simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܒܣܝܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢܗ ܕܫܡ̇ܥ ܩܠܐ ܘܡXܡܐ ܘܠܐ ܝX ܝ· X0ܢܦ̇X ܂ ܗܐ ܡܝܐ̈ ܬܒܥܝܢ
Chronica Minora I ܠܬܪܥܐ ܕܛܘܪܟܝܐ̣̈ ܂ ܡܪܕ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܫܡܗ ܘܪܗܪܢ ܪܙܝܩܝܐ ܂ ܡܢܗ ܂ ܘܥܠ ܥܠܡܐ 1ܟܠܗ ܂ ܘܚܕ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܐܫܬܕܪ
Chronica Minora I ܕܣ̇ܓܝ ܡܥܠܝ ܗܘ̣ܐ ܘܠܐ ܝ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܂ ܘܐܦ ܠܒܪܬܗ ܕܢܥܡܢ ܂ ܡܢܗ ܂ ܬܒܥܗ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܐܦ ܣܘܣܝܐ ܒܥ̣ܐ ܝX
Chronica Minora I ܂ ܘܠܗ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܝX ܡܢܗ ܂ ܥܒ̣ܕ ܥܐܕܐ ܪܒܐ̣ ܂ ܘܒܝܕ ܦܣܣܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܩ̣ܠ ܡܢܬܐ
Chronica Minora I ܚܚܪܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܟ̣ܠ ܕܡܬܕܒܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܡܢܗ ܘܦܠܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܒܩܡܚܐ ܂ ܘܥܒܕܝܢ ܂ ܝXܝ̇ · ܝX ܗܘ̣ܘ
Chronica Minora II ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ] ܂ ܂ ܝX X [ܫܕܪ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܠܓܘܪܓܝܐ ܥܡ ܡܢܗ ܘܢܦ̣ܩ ܠܩܘܒܠܗ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܪܒܐ̣ ܘܙܟܝܗܝ [ܘܢܣ̣ܒ
Chronica Minora II ܟܟܪܐ ܕܕܗܒܐ ܓ ܂ ܂ ܝ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܡܢܗܝܢ̈ ܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܡܢܗ ܩܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܠܗܘ ܢ ܡܠܟܐ̈ ܡܨܒܬ ܗܘܐ ܂ ܘܐܦܩ
Chronica Minora II ܬܒܥܬܐ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܒܪ ܂ [ܨ ]ܒ[ܝ1ܢܗ ܗܘܐ ܂ ܡܬܗܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢܗ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܫ̣ܡܥ ܦ̣ܩܕ ܠܗ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܕܢܥܒܕ
Chronica Minora II ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܆ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܥܕܬ ܐ ܕܚ̣ܩ ܐܢܘܢ ܂ ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܒܚܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ ܡܫܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬܦܪܣ ܕܢܦܪܘܫ ܐܢܘܢ
Chronica Minora II ܕܗܢܐ̣ ܡܫܬܟܚܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܙܒܢܗ ܡܢܗ ܕܝܢ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ
Chronica Minora II ܓܢܘܡܕܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚ̣ܛܦ ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܇ ܕܒܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܐ ܡܢܗ ܘܚܛܘܦܝܗ̇ ܕܐܘܪܝܦܐ ܡܢ ܙܘܣ ܂ ܘܡ̇ܠܟܐ ܛܪܐܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ
Chronica Minora II ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ̣ ܗܘܘ ܬܠܣ ܘܣ̇ܠܘܢ ܘܫܪܟܐ ܡܢܗ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ
Chronica Minora II ܦܢ̣ܘ ܂ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܕ ܢ̣ ܐܦ ܩ-ܢܝܢܗܘܢ ܢܣ̣ܒܘ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ ܡܢܗ ܂ ܘܡܢ ܥܪܘܩܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣ̣ܬܒܪܘ ܕܒܝܫ̣ܐܝܬ ܐܬܪܕܦܘ
Chronica Minora II ܡܢ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܐܬ̇ܩܝܡ ܀ ܥܠ ܣܐܠܐܡܝܢܐ ܕܒܩܘܦܪܘܣ ܩܡܘ ܡܢܗ ܐ ܡܢ ܗܘܪ̈̈ ܐ ܩ̣ܛܠ ܬܡܢ ܂ ܕܒܗ̇ܝ ܙܟܘܬ ܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܗܘܕ
Chronica Minora II ܒܬܪܩ̣ܐ ܂ 2ܘܩ̇ܐܪܝܢܘܣ ܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܐ ܂ ܒܩ̇ܪܒܐ ܕܥܡ ܩܘܪ ܡܢܗ ܝ ܂ ܒ ܂ ܀ ܩܐܪܘܣ ܡ̣ܝܬ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܝܘܡܪܝܢܘܣ ܐܬܩ̣ܛܠ
Chronica Minora II ܚܕ ܐܘ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܂ ܙ ܢܫ̇ܬܥܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܘ ܒܥܕܢܐ ܕܪܘܓܙܐ ܂ ܡܢܗ ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܡ̣ܝܬܘ2 ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܐ ܬ ܒܝܬܐ ܕܐܬ̇ܦܠܛܘ
Chronica Minora II [ܩ]ܛܠܐ ܣܓ[ܝܐܐ ܂ ܂ ܂ ]ܘܪܕܦ ܠܗ ܘܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܀ ܩܡ ܗܟܝܠ ܡܢܗ ܂ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܂ ܘܢܦ̣ܩ ܝܘܢ[ܢܢ ܥܠ ]ܩ[ܢ]ܕܒܝܘܣ ܘܐܪܡܝ
Chronica Minora II ܕܢܥ[ܕܪܝܘܗܝ ܂ ܩܣܪ [ܕܝܢ ܥܒ[ܕܗ ܡ̇ܠܟܐ 2 ܥܠ ܝܗܘܕ ܡܢܗ ܠܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ ܂ ܘܥܠ [ܗܠܝܢ ]ܐܘܕܥܗ ܂ ܘܒܥ̇ܐ ܝ- ܗܘܐ
Chronica Minora II ܕܢܥܒ̣ܕ ܢܩܡܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐ[ܬ]ܛܦܝܣ ܠܗ ܫܕܪ ܡܢܗ ܐܒܓܪ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܥܡ ܕܫܢܐ̈ ܘܐܝܩܪܐ̈ ܆ ܟܕ ܬܒ̇ܥ
Chronica Minora II ܕܐܓܝ ܥ̇ܒܕ ܫܐܪܝܐ̈ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐ̣ ܂ ܦܪܣ ܘܟܠܗ ܡܢܗ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ̣ܐ ܫܘܡܠܝܗ ܂ ܘܩܒ̇ܠܬ ܓܝܪ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ