simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܐܬܩܛܥܬ̤ ܠܗ 1ܡ̣ܢ ܩܘܛܪܓܘܗܝ̈ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܘܣܡܘ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ ܂ ܙܒܢܐ ܩܡܬ̤ ܥܕܬܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܂ ܘܐܦ ܝ
Chronica Minora II ܕܣܘܦܣܛܘܬ ܐ̣ ܂ ܂ ܝ ܗܪܣܝܣ ܒܝܫ̣ܬܐ ܐܒܥ̣ ܂ ܐܙ̣ܠ ܡܚܕܐ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܐܦܘܠܝܢܪ ܣ̣ ܂ ܠܗܕܐ ܨܥܪܐ ܚܫܒܗ̇ ܂ ܘܟܕ ܬܟܝܠ ܥܠ
Chronica Minora II ܐܡ̇ܪ̣ ܘܕܢܣ̣ܒ ܢܦܫܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܗ̇ܝ ܡܠܝܠܬܐ ܂ ·X ·ܝX ܝ ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܒܪܐ ܕܝܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܂ ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܂ ܐܦ ܕܐܬܒܣܪ
Chronica Minora II ܠܐܡܘܪ ܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܟܕ ܦܬ̣ܚܘ̈ ܠܗ̣ ܂ ܐܘܬܒ ܒܗ̇ ܡܛܪܬܐ ܡܠܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܂ ܘܫܩ̣ܠ ܡܢ ܬܡܢ ܒܪ ܟܠܝܕ ܂ ܘܐܙ̣ܠ ܘ·ܗ̣ܒ
Chronica Minora II ܘܠܒܝܬܝ̣ ܂ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢܓܢܝܩܐ ܕܟܒ̇ܫ̣ܐ ܠܗ ܂ ܂ ܝX ܡܠܬܐ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܦܦܠܘܓܘܢܝܐ ܝܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ
Chronica Minora II ܠܚܝܝܗܘܢ̈ [ܥܡܐ ܕ]ܚܡܨ ܘܩܘܪܝܣ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܚܪܒ ܡܠܬܐ ܂ ܘܢ ܂ ܘ[ܥܪܩܘܢ ܪܘܡܝ[ܐ̈ ܂ ܂ ] ܂ ܂ ܐ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܟܢܘܢ ܚܪܝ ܫܩܠ
Chronica Minora II ܕܐܠܗܐ ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܒܐ̇ܣܟܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܡܠܬܐ ܫܢܝܢ̈ ܐ̇ܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܥܣܘ ܀ ܠܐܒܪܗܡ ܪܝܫܐ ܕܢܒܝܐ̣̈
Chronica Minora II ܕܡܫܝܚܐ ܀ ܃ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܡ ܐܘܗܘܕܝܘܣ ܡܠܬܐ ܕܦܛܪܘܣ Xܐܙ̣ܠX ܠܓܒܛܘܣ ܘܠܐ̇ܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܐܟܪܙ ܠܗܘܢ
Chronica Minora II ܕܐܠܗܐ ܒܐܝܩܢܘܢ ܃ ܬܩܠܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܣܗܕܬ ܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܠܬܐ ܂ ܕܒ ܂ ܐܢܝܢܘܣ ܂ ܒܝܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܟܕ ܦܘܠܘܣ ܡܟܪܙ
Chronica Minora II ܡܛܬ ܠܩܕܝܫܐ ܟXܣ[ܘܣܛܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܡܠܬܐ ܚ̣ܙܐ ܢܘܪܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪ ܫܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬܝܒ̣ܠܬ̇
Chronica Minora II ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܟܕ ܨ̇ܠܝ ܡܛܠ ܪܘܫܥܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ̣ ܂ ܐܬܓܠܝ ܡܠܬܐ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܂ ܘܬܡܢ ܡܝ̣ܬ ܀ ܐܡܪܐ ܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ
Chronica Minora II ܕܒܘܝܐܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܩܒܘܪܬܗ ܀ ܥܒܕܘ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܦܠܘ ܢܘܣ ܂ ܡܠܬܐ ܐܫܬܪܝܬ ܂ ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܗ̇ܘ ܐܚܘܗܝ ܕܒܣܝܠܝܘܣ
Chronica Minora II ܐܓܢ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܕܢܝ ܝ ܠܗ ܆ ܕܢܐ ܐܢܘܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܡܠܬܐ ܐܚܝܕ ܗ[ܘ]ܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܥܘܠܐ ܩ̇ܕܡ ܐܬܓܒ̣ܠ̣ ܘܗܝ̇ܕܝܢ
Chronica Minora III ܘܒܘܚܢܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܒܝܬ ܐܦܝܣ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܟܠܢܫ ܡܠܬܐ ܕܒܦܩܥܬܐ ܕܚܪܢ ܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܫܬ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܘܐ
Chronica Minora III ܕܟܠܗ ܓܒܐ ܕܒܝܬ ܘܠ[ܝܢܐ ܂ ܐܢܐ ܡܚܪܡ ܐܢܐ 1]ܠܝܘܠܝܢܐ ܡܠܬܐ ܐ [ܢ ܝ ܠܝ ܒܠܚܘܕܝ 1]ܒܥܝ̇ܬܘܢ ܕܬ ܐܬܪܘ ܢ ܂ ܟܕ ܠܐ ܥ̇ܒܕܝܢ
Chronica Minora III ܗܕܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܐܬܟܢ̇ܫܘ ܐܝܟ ܕܢܪܓܡܘܢܝܗܝ ܡܠܬܐ ܘܟ̇ܬܒ ܝܝ ܘܩ̇ܪܐ ܥܡܟ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܟܕ ܐܫ̣ܬܡܥܬ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܐܠܗܐ ܐܬܓ ܂ ܫܡ ܘܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܝܠܕܬ ܠܐܠܗܐ ܠܩܕܝܫܬܐ ܡܠܬܐ ܘܙܥܝܦܐ̣ ܗܟܢܐ ܀ ܥܕܬܐ ܡܗ ܂ ܡܢܬܐ ܡ̇ܪܐ ܆ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܡ̇ܟܪܙ ܢܐ ܂ ܐܝܟ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܛܘܒܢܐ ܡܠܬܐ ܘܗܫܐ 7ܘܟܠܗܘ̣ܢ ܘܡܝ̈ ܚܝܝܝ̈ ܆ · ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܐܠܗܐ ܐ ܂ ܬܓ̇ܫܡ ܆ ܠܡܐ 10ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܠܬܐ ܟܝܢܝܢ̈ ܀ ܂ X -ܝ̈ ܪܘܦܝܢܐ̣ ܐܡ̇ܪX ܀ ܕܠܡܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܗܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܓܘܫܡܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ ܘܚܢܢ̣ ܐ̇ܡ̇ܪ ܀ 11ܠܐ ܗܟܢܐ ܀ ܡܠܬܐ ܟܝܢܐ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐ ܂ ܬܓ̇ܫܡ ܆ ܠܡܐ 10ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ