simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܐܬܐX ܐܝܟ ܕܡܚܘܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܐܠܗܝ̣̈ ܂ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܒܐܠܗܟ ܂ ܠܝ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܡܚܘܐ ܐܢܬ
Chronica Minora II ܬܡܢ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܟܬ̇ܒ ܡܘܕܥ ܠܝ ܟܘܠ ܡܕܡ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܠܘܢܓܝܢܘܣ̣ ܂ ܕܗܪܘܕܝܣ ܠܡ ܣܛܪܦܐ ܕܫܒܝܩ
Chronica Minora II ܟܘܠ ܡܕܡ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܠܝ ܂ ܕܗܪܘܕܝܣ ܠܡ ܣܛܪܦܐ ܕܫܒܝܩ ܠܝ ܬܡܢ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܟܬ̇ܒ ܡܘܕܥ
Chronica Minora II ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ̈ ܚܝܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܝܥܩܘ[ܒ] ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕ[ܢ]ܨ ܝܒܝܢ ܠܝ ܆ ܡܪܐ ܐܠܗܐ̣ ܂ [ܐܢ ]ܥܬܝܕ ܐܪܝܘܣ ܕܠܥܕܬ ܐ ܢܥܘܠ ܆ ܫܪܝܢܝ
Chronica Minora II ܡܠܬܐ ܘܠܒܝܬܝ̣ ܂ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢܓܢܝܩܐ ܕܟܒ̇ܫ̣ܐ ܠܗ ܠܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܦܦܠܘܓܘܢܝܐ ܝܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ
Chronica Minora II ܕܐܚܘܝܟ̣ ܩܠܝܡܛܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ̣̈ ܂ ܘܛܘܪ̈ ܐ ܠܝ ܂ ܟܠܩܝܕܘܢ ܂ ܦܢܛܘܣ ܇ ܐܡܣܘܣ ܂ ܐܠܘܬܪܐ ܀ ܐܦ ܗܕܐ ܐܬ̣ܒܛܠ
Chronica Minora II ܐ̇ܝܕܐ ܪ̈ ܬܝܪܐ ܘܫܒ̇ܩܬ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܣܝܪܐ ܂ ܐܦ ܟܕ ܗܟܢܐ ܠܝ ܥܒܕ̈ ܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܕܙܒܢܐ̇̈ ܂ ܘܠܐ ܓܒ̇ܝܬ
Chronica Minora II ܒܪ ܟܘܪܣܝܐ̇ ܂ ܓܒܪܐ ܕܡܢ ܐܪܝܢܘ̈ ܩ̇ܒܠ 3ܟܝܪܘܛܘܢܐ ܂ ܠܝ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܝ- ܂ · 20ܕܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܗܘܐ̣
Chronica Minora III ܕܐܠܘܨ ܠܐܢܫ ܒܩܛܝܪܐ 3ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܝ ܂ X ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠ[ܟܐ 5X ܠܝ ܠܐ ܫܩܝܠܬ ܥܡXܟ ܣܝܓܠܝܢ ]ܡܢܢ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ ܣ̇ܝܡܐ
Chronica Minora III ܂ X ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠ[ܟܐ 5X ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ X ]ܒܪܡ ܦܩܕ ܘܚܒܫܘܗܝ ܒܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ ܣ̇ܝܡܐ ܠܝ ܕܐܠܘܨ ܠܐܢܫ ܒܩܛܝܪܐ 3ܕܢܫܬܥܒܕ
Chronica Minora III ܒܠܚܘܕܝ 1]ܒܥܝ̇ܬܘܢ ܕܬ ܐܬܪܘ ܢ ܂ ܟܕ ܠܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܡܠܬܐ ܠܝ ܘܡܝܬܐ ܗܘ̇ܝܬ ܟܕܢ- ܗܘܝܬ ܠܗ ܬܚܝܬ ܫܘܥܒܕܟܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐ [ܢ ܝ
Chronica Minora III ܠܗ̇] ܠܗܕܐ̣ ܂ ܐܘ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܂ ܐܘ ܡܢ ܠܐ [ܝܕܥ[ܬܐ ܂ ܐܘ ܠܝ ܂ ܐܠܐ [ܬ]ܕܥܘܢ ܕܣܓܝܐܐ̈ [ܡXܢ [ܗ̇ܝܘ ]ܢ ܕܢܩܝܦ[ܝܢ
Chronica Minora III ܥܡ̇ܘܪܝܗ̇̈ ܂ ܘܟܕ ܥܛܦ̣ ܘܐܬ̣ܐ ܘܝܬܒ̣ ܥܠܝܗ̇ ܒܩܪܒܐ ܂ ܠܝ ܐܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܃ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣ̇ܓܝ ܚܛܘ
Chronica Minora III ܂ ܕܦ̇ܢ̣ܝ ܠܟ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܫ̣ܠ̤ܡ ܐܢܐ ܠܝ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܘܣܓ̣ܕ ܠܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ
Chronica Minora III ܐܦ 2ܥܠ ܗܕܐ ܐܚܝ̈ ܘܚܒܝܒܝ̈ ܆ ܕܒܦܣܝܩܬ̈ ܐ 1ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܠܝ 1ܕܫܪܪܐ ܕܢܬܥܬܕܘܢ ܒܟܠܗ ܢ ܕܥܗܢܢ ܠܫܪܪܐ̣ ܂ ܐܬܒܛܠ
Chronica Minora III ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܨܠܡܐ ܗܢܐ ܂ ܘܩܪܐܘܗܝ ܕܗܢܐ ܩܘܡܐ ܠܝ ܬܘ ܒܬܪܝ ܂ ܘܟܕ ܐܙ̣ܠܘ ܒܬܪܗ ܠܩܘܦܛܠܝܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܩܪܘ
Chronica Minora III ܦܪܣܢܘ ܂ ܘܐܢ ܡܬܢܟܠܝܢ ܥܠܝ ܦܪܣܢܘ ܂ ܡܘܕܥܝܢ ܠܝ ܒܢXܛܘ̈ ܂ ܠܝ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܡܬܢܟܠܝܢ ܥܠܝ ܒܢܐܛܘ̣ ܂ ܡ̇ܘܕܥܝܢ
Chronica Minora III ܒܢXܛܘ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ ܐ 1ܗܘܐ ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܩܕܡ ܥ ܂ ܂ ܂ 2ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܝ ܡ̇ܘܕܥܝܢ ܠܝ ܦܪܣܢܘ ܂ ܘܐܢ ܡܬܢܟܠܝܢ ܥܠܝ ܦܪܣܢܘ ܂ ܡܘܕܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܐ̇ܚܙܝܟ ܆ ܘܠܐ ܕܐ̇ܥܘܠ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܝܗ̇̈ ܕܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܠܝ ܠܟܘܢ ܠܡܐܡܪ ܂ ܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܐ ܒ̇ܥ̣ܐ ܠܝ̣ ܘܠܐ X ܡܬܚ̇ܫܒ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܃ ܝ ܂ ܕܐ̇ܡܪX ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܝ ܐܢܐ ܇ ܕܐܠܘ ܐܬ̣ܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܝ ܃ ܘܐܡ̣ܪ