simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܡܕܡ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܂
Chronica Minora I ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗ̇ ܘܓܪܒܝܝܗ̇ ܂ ܘܣܪܚܘ ܗܘܘ ܡܕܡ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܠ
Chronica Minora I ܕܝܢ ܠܐ ܣܓܝ ܣܪܚ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܢܨܒ ܕܝܢ ܡܢܨܒ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܝܝ ܡܕܡ ܕܫܢܬܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ ܂
Chronica Minora I ܠܐ ܐܚܣܪ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܘܩܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܣܠܝ̇ܩܐ ܡܕܡ ܗ̇ܝ ܂ XXܢ ܐܬܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
Chronica Minora I ܠܐ ܣܪܚ ܒܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܦܩܘ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫ̣ܩܠ ܡܕܡ ܘܗܦܟ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܢܛܘܪܗ̇
Chronica Minora I ܡܕܡ ܙܛܡ ܠܡܦܫܩܢܐ 2ܬܐܒܝܠܝܐ ܒܡܫܠܡܢܘܬܗ̈ ܂ ܗܢܐ ܛܢܢܐ ܡܕܡ ܀ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ
Chronica Minora I ܙܛܡ ܠܡܦܫܩܢܐ 2ܬܐܒܝܠܝܐ ܒܡܫܠܡܢܘܬܗ̈ ܂ ܗܢܐ ܛܢܢܐ ܡܕܡ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܕܡ
Chronica Minora I ܂ ܘܒܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܫ̣ܪܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܡܕܡ ܕܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܝܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܚܕ ܠܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ̣ ܒܣܘܥܪܢܐ
Chronica Minora I ܕܣܥ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܐ̣ ܂ ܢܦܠ̣ ܘܣܓܕ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܗܝܡܢX ܗ̤ܘ ܡܕܡ ܘܐܬܛܠܩܬ ܡ̣ܢ ܫܠܝ ܓܡܝܪܐܝܬ ܂ ܗܝܕܢ ܟܕ ܚܙ̣ܐ ܡܠܟܘܢܐ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܦܪܝܫܒܘܪ ܫܡܗ ܡܕܡ ܠܡ ܣܛܪܦܐ ܕܫܒܝܩ ܠܝ ܬܡܢ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܟܬ̇ܒ ܡܘܕܥ ܠܝ ܟܘܠ
Chronica Minora II ܂ ܗ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܗܘܝܢ̈ ܗܘܘ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܡܚܕܐ [ܫ̇ܢܝܘ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ]ܥܒ̣ܕܘ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡܚܕܐ [ܠܘܬ] ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܂ ܂ ܂ ܣܢܗ ܂ ܂
Chronica Minora II ܕܡܗ ܂ ܡܢ ܗܘܐ̣ ܘܣܝ̣ܡ ܗܘ̣ܐ ܬܚܝܬ ܫܚܬܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬܩ[ܪܝ ܡܕܡ ܣܝܡܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܝ ܂ ܝ ܚܕ ܐܝܟ ܗ·-ܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܐ ܂ ܚܕ ܐܝܟ
Chronica Minora II ܕܢܦ̣ܠ ܠܗܘܢ ܂ ܘܟܕ XܚܙܘX 3ܗ̇ܢܘܢ X ܕܩܝܡܝܢ̈ ܗܘܘ ܥܠ ܡܕܡ ܘܛܠܝܝܗܘܢ̈ ܠܪܥ̣ܝܐ ܕܩܢܝܢܐ ܘܠܚܛܘܦܝܐ ܕܟܠ
Chronica Minora II ܀ 2 ܫܡܗܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܡܕܡ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܕܡ
Chronica Minora II ܡܘܕܥ ܫܪܝܪܐ ܬ ܀ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܢ ܡܪܢ ܟܗܢܘܬܐ ܥܡ ܡܕܡ ܫܪܝܪܐ ܕܒܝܬ ܐܪܟܐ̈ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܕܠܐ ܛ ܂ ܥܐ ܒܡܕܡ ܂ ܕܟܠ
Chronica Minora II ܕܣܢ̣ܐ ܐܫܟ̣ܚ ܠܘܬܗܘܢ ܂ ܐܘܕܥܗ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܡܕܡ ܡ̇ܘܕܥ ܠܗ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܠܡܦܠܚ ܠܦܬܟܪܐ ܂ ܠܐ · X
Chronica Minora II ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܪܗܛܘܗܝ̈ ܂ ܘܡ̇ܙܕܒܢܝܢ ܗܘܘ ܡܐܢܐ̈ ܝ ܂ ܡܕܡ ܕܐܢܫܐ ܕܗܘܬ ܒܗܘܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܆ ܟܠܢܫ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܡܝܬܐ ܗܘܐ
Chronica Minora II ܕܚܙܘ ܒܥܕܢܐ ܕܪܘܓܙܐ ܂ ܘܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܓܪ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܠܬ ܡܕܡ ܂ ܘܐ ܬ ܒܝܬܐ ܕܐܬ̇ܦܠܛܘ ܡܢܗ ܚܕ ܐܘ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܂ ܙ ܢܫ̇ܬܥܘܢ
Chronica Minora II ܝ ܕܐܣܬ̣ܥܪ ܒܡܕ ܢܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܆ ܐܫ̇ܟܚܘܗܝ ܠܦܠܘܝܢܐ ܡܕܡ ܕܣܝܕܐ ܂ ܥܡ ܫܪܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬܩ̣ܪܝ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܙX· ܕܐܬܚܙܝ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܨܝܐ ܀ ܗܘܬ ܕܝܢ ܝܕܝܥ̣ܐ ܐܦ ܡܕܡ ܐ ܕܡܕܡ ܐܬܛܝܒ̇ܢܢ ܕܢܣ̣ܝܡ̣ ܂ ܐܠܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܕܡ