simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܢܗܪܐ ܂ ܘܐܢܫ ܠܘܬ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܠܐ ܢܒܢܐ ܠܗ ܚܢܘܬܐ ܂ ܘܒܚܟܡܬܐ ܠܘܬ ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܪܚܩܘܢ ܗܘܘ ܝ ܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܡܢ
Chronica Minora I ܢܗܪܐ̣ ܂ ܠܐ ܢܒܢܐ ܠܗ ܚܢܘܬܐ ܂ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܡܫܘܚܐ̈ ܠܘܬ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܪܚܩܘܢ ܗܘܘ ܝ ܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܢܗܪܐ ܂ ܘܐܢܫ
Chronica Minora I ܐܒܘܗܝ ܡܫܒܚܐ ܂ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܪܥܘ̈ 2ܫܘܪܝܗ̇̈ ܠܘܬ ܡܓܕܠܝܗ̇̈ ܂ ܘܡܚܢܩܝܢ̈ ܠܕܝܗ̇̈ ܗܐ ܡܢ ܕܐܣܬܠܩ ܡܫܝܚܐ
Chronica Minora I ܒܣܛܡ ܝܝ ܂ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܐܬܪܐ ܕܐܕܘܪܒܝܓܢ ܂ ܠܘܬ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܒܢܕܘܝ̣
Chronica Minora I ܡܥܕܝܐ̈ ܒܢܝ̈ ܫܪܒܬܗ̣ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ X ܫܒܘ ܘܐܚܪܒܘ ܠܘܬ ܕܡܢ ܓܠܐ̈ 1ܦܬ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܐܬܡܪܡܪ ܢܥܡܢ ܂ ܘ̇ܫܠ̣ܚ
Chronica Minora I ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܬܩܒܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܘܬ ܂ ܘܥܪ̣ܩ ܚܕ ܡ̣ܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܗ ܬܐܕܣܣ̣ ܂ ܝܝ ܘܐܬ̣ܐ
Chronica Minora I ܟܘܣܪܘ ܘܕܠܚܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܚܠܦ ܠܘܬ ܠܗܕܐ ܂ ܘܫܓܫܘ ܥܠ ܪܕ ܘܛܪܕܘܗܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂ ܝܝ
Chronica Minora I ܚܣܢܐ ܥܒܪܝܐ ܃ 1ܘܡܪܝ ܒܒ̣̇ܝ ܒܪ ܢܨܝܒܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܗܟ̇ܝܠ ܠܘܬ 2ܕܒܝܬ ܥܒܐ̈ ܂ ܘܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܒܢ̣ܐ ܥܘܡܪܐ̣ ܥܠ ܓܢܒ ܕܩܠܬ
Chronica Minora I ܝܙܕܝܢ̣ ܂ ܥܒ̣ܕ ܥܐܕܐ ܪܒܐ̣ ܂ ܘܒܝܕ ܦܣܣܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܠܘܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܨܒܘܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܫܕܪܘ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܕ ܡܛܘ
Chronica Minora I ܡܠܟܐ̣ ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܝX ܥܡ ܡܐܢܝ̈ ܠܘܬ ܂ ܘܒܝܕ ܦܣܣܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܩ̣ܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܂ ܘܠܗ ܫܕܪ
Chronica Minora I ܝܙܕܝܢ ܆ ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܥܒ̣ܕ ܩܠܝܕܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܚܠܦܝܗܘܢ̣ ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܛܝ ܂ ܝ ܂ ܝ ܐܝܙܓܕܐ ܛܥܝܢ ܩܠܝܕܐ̈
Chronica Minora I ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܩܪܒܘ ܝܝ ܒܢ̇ܝ ܨܠܘܒܐ̈ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܂ ܠܘܬ ܃ ܘܐܨܛܒܬ̤ ܒܫܝܫܐ̈ ܘܒܩܘܦܣܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܦ
Chronica Minora I ܗܪܩܠܐ ܂ ܟܕ ܫܕܪ ܥܡܗܘܢX ܠܗܪܩܠܐ̣ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ ܡܪܢܝܐ ܠܘܬ ܪܒܚܝܠܐ ܂ ܘܫܪܐ ܐܢܘܢ ܠܪ-ܗܘܡܝܐ ܕܐܬ̣ܘ ܥܡܗ̣ ܘܐܙܠܘ
Chronica Minora I ܗܪܩܠܐ ܃ ܠܡܪܝ ܫܘܥܝܗܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܃ ܐܝܟ ܕܢܥܒ̣ܕ ܠܗ̇ ܥܡܗ ܠܘܬ ܐܢܬܬܗ ܕܫܝܪܘܝ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟܬ̤ ܆ ܒܚܟܡܬܐ ܫܕܪܬ
Chronica Minora I ܛܝܝܐ̣ ܘ̣ܐܡ̣ܪܘ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܬܘܠܬܐ ܠܘܬ ܗܘ̣ܐ ܒܝܬܗ ܝ ܥܠ ܫܘܪܐ̣ ܂ ܘܩܛܪܘ ܐܪܙܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ
Chronica Minora I ܥܒܕ ܡܫܝܢܢ ܂ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܐܝܙܓܕܘܬ ܐ ܒܝܬ ܛܝܝܐ ܠܘܬ ܂ ܘܐܦ ܠܝܫܘܥܕܕܝ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܚܝܪܬ ܐ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܡ̇ܢ
Chronica Minora II ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̇̈ ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܫܕܪ ܠܗ ܟܬܒܐ̈ ܠܘܬ ܒܐܘܠܡܦܝܐ ܂ ܩܟܗ ܂ ܘܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܝ ܂ ܫܕܪ ܗ̣ܘ ܦܛܠܡܐܘܣ
Chronica Minora II ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܩܢܐ ܂ ܢܦܩ ܕܡܛܪܝܘܣ ܣܘܛܪ ܒܪ ܣܠܘܩܘܣ ܡܢ ܠܘܬ ܂ ܂ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܘ̈ ܗܘܕܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܘܒܐ
Chronica Minora II ܫܘܪܐ ܕܡܕ ܢܬܐ ܐܫܩܠܘܢ ܂ ܗܪܘܕܝܣ ܪ̈ ܢ ܐܒܘܗܝ̣ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܘܬ ܗܘ̣ܘ̈ ܆ ܫܒܘܘܗܝ ܡܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܐܦܠܘܢ ܂ ܕܐ ܬ
Chronica Minora II ܦܘܡܦܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܪܚܡܐ ܐܦ ܠܘܬ ܩ̣ܡ ܚܠܦܘܗܝ ܇ ܒܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܐܙ̣ܠ ܝX ܚܠܦܘܗܝ