪܒܢܐ ܀ ܝ ܡܪܝܐ ܢܫ̇ܚܠܦ ܠܢ ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܠܛܒܬܐ̈ ܂
Chronica Minora III ܢ̇ܫ̣ܦܥ ܥܠܝܢ ܪܚܡܘ̈ ܘܚܢܢܗ ܂ ܘܠܐ ܢܪܦ̤ܐ ܒܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܡܪܝܐ ܢܦܫܐ ܂ ܘܢܬ̣ܠ ܠܢ ܚܪܬ ܐ ܛܒܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܠܝܟܐ ܠܓܒܪܐ ܕܫܠܡܐ ܂
Chronica Minora III ܥܘܠܗ ܒܪܝܫܗ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܘܐܙܠ̣ ܠܓܝܗܢܐ ܀ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܢܚ̣̇ܣܐ ܡܪܝܐ ܗܘܐ ܂ ܝ ܘܗܘ̣ܬ ܠܗ ܚܪܬ ܐ ܒܝܫ̣ܬܐ ܘܡ̣̇ܪܝܪܬ ܐ ܂ ܘܐܗܦ̤ܟ
Chronica Minora III ܕܠܐ ܢܚ̣̇ܣܐ ܠܗ ܂ ܘܚܢܢ ܐܚܝ̈ ܒܟܠܗܝܢ ܥܩܬܢ̈ ܘܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܡܪܝܐ ܐ ܂ ܘܐܗܦ̤ܟ ܡܪܝܐ ܥܘܠܗ ܒܪܝܫܗ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܘܐܙܠ̣ ܠܓܝܗܢܐ ܀
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܟܠܗܘܢ ܂ ܡܣܗܕܝܢ ܗܘܘ Xܝܪ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܡܪܝܐ ܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܕܢܗܘܘܢ · ܡܩܛܪܓܢܐ̈ ܕܥ̣ܘ̣ܠܐ ܂ ܘܫ̇ܬ̣ܩ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܙܒܢܐ ܕܥܕܥܐܕܐ X ܆ 1ܡ̇ܢ ܕܥܐ̇ܠ ܒܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐ ܠܡܣܓܕ ܆ ܡܪܝܐ · 17 ܢܒܝܐ ܟܬܝܒ ܆ ܕܡܐ ܕܥܐ̇ܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܝ ܕܐܪܥܐ ܩܕܡ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܕܠܐ ܢܫܟܚܘܢܝܗܝ ܡܚܕܐ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܚܕܐ ܕܣܡ̣ܟܘ ܡܪܝܐ ܕܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܒܚܝܪܐ ܝܝ ܗܢܐ ܂ ܘܕܫܥܬܐ ܣ̇ܡܝ ܐܢܘܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܪܕ̇ܐ ܠܗ̣ ܇ ܘܡ̇ܢܓܕ ܠ-ܒ-ܢܝܐ̈ ܂ ܙ ܝܝ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܨ̇ܒܐ ܡܪܝܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܕܠܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܗ