simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ ܝ ܘܝ̣ܡܐ ܠܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ̣ ܕܠܐ ܡܟܐ ܠܟ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܘܐܦ ܠܟ ܩܛܪ ܐܪܙܐ ܥܡ ܟܘܣܪܘ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢܥܡܢ ܂ ܕܡܠܟ̣ܐ ܣ̇ܓܝ ܪܚ̇ܡ
Chronica Minora I ܡܠܟܐ̣ ܂ ܘܐܦ ܡܘܝܗ̇ ܐܢܬܬܗ ܕܢܥܡܢ̣ ܐܡܪܬ̤ ܠܗ ܂ ܕܙ̇ܕܩ ܠܟ ܠܟ ܣ̇ܓܝ ܪܚ̇ܡ ܠܟ ܂ ܝ ܘܝ̣ܡܐ ܠܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ̣ ܕܠܐ ܡܟܐ
Chronica Minora I ܕܬܡܘܬ ܒܫܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܡ̣ܢ ܕܬܗܘܐ ܛܪܝܕܐ ܘܡܫܠܚܐ ܂ ܡ̣ܢ ܠܟ ܠܟ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܘܐܦ ܡܘܝܗ̇ ܐܢܬܬܗ ܕܢܥܡܢ̣ ܐܡܪܬ̤ ܠܗ ܂ ܕܙ̇ܕܩ
Chronica Minora I ܝX ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܫܟܚ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܒܝܬ ܠܟ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܪܒ ܢܢܝܠܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܕܐܢܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ
Chronica Minora II ܡܢܓܢܝܩܐ ܕܟܒ̇ܫ̣ܐ ܠܗ ܂ ܂ ܝX ܠܗܢܐ ܚܣܢܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܗܒ̣ ܠܗ ܂ ܠܟ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܠܬܐ ܘܠܒܝܬܝ̣ ܂ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ
Chronica Minora III ܗܪܟܐ̣ ܂ [ܘ]ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܂ ܙ ܝ ܐܦ ܟܘܢܫܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܃ ܠܟ ܕܡ̇ܢܝܢ ]ܠܗܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣̈ ܂ ܗܐ [ܣܐ̇ܡ ]ܐܢܐ ܠܗܝܢ
Chronica Minora III ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܫ̣ܠ̤ܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܟ ܘܣܓ̣ܕ ܠܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܠܝ ܂ ܕܦ̇ܢ̣ܝ
Chronica Minora III ܂ ܚܡܫܬܥܣܪ ܓܝܪ ܐܝܬ ܕܝܕܥ̇ܝܢ ܣܦܪܐ ܂ ܫܬܐ ܕܝܦܬ ܂ ܠܟ ܕܨܒܝܬ ܕܬܕܥ ܕܟܡܐ ܗܘܝܢ ܕܝܕܥܝܢ̈ ܣܦܪܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܡܘܕܥܢܐ
Chronica Minora III ܡܢ ܕܒܚܝܟ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܒܛܠ 3ܠܗܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܘܝܘܩܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܟܢ ܠܟ ܒܪ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬ ܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܂ ܐܠܐ ܦܪܘܩ
Chronica Minora III ܢܝܫܐ ܒܕܡܘܬ ܗܢܐ ܆ ܘܒܗ ܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܕ ܘܙܟ̣ܐ ܠܟ ܘܛܒ ܚܕܝ̣ ܂ ܘܒܗ ܝ ܒܠܝܠܝܐ ܚ̣ܙܐ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܕܥܒܕ
Chronica Minora III ܫܪܪܗ ܕܩܘܪܠܘܣ ܘܛܥܘܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܘܡܠܟܐ ܦܢܝ ܠܗ ܕܗܢܐ ܠܟ ܠܬܪܥ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܡܠܟܐ ܐܢܐ ܡܚܘ̣ܐ ܐܢܐ
Chronica Minora III ܂ ܘܡܪܝ ܢܣܛܘܪܝܣ ܥܠ ܠܡܕܒܪܐ ܕܐܘܣܐ ܂ ܘܩܘܪܠܘܣ ܝ · ܟܕ ܠܟ ܚ̣ܪ ܒܗ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܫܪܪܗ ܘܝ̣ܬܒ ܒܠܒܝ ܂ ܩܘܡ ܙܠ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܦܘܡܐ ܐܟ̇ܠ ܕܓܡܠܐ ܂ ܐܟ̇ܠ ܕܥܪܕܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܟ ܠܢ ܗܟܢܐ ܀ ܥܢ̣ܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗ ܂ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܗܘ ܕܐ ܬ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܘܗ̣ ܘ 7ܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ ܂ ܘܢܦ̣ܩ ܡܚܕܐ ܛܒ̣ܐ ܗܢܐ̣ ܒܟܠܗ̇ ·X ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܚܒܝܫ ܒܕܝܪܝ ܆ ܕܢܥܘܠ ܨܐܕܝܟ ܝ ܒ̇ܥܐ̣ ܘܕܢܫ̣ܠܡ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܀ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܚܟܝܡ ܕܝ̇ܢܐ ܡܘܡܬܐ̈ ܘܦܪܟܣܝܣ 2ܐܟܚܕܐ ܆ ܠܟ ܂ ܝܡܐ ܠܝ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܂ 1ܕܓܠܐ ܐܢܬ̣ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܪ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܐܢܐ ܫ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܥܠܡܝܐ̈ ܆ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܘܢ ܠܟ ܕܠܐ ܡ̇ܣܒ 11ܒܐܦܐ̈ ܀ ܐܦܪܝܡ ܐܡ̇ܪ ܀ ܡܟܝܠ ܕܗܕܐ ܫܦ̣ܪܬ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܠܠ ܥܡܟ ܟܕ ܝܬܝܒ ܐܢܐ̣ ܘܐܢܬ ܩܐ̇ܡ ܠܟ ܠܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܦܠ̇ܓ ܐܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܢܦܬܚ ܠܒܟ ܕܬܫ̣ܡܥ ܡܠܝ̈ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܆ ܠܟ ܂ ܘܩܕܡܝܬ 5ܡܨ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܕܐܢ · 2ܫܪܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܘܨܝܕ ܗܕܐ ܂ ·Xܬܦܝܣ ܂ ܝXܠܝܢ ܡܛܥܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܟ ܛܥܝܘܬܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܐܢ ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܬܛܦܝܣ 7ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܝܕܝܢ ܡܛܥܝܢܐ ܂ ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܕܠܘܬܗ ܆ ܠܟ ܠܟ̣ ܠܒܝܫܐ ܗܝ 7ܠܟ ܟܘܬܝܢܐ ܝ ܕܣܥܪܐ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫܝ ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ