simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܐܦܕܢܐ ܪܒܐ̇ ܂ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܪܒܐ ܂ ܘܥܫܢ ܝ ܘܣܠܩ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܡܢ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ̈ ܐܚܪܝ̣ ܂ ܥܫܢ ܗܘܐ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܕܢ̇ܦܩ
Chronica Minora I ܐܦܕܢܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟܐ ܕܝܬܒܝܢ ܘܥܡܪܝܢ̇̈ ܂ ܝ ܥ̇ܒܕܝ̈ ܡܢ ܚ̣ܙܐ ܡܪܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܣܠܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ
Chronica Minora I ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܢ ܠܗܘܢ ܂ ܝ ܂ ܝX ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ
Chronica Minora I ܒܝܬ ܝܥܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܡܢ ܪܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܢܚܬܝܢ
Chronica Minora I ܐܝܟܐ ܕܢ̇ܦܩ ܢܗܪܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ̣ ܂ ܬܪܥܘܗܝ̈ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܪܥܐ̈ ܘܩܛܪܩXܠܐ̈ ܝ ܬܡܢܝܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ
Chronica Minora I ܬܝܡܢܝܗ̇ ܘܓܪܒܝܝܗ̇ ܂ ܘܣܪܚܘ ܗܘܘ ܬXܒ ܒܗܝܟܠܐ ܕܥܕܬܐ ܡܢ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ
Chronica Minora I ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܝ ܕܒܢܝܩܐ̈ ܂ ܣܓܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܟܕ ܡܢ ܕܥܕܬܐ ܕܟܪܣ̇ܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘXܝܬܘ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܥ̇ܒܕܐ̣ ܂ ܝܬܝܪ
Chronica Minora I ܫܠܝܐ ܘܐܬܚܢܩܘ ܗ̣ܘܘ ܂ ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܡܢ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܂ ܥܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܝܐ̈
Chronica Minora I ܠܘܬ ܢܗܪܐ ܂ ܘܐܢܫ ܠܘܬ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܠܐ ܢܒܢܐ ܠܗ ܚܢܘܬܐ ܂ ܡܢ ܂ ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܪܚܩܘܢ ܗܘܘ ܝ ܚܢܘܬܗܘܢ̈
Chronica Minora I ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܢ ܒܗ̇ ܡܝܐ̈ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ ܂ ܘܡܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܚܡܫܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ Xܘܪܐ̇ ܂ ܠܥܠ
Chronica Minora I ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܗܟܢܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ ܡܢ ܒܣܝܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ
Chronica Minora I ܓܘܝܐ̈ ܕܡXܝܢܬܐ ܆ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܘܪܝܐ ܡܢ ܂ ܦܩ̣ܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܘܐܫXܩ ܚܘܒXܐ ܕܬܒܝXܐ
Chronica Minora I ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ · ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܫܥܒܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܀ Xܝܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ X X ܝX ܡܪܩܝܘܢ
Chronica Minora I ܒܬܪܗ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܝ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܢܐ ܘܫܠܡܗ ܠܒܢܝܢܐ̣ ܂ ܫܥܕ ܐܦܣܩܦܐ ܂ X ܕܗ̣ܘܐ
Chronica Minora I ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܇ XX XX ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܢ ܚܒܝܫܐ̣ ܀ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܢܦ̣ܩ
Chronica Minora I ܥܠܡܐ ܘܠܓܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܝ ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ · XXX X
Chronica Minora I ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ · X XX ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܡܢ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܝ ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
Chronica Minora I ܂ XX ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ XXX ܝ ܘܬܡܢܐܝܢ ܡܢ ܂ ܝ ܝX· ܐܚܘܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ
Chronica Minora I ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܚܟܡܬܗ̈ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܡܢ ܘܬܡܢܐ̇ܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ XXX ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܬܫܥܐ ܒܗ̣ ܂ ܢܦܩ
Chronica Minora I ܥܕܬ ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܒܪܕܘܦܝܐ ܕܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܀ ܝ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܡܢ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ̣ ܂ ܂ XXX ܢܦ̣ܩ ܥܡܐ