simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܒܬܪ ܕܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܐܘܪܚܐ ܕܬܠܬ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ ܒܨܝܪ ܡ̣ܢ ܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܚܝܐ Xܝܢ ܗ̣ܘ ܦܘܠܐ XXܝXXX ܐܦܝܣܩܘܦܐ
ChronEdes ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܘܐܦ ܠܥܝܢܘܗܝ̈ ܥ̇ܘܪܘ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܬܒܘ ܡ̣ܢ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܪܙܙܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܘܐܩܝܡ̣ܘ 2ܠܗܘܪܡܝܙܕ
ChronEdes ܕܝܠܗ̣ ܂ ܥܪܩ ܡ̣ܢ ܝ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܚܝܪ ܚܐܦܗ ܒܐܘܪܚܐ ܡ̣ܢ ܘܐܬܐ ܥܠ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܒܝܕ ܕܚ̣ܙܐ X ܟܘܣܪܘ ܕܥܫܢ ܓܒܐ ܕܘܪܗܪܢ
ChronEdes ܝ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܚܝܪ ܚܐܦܗ ܒܐܘܪܚܐ ܬܝܡܢܝܬܐ X ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܥܠ ܡ̣ܢ ܘܒܝܕ ܕܚ̣ܙܐ X ܟܘܣܪܘ ܕܥܫܢ ܓܒܐ ܕܘܪܗܪܢ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ̣ ܂ ܥܪܩ
ChronEdes ܗ̇ܝ ܕܢܚܙܘܩ ܥܡܗ ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܡܘܪܝܩܐ ܣ̇ܓܝ ܥܕܠܗ ܝX ܠܟܘܣܪܘ ܡ̣ܢ ܕܗܘܬ ܡܐܙܠܬܗ ܒܥܪܘܩܝܐ̣ ܂ ܦܫ ܡܪܝ ܝܫܘܥܝܗ̣ܒ ܩܬܘܠܝܩܐ
ChronEdes ܦܛܪܝܕܟܝܣ Xܡܠܟܘܬܗ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܒܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܘܐܦ ܗܘ ܡܘܪܝܩܐ ܣ̇ܓܝ ܥܕܠܗ ܝX ܠܟܘܣܪܘ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܬܠܘܝ
ChronEdes ܗ̇ܝ ܕܢܩܒܠܗ ܠܡܠܟܐ ܂ ܡܘܪܝܩܐ ܝܗ̣ܒ ܠܟܘܣܪܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܃ ܕܢܘܒܕ ܥܕܬܐ ܘܢܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܦܫ
ChronEdes ܡܚܘܙܐ̈ ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̣̈ ܂ ܘܥܪܩ ܠܐܕܘܪܒܝܓܢ ܂ ܘܐܩܒܠܗ ܝ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܫܩ̣ܠܘ ܠܡܕܢܚܐ̣ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܘܪܗܪܢ ܂ ̣ ܂ ܐܫܩܠ
ChronEdes ܩܪܒܐ ܘܬܢܝܗ̇ ܠܫܝܪܝܢ ܐܢܬܬܗ̣ ܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܕܗܢ̣ܐ ܡ̣ܢ ܠܒܝܟ ܒܦܓܘܕܬܐ ܕܣܘܣܝܗ ܘܥ̇ܐܠ ܠܩܪܒܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܗܦ̣ܟ ܝ
ChronEdes ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܒܢܕܘܝ ܘܒܣ̣ܛܡ ܐܚ̇ܐ ܇ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܣܡܗ̇ ܒܪܥܝܢܗ ܘܫܬ̤ܩ ܀ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܢܦܩ̣ܘ
ChronEdes ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܡ̣ܢ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ
ChronEdes ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܓܒܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܡ̣ܢ ܥܕܬ ܐ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ
ChronEdes ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܫܘܗܝ̈ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ̇̈ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܘܣܡܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܣܓܝ ܐܬܝܩܪ ܟܠܗܘܢ ܂ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܂
ChronEdes ܫܝܪܝܢ ܐܪܡܝܬܐ ܘܡ̣ܢ ܡܪXܡ ܪܗܘܡܝܬܐ ܀ ܒܢܨܝܒܝܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܫܘܗܝ̈ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ̇̈ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ
ChronEdes [ܩܕܡ ]ܝ ܓܪܓܘܪ ܕܢ ܗܘ̤ܐ ܒܢܨܝܒܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܓܒܪܝܠ ܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̣̈ ܂ ܠܫܢܐ ܕܢܫܬܥ̣ܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂
ChronEdes Xܟܠ ܐܬܪ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ ܐ ܕܒܗ̇ ܀ ܡ̣ܢ ܐܬܟܢܫܘ ܠܗ̇ ܐܢܫܐ̈ ܣܟܠܐ̈ ܂ ܝ ܝ̇ ܂ ܝ ܘܫܓܘܫܐ̈ ܘܚܪܝܝ̣ܐ̈
ChronEdes ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܘܣܡ ܒܪܫ̇ܗX ܘܐܦ ܐܢܫܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܗܘܐ ܇ ܐܫܟܚܘܗܝ ܟܕ ܡܕܒܚ ܬܪܢܓܠܐ ܚܘܪܐ̣ ܂ ܒܥܒܐ ܕܠܒܪ
ChronEdes ܒܬܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ̤ ܠܗ ܝ ܂ ܠܡܪܝ ܡ̣ܢ ܒܗ̇ ܕܝܪܐ̣ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܩ̇ܪܒ ܠܕܚܠܬ̤ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܐܡܪܢ ܓܝܪ
ChronEdes ܡܠܟܐ̣ ܒܗܢܐ ܂ XXX ܫܪܒܐ ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܫܝܪܝܢ ܕܡܐ ܡ̣ܢ ܡ̣ܢ ܂ ܓܒܪܝܠ ܕܪܘܣܬܒ̣̇ܕ ܫܝܓܪܝܐ ܐܪܟܝܛܪܘܣ ܘܐܬܪܚܡ
ChronEdes ܕܪܥܗ̣̇ ܘXܘ̤ܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܂ ܘܩܪܬ̤ ܫܡܗ ܡ̣ܪܕܢܫܗ̇ ܂ ܟܕ ܡ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܒܗܢܐ ܂ XXX ܫܪܒܐ ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܫܝܪܝܢ ܕܡܐ