simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܬܘܠܬܐ ܕܒܙܬ̣ܐ ܕܡܕܝܢܬ ܐ̣ ܂ ܡܥܠܝܢܢ ܠܟܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܠܢ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ ܠܘܬ ܛܝܝܐ̣ ܘ̣ܐܡ̣ܪܘ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ
Chronica Minora II [ܡ]ܪ̈ ܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܂ ܡܒ ܂ ܕܝܠܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ ܃ ܠܢ ܂ ܐܡܪܝܢ̈ ܗܘ̣ܘ̈ ܓܝܪ ܆ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܟܣܦ ܪܝܫܐ ܢܬܠ ܂ ܘܢܥܒܕ
Chronica Minora II ܂ ܘܐܦ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܘܐܒܝܠܐ̈ ܐܫܬ̇ܥܝܘ ܆ ܘܛܠ ܂ ܝܐ̈ ܒܢܝ̈ ܠܢ ܗܘܢܝܐ̈ ܠܝܛܐ̈ ܂ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗ ܢ ܒܢܝ̈ ܫ̣ܒܝܐ ܝ ܐܫ̇ܬܥܝܘ
Chronica Minora II ܘܟܬ̣ܒܢܗ̇ 3 ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܂ ܕܬܗܘܐ ܐܦ ܬܚ ܂ ܘܝܬܐ ܠܕܪܐ̈ ܠܢ ܗܘܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܥܒ̣ܪܬ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܂ ܘܐܬܒ̣ܛܠ
Chronica Minora II ܘܟܬ̣ܒܢܗ̇ ܠܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܫܢܬ ܠܢ ܂ ܦ ܂ ܃ ܘܗܟܢܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܂ ܘܥܕܡܐ ܕܢܓ̣ܗܬ ܂ ܘܐܬܒ̣ܛܠ
Chronica Minora II ܗܕܐ ܠܡ̣ܥܒܕ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܡܪܚܝܢ ܚܢ ܂ ܢ ܘܠܐ ܣܥ̇ܝܢܢ ܂ ܕܩܢܘܢܐ ܠܢ ܐ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܙܥ̣ܩܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡ̇ܪ ܢ ܂ ܕܠܐ ܫܠܝܛ
Chronica Minora II ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܨܝܐ ܀ ܗܘܬ ܕܝܢ ܝܕܝܥ̣ܐ ܐܦ ܗܕܐ̇ ܂ ܕܝܠܕܗ ܠܢ ܕܢܣ̣ܝܡ̣ ܂ ܐܠܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܙX· ܕܐܬܚܙܝ
Chronica Minora II ܐܢ ܨ̇ܒܝܬ ܠܡܕܒܚܘ̣ ܂ ܕܢܒ̣ܢܐ ܠܗܝܟܠܢ ܂ ܘܟܕ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܠܢ ܕܦܩܝܕ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܠܐ ܡܦܣ ܠܡܕܒܚܘ̣ ܂ ܗܒ
Chronica Minora II ܫ̇ܠܡ ܂ ܘܟܬܒܘ ܠܗ ܠܡܕܒܪܐ ܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܕܢܐܬ ܐ ܘܢܒ̇ܗܬ ܠܢ ܀ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܐܛܒ̣ܘ ܐܪܝܢܘ̈ ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ
Chronica Minora II ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܟܕ ܪܫܡܢܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܠܢ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܗܠܝܢ ܪܫܝܡܢ̈
Chronica Minora III ܘܨܒ̇ܐ ܕܢܗܘܐ [ܦܛܪܝܪ ]ܩܛܝܪܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܐܡܪܢܢ ܠܗ ܕܥܠ ܠܢ ܡܣܪܚ ܗܘܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܓܐܘܪܓܝ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ X ܕܡܒܐܫ
Chronica Minora III ܝܘܒܠܐ̈ ܕܙܒܢܐ̈ ܕܩܝܘܡܘܬܗܝܢ ܇ ܘܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܣܬܥ̣ܪܘ ܠܢ ܐ ܗܠܝܢ̈ ܕܒܗ ܡܬܬ̈ ܐܝܬܝܢ ܇ ܗ̇ܠܝܢ ܟܝܬ ܕܡܬܝܕܥܝܢ
Chronica Minora III ܆ ܐܦ ܬܘܩܢܗ [ܘܣܝ̇ܡܗ 3ܕ]ܩܢܘܢܐ ܀ X ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܠܢ ܟܠܗܝܢ̈ [ܡܬܐ]ܡܪܢ̈ ܘܡܬܛܝܒܢ̈ ܆ ܦܫܝܩܐ ܢܗܘ̤ܐ
Chronica Minora III ܂ ܣ̇ܠܘ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܕܟ ܂ ܠܢ ܂ ܕܡܢ ܣܠܘܩܘܣ ܥܕܡܐ ܠܫܕܝܐ ܕܩܠܐܘܦܛ[ܪܐ ܃ ] ܢܬܟܢܫܢ̈
Chronica Minora III ܐܠܗܐ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܂ ܟܡܐ ܕܪܓܝܙ ܠܢ ܂ ܘܬܩ̣ܢܘܢ ܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܬܪܥܝܢܢ ܠܚܕܪܐ̈ ܂ ܡܬܪܥܐ
Chronica Minora III ܘܡܢܝܚܢܘܗ[ܝ̈] · ܝ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܂ ܒܝܕ ܠܢ ܂ ܟܡܐ ܕܪܓܝܙ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܟ ܂ ܘܐܢ ܐܬܪܥܝ̣ܬ ܠܗ ܫܡܝܐ ܂ ܢܬܠ̣
Chronica Minora III ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܠܛܒܬܐ̈ ܂ ܡܪܝܐ ܢܫܟܢ ܠܢ ܬܝܒܘ ܘܬܘܬ ܢܦܫܐ ܂ ܠܢ ܠܐ ܨܠܘܬܐ ܘܠܐ ܒܥܘܬ ܐ ܘܠܐ ܩ̇ܘܪܒܢܐ ܀ ܝ ܡܪܝܐ ܢܫ̇ܚܠܦ
Chronica Minora III ܬܝܒܘ ܘܬܘܬ ܢܦܫܐ ܂ ܘܢܬ̣ܠ ܠܢ ܚܪܬ ܐ ܛܒܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܠܝܟܐ ܠܢ ܀ ܝ ܡܪܝܐ ܢܫ̇ܚܠܦ ܠܢ ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܠܛܒܬܐ̈ ܂ ܡܪܝܐ ܢܫܟܢ
Chronica Minora III ܚܪܬ ܐ ܛܒܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܠܝܟܐ ܠܓܒܪܐ ܕܫܠܡܐ ܂ ܡܪܝܐ ܢ̇ܫ̣ܦܥ ܠܢ ܠܛܒܬܐ̈ ܂ ܡܪܝܐ ܢܫܟܢ ܠܢ ܬܝܒܘ ܘܬܘܬ ܢܦܫܐ ܂ ܘܢܬ̣ܠ
Chronica Minora III ܕܢܬܓ̇ܘܣ ܘܠܗ ܢܦܝ̣ܣ ܘܢܬܟ̣̇ܫܦ ܂ ܘܐܦܢ ܚ̣̇ܛܝܝܢܢ ܂ ܠܢ ܒܟܠܗܝܢ ܥܩܬܢ̈ ܘܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܃ ܒܐܠܗ̣ܢ ܡܪܚܡܢܐ ܙ̇ܕܩ