simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܡܛܝ ܠܘܥܕܐ ܕܚܝܪܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܟܪܗ̇ ܘܡܝܬ ܒܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܡܐ ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̇ܐ ܂ ܕܥܡܕ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܃
Chronica Minora I ܕܝܢ ܕܗܘ̤ܐ Xܗ ܠܟܘܣܪܘ ܢܦܐܫܐ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣̈ ܂ ܨܒ̣ܐ ܡܐ ܒܪܬܝ ܂ ܘܟܩ ܟܘܣܪܘ ܠܟܠXܝܢ ܗܠܝܢ̣ ܘܒܠܒܗ ܛܡ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂
Chronica Minora I ܕܝܢ ܕܡܛܝ ܂ ܝ ܂ ܝ ܐܝܙܓܕܐ ܛܥܝܢ ܩܠܝܕܐ̈ ܠܘܬ ܝܙܕܝܢ ܆ ܒܗ ܡܐ ܂ ܘܫܕܪܘ ܐܢܝܢ̈ ܠܟܘܣܪܘ̣ ܥܡ ܩܠܝܕܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂
Chronica Minora I ܕܟܒ̣ܫܘ ܛܝܝ̇ܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܐ ܒܢ̣ܐ ܐܢܝܢ̈ ܀ ܝX ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ ܆
Chronica Minora II ܣܘܡܩܐ ܂ ܘܡܕܝ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ ܝܡܐ ܣܘܡܩܐ ܂ ܥܠ ܡܐ ܡܕܝܢܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܩ̣ܪܒ ܥܡܗܘܢ ܡܘܫܐ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܂ ܘ
Chronica Minora II ܂ ܒܥܫܐ ܂ ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܫ ܂ ܟܕ ܂ ܂ ܗܘܫܦܛ ܫ ܂ ܟܗ ܂ ܂ ܐܠܐ ܫ ܂ ܟܒ ܂ ܡܐ ܢܒܛ ܂ ܐܒܝܐ ܫ ܓ ܂ ܂ ܫ ܂ ܟܒ ܂ ܂ ܢܕܒ ܫ ܂ ܒ ܂ ܂ ܐܣܐ ܫ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܝܝ ܝܘܫܝܐ ܫ ܂ ܠܐ ܂ ܂ ܙܟܪܝܐ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܘ ܂ ܂ ܝܗܘܐܚܙ ܝܪܚܐ̈ ܡܐ ܫ ܂ ܗ ܂ ܂ ܚܙܩܝܐ ܫ ܂ ܟܛ ܂ ܂ ܐܡܘܢ ܂ ܫ ܂ ܝܒ ܂ ܂ ܝܘܪܒܥܡ ܫ ܂
Chronica Minora II ܂ ܀ ܟܣܪܟܣܣ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ ܣܪܓܝܢܘܣ ܪܚܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܀ ܡܐ ܟܣܪܟܣܣ ܫ ܂ ܟ ܂ ܛܛܝܟܢܘܣ ܫ ܂ ܙ ܂ ܀ ܝ ܐܪܛܚܫܫܬ ܐܪܝܟ ܐܝܕܐ ܫ ܂
Chronica Minora II ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܐܫܬ̣ܚܪܘ ܂ ܒܙܘܥܐ ܘܒܪܥܠܐ ܝ X ܡܐ ܂ ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܂ ܘܐܪܥܐ ܗܒ̣ܐ ܗܘܬ ܢܗܡܬܐ̣ ܐܝܟ ܪ̤
Chronica Minora II ܂ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܢ ܂ ܕܪ ܗ ܂ ܥܠ [ܝ]ܥ[ܩܘ]ܒ ܠ[ܡ]ܨܪܝܢ ܀ ܡܐ ܠܩܗܬ ܂ [ܘ]ܒ[ܫXܢܬ ܂ ܩܠ ܂ ܝ [ܕܝܥXܩܘܒ ܃ ܕܐ ܬ ܗ̇ ܕܠܘܝ ܂
Chronica Minora II ܂ ܟܗܢܐ ܕܝܢ̣ ܐܚܝܡܠܟ̣ ܂ ܘܢܒܝܐ̈ ܝܗܘ̣ ܘܚܢܢܝ ܀ ܝܗܘܫܦܛ ܂ ܡܐ ܝ ܐܒܝܐ ܒܪ ܪܚܒܥܡ ܐܡܠܟ ܓ ܂ ܂ ܢܒܝܐ ܕܒܙܒܢܗ̣ ܙܕܘܩ ܀ 2 ܐܣܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܟ ܂ ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܚܡܫܐ ܂ ܐܪ ܂ ܛܚ[ܫܫ[ܬ 1 ]ܝܪܚܐ̈ ܡܐ ܐܡܠܟ ܐܪܛܒܢ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܘ ܂ ܂ ܒܬܪܗ ܐܪܛܚܫܫܬ ܐܪܝܟ ܐܝܕܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II [ܘ]ܐܬܟܬܫܘ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܗܘܘ ܥܡ ܐܝ[ܣ[ܪܐܝܠ ܂ ܘܚܪܪܘ ܡܐ ܠܗ ܘܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܀ ܩܡ ܗܟܝܠ [ܫܡܥܘܢ ܥܡ ]ܒܢܘܗܝ̈ ܒܡ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II ܕܠܓܘܪܓܝܣ ܐܪܝܢܐ ܂ ܘܐܦ ܐ[ܘܩܕܘܗ̇ ]ܠܫܠܕܐ ܀ ܒܗ̇ܢܘܢ ܡܐ ܗܘ[ܐ ]ܠ[ܗ ܃ ]ܚܠܦ ܗܪܬ̈ ܐ ܝܝ ܕܐܥܝܪ [ܒܡܕܝܢܬܐ ]ܐܝܟ
Chronica Minora II ܕܩܪܒܢ̈ ܥܝܢܝ̈ ܠܫܠܕܗ ܢܢܗܪܢ̈ ܂ ܝܝ ܘܗܘ̣ܐ ܗܟܢܐ ܘܢܗܪܝ̈ ܡܐ ܗܘܐ ܢܘܗܪܗ ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢ ܫܪܪܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܪܒܢ ܒܗ ܡܢܘܬܗ ܆
Chronica Minora III ܠܡܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܫܪܝܐ ܕܪܫܡܐ̈ 1 ܕܫܟܢ ܐܠܗܐ ܠ[ܡܪܝ ܡܐ ܘܗܟܢ ܦܫܬ ܥܕܬ ܐ ܟܕ ܒ[ܠܝܠܐ ]ܘܡܥܘܟܝܢ ܣܘܥܪܢܝܗ̇̈ 10ܥܕ
Chronica Minora III ܕܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܙܘܙܐ ܐܘ [ܕܝܢܪ ܣܟ ܐܠܐ ܐܢ ܨܝܕ ܬ ܐܓܪܐ̈ ܂ ] ܡܐ ܂ 2ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ]ܝ ܕܥܠܡܐ ܠܒܝܬ ܓ[ܙܗ ]ܥܕ
Chronica Minora III ܕܢܫܐܠܘܢ ܡܘܬܐ ܘ ܛܝܡܘܗܝ̈ ܘܚܡܪܐ ܗܟܘܬ ܂ ܚܛܐ̈ [ܝ ܚܡܫܐ ܡܐ ܐܠܐ ܐܢ ܨܝܕ ܬ ܐܓܪܐ̈ ܂ ] ܘܐܬ ܐܠܨܘ [ܒܢܝܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܝܬ ܥܕ
Chronica Minora III ܕܒܥ̇ܝܢ ܂ [ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ]ܕܡܬܒܥ̣ܐ ܠܟܘܢ ܕܬܬܒܝܢܘܢ ܡܐ ܠ̇ܗ̇ܢܘܢ ]ܕܫܡܗܢܢ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܕܓܒܪܐܝܠ ܂ ܝ Xܝܠ ܗ̇ܘ
Chronica Minora III ܠܗ̇ܝ 2ܕܡܛܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ 3ܗܘ̇ ܣܘܣܝܐ ܡܐ ܒܗ ܫܫܠܬܐ ܂ ܘܟܕ ܢܦ̣ܩ ܠܐ ܒ̣ܛܠ ܕܢܓܪܓܪX ܠܗ ܠܢܛܘܪܐ 1ܥܕ