simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܣܛܪܦܐ ܕܫܒܝܩ ܠܝ ܬܡܢ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܟܬ̇ܒ ܡܘܕܥ ܠܝ ܟܘܠ ܡܕܡ ܂ ܠܡ 2ܗܘܐ ܠܗ ܐܓܘܣܛܘܣ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܠܘܢܓܝܢܘܣ̣ ܂ ܕܗܪܘܕܝܣ
Chronica Minora II ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ̣̈ ܘܡܛܥ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܥܠܡܐ ܂ ܠܡ ܡܚܕܐ ܬܪܥܣܪ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܢ̣ܦܚ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ̣ ܂ ܒܕܡܘܬܗ
Chronica Minora II ܗܘܠܐ ܟܕ ܐܫܬܓܫܬ̣ ܂ ܩ̣ܡܘ̈ ܒܢܝܗ̇̈ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕܐ̣̈ ܠܡ ܡܫܡܗ̇ ܠܗ̣̇ ܂ ܐܚܝܕܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ̈ ܬ ܡܢܝ̇ܐ ܂ ܘܗ̣ܝ
Chronica Minora II ܕܢܘܩܕ [ܠܟܬܒܐ 3ܕܝܠ[ܗ ܗܘ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܝܝ ܂ ܂ ܂ ܂ ܗܘܐ ܀ ܂ ܂ ܠܡ ܂ ܒܗ̇ܝ [ܕܒܪ ]ܬ[ܪܥܝܬܐ ܕ]ܦܘܠܐ [ܫܡܝܫܛܝ[ܐ ܗܘܐ ܃ ܂ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II [ܝܕܥ] ܠܗ ܠܐܠܗܐ [ܐܝܟ ]ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܝ̇ܕܥ ܂ [ܐܬ]ܛܪܕ ܗܟܝܠ ܠܡ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ [ܝܕܥ ܆ ]ܘܠܗ ܠܟܝܢܐ [ܐܠ]ܗ[ܝ[ܐ ܂ ܘܗܟܢܐ
Chronica Minora II ܒܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̣ ܂ ܓܡܘܪܝܐ ܠܡ ܕܐܬ̇ܐ ܂ ܘܢܬ̇ܦܣܩܘܢ ܒܓܪܘܦܝܐ ܕܩ̇ܪܒܐ ܂ ܝ ܘܒܬܪܟܢ
Chronica Minora II ܝ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܗ ܕܗܒܝܠ ܙܕܝܩܐ̇ ܂ ܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܠܡ ܂ ܩ̣ܛܠܘܗܝ ܬܡܢ ܒܝܬ ܩܣܛܪܘܡܐ ܠܡܕܒܚܐ ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܗܘ
Chronica Minora II ܚܫ ܇ ܂ ܒܝܬܘܢܝܐ ܐܬܬ̣ܙܝܥܬ ܂ ܘܡܢ ܢܩܝܐ ܂ ܙ ܝܝ ܣܘܓܐܐ ܢܦ̣ܠ ܠܡ ܝܘܢܝܐ̈ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܀ ܃ ܫܡܫܐ
Chronica Minora II ܪܒ̇ܝܥ̣ܝܬܐ ܕܡܐܬ̈ ܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܐܠܡܦܝܣ̈ ܗܘܬ ܐܓ̇ܠܦܣܝܣ ܠܡ ܂ 1ܥܠܝܗܝܢ 2ܕܗܠܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ̈ ܝ ܗܟܢܐ ܂ ܕܒܫܢܬܐ
Chronica Minora II ܂ ܐ ܠܐܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܗܘ̈ ܢ ܐܝܬ ܗ[ܘܐ ]ܘܟܕ ܥܫܢ 1ܩܪܒܐ ܠܡ ܡ̇ܠܟܐ [ ܕ]ܥܪܒ[ܝ]ܐ̈ ܂ ܘܡܟܝܠ ܬܟܬܘܫܐ ܂ ܂ ܂ ܟ ܂ ܩ ܂ ܂
Chronica Minora II ܦܣ̣ܩ ܕܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܐܪܣܢܝܣ ܂ ܘܟܕ ܩܪܐܘܗܝ ܠܐܬܢܣܝܘܣ ܠܡ ܗܟܝܠ ܟܢܘܫܝܐ ܒܨܘܪ ܂ ܘܡܩܛܪܓܝܢ ܠܗ ܠܐܬܢܣ ܝXܘܣ ܆ ܕܐ ܕܐ
Chronica Minora II ܕܦܩܝܕ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܠܐ ܡܦܣ ܠܡܕܒܚܘ̣ ܂ ܗܒ ܠܡ ܡܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܕܒܚܐ̈ ܐܒܣܝܘ ܆ ܐܚ̇ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܛܠ
Chronica Minora II [ܗܘܐ ]ܩܘܒ[ܠܐ ܕܐܘܛܘܟܐ] ܗܓܓܝܐ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܝܬܝ[ܪܐܝ[ܬ ܠܡ ܣܘܢܗ[ܕܘܣ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢ[ܐ ܝܝ ܒܫܢܬ ܂ ܬܫܣܒ ܂ ܥܠ̣ܬܐ
Chronica Minora II ܕܒܝܘܡܬܗ ܫ[ܠܡܬ ]ܚܛ[ܝܬܐ [ܕܥXܠܡܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܥܠ ܃ ܠܡ ܡܛܥܝܢܐ ܡܢ ܡܘܨܠ [ܠܐ]ܬ[ܪܐ ܕ ]ܓܙܝܪܬ ܐ ܂ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ
Chronica Minora III ܕܗ[ܒ]ܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܝܣܚܩ ܒܠܥ ܒܪܓܬܗ̇ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܘܣܓ̇ܝ ܠܡ ܂ [ 7ܘܐܪܡܝ]ܝ ܡܢܗ ܥܠ ܗ̇ܘ ܐܒܪܐ ܝܝ ܘܐܨXܠܒ̣ܥ ܘܗܘ̣ܐ
Chronica Minora III ܒܐܬܪܐ ܕܒܘܟ[ܪܝܐ̈ ]ܝ 1ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܫܩܠܬ ܣܝܒܪܬܐ ܂ ܐܦܠܐ ܠܡ ܓܢܒ ܩܐܠ[ܝܢܝXܩXܘ]ܣ ܂ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܫܬܟܚܬ 5ܐܢܬܬ ܐ
Chronica Minora III ܐܝܬܝܗ̇ [ܕܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܢܬܬܚܕ ܝܝ ܐܬܪܐ 1]ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܂ ܠܡ ]ܘܡܢ ܥܘܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܟܐܢܘܬ ܐ
Chronica Minora III [ܐܦܝܣ ܡܕ]ܡ ܕܡܬܩܪܐ ܫܡXܥܘܢ 7]ܕܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܪܒܝܐ̈ ܝ ܝ ܠܡ ܘܩXܒܠܝܢ ]ܗܘܘ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܗ̇ ܒܐܢܦܘܪܐ ܕܩܛܝܠ ܠܗ
Chronica Minora III ܐܘܟܝܬ ܦܛܪܝܪ ܟܕ ܐܫܛ[ܝܘ ܥܠ ]ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܢܡܘܣܐ̈ ܕ[ܥܕܬܐ ܠܡ ܝ ܗܘܝ̈ ]ܩܐܬܪܣܝܣ̈ ܕܝܠXܗ]ܘܢܝ ܘܚܒܠܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ
Chronica Minora III ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܒ̣ܪܐ ܝܝ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܂ ܠܡ ܀ ܡܫܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܒܡܠܬܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܀ ܆ X ܗܠܝܢ