simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܥܠ ܕܪܚ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܘ ܗܘ̤ ܣܥܪܗ̇ ܠܘ ܠܟܘܣܪܘ ܝ ܒܪܗ ܂ ܟܕ ܡܛܝ ܫܡܥܐ ܠܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܚܡܬ̤ ܛܒ̣
Chronica Minora I ܚܝܠܗ ܡܚܝܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܢܪܕܐ ܐܢܘܢ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ X ܕܐܡܪܝܢ ܠܘ ܂ ܘܚܘܝܗ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܕܐܦܢ ܝ ܫܒܩܗ ܕܢܥܘܠ ܠܐܘܪܫܠܡ̣ ܂
Chronica Minora II ܂ ܠܟܠ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܟܘܪܚܐ ܂ ܟܕ ܙܗ̇ܪ ܐܢܘܢ ܕܡܕܡ ܠܐ [ܢܫ ܠܘ ܠܗܘܢ ܒܦܘܪܘ ܓܙܪܬܐ X XܝXX ܂ XXXX ܟܘܪܚܐ̈ ܕܗܘܝܢ̈ ܂
Chronica Minora II ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܝ̣ܬ ܐܦܝܩܘܪܘܣ ܘܦܠܛܘܢ ܂ ܘܩ̣ܡ ܠܘ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܛ ܂ ܘܒܡܩܕܘܢܝܐ ܐܡ̣ܠܟ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܗ̇ܝ ܡܠܝܠܬܐ ܂ ·X ·ܝX ܝ ܐܠܐ ܕ[ܗ̇ܝ ]ܢܨܒܬܢܝܬ[ܐ ]ܐܘ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܂ ܐܦ ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪ̣ ܘܕܢܣ̣ܒ ܢܦܫܐ ܂ ܐܠܐ
Chronica Minora II ܓܝܪ ܩܪܒܐ ܝ ܡܚܝܬܘܢ ܘܙܟܝܬܘܢ ܂ ܐܠܐ ܡܓܢܒ ܓܢܒܬܘܢ ܂ ܠܘ ܢ ܂ ܢܦܘܩ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܠܐ ܬܦܩܘܢ ܂
Chronica Minora II ܂ ܀ ܟܣܪܟܣܣ ܫ ܂ ܟ ܂ ܛܛܝܟܢܘܣ ܫ ܂ ܙ ܂ ܀ ܝ ܐܪܛܚܫܫܬ ܐܪܝܟ ܐܝܕܐ ܠܘ ܫ ܂ ܚ ܂ ܀ ܦܪܣܝܐ̈ ܫ ܂ ܩܝܕ ܂ ܝ ܡܓܘܫܐ̈ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܀ ܕܪܝܘܫ ܫ ܂
Chronica Minora II ܂ ܀ ܣܠܘܩܘܣ ܦܝܠܝܡܛܘܪ ܫ ܂ ܝܒ ܂ ܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ ܫ ܂ ܝܐ ܠܘ ܫ ܂ ܟܐ ܂ ܀ ܣܠܘܩܘܣ ܩܪܢܘܣ ܫ ܓ ܂ ܂ ܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܪܒܐ ܫ ܂
Chronica Minora II ܂ ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܬܥ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܣܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܠܘ ܫ ܂ ܟ ܂ ܀ ܫܡܥܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܚ ܂ ܀ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܝ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܂
Chronica Minora II ܐܢܬ ܗܘ1 ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ ܠܘ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܝ ܐܝܟܐ ܕܐܬ ܐ̣ܡܪ ܡܢ ܟܠܝܪܟܐ ܂ ܕܐܪܐ
Chronica Minora II ܡܛܠ ܛܡܐܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܝܥܢܘܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܠܥܠܡ ܒܣܪܐ ܠܐ ܠܘ ܥ̇ܠܝ ܂ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܗܘܘ ܒܣܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܂ ܐܬ̣ ܐ ܦܘܠܘܣ ܘܦܣܩܗ ܆
Chronica Minora II ܂ [ܘܒܫܢܬ ܐ Xܕܬܪܝܢ̈ ܕܗܢܐ ܫܠܡܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܫܒܥܝܢ ܠܘ ܂ ܛܪܩܘܣ ܀ ܡXܢܘܫܐ̈ ܝ[ܪܚܐ̈ ]ܫܒܥܐ ܂ ܕܪܝܘܫ ܒܪ ܘܫܬܣܦ ܂
Chronica Minora II ܂ ܩܒܠ ܡܠܟܘܬܗ ܐܚܫܝܪܫ ܒܪܗ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ̈ ܐܬܩܪܝ ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܒܣܪ ܂ · ܕܪܝܘܫ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܂
Chronica Minora II ܂ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܟܒܫܘ ܪܘܡXܝܐ̈ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ̣ ܂ ܠܘ ܩܠܢܝܩܘܣ ܂ ܟ ܂ ܣܠܘܩܘܣ ܩܘܪܢܘܣ ܓ ܂ ܂ ܐܢܛܝܟܘܣ ܪܒܐ ܂
Chronica Minora II ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܐ ܐܠܐ ܘܢܦܫܐ ܐܘܕܝܘ ܀ ܝ ܡܝܠܛܘܣ ܕ ܢ ܟܕ ܦܢ̣ܐ ܡܢ ܠܘ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܠܗܐܝܬ ܝ ܂ ܫܒܚܘ ܂ ܘܠܗܘ̇ ܕܐܬܒܪܢܫ
Chronica Minora II ܂ ܠܣܪܘܓ ܆ ܡXܛXܠ ܝܘܚܢܢ ܡܝܛܪܘܦܠܝܛܝܣ ܕܬܓܪܝܬ ܂ ܠܘ [ܡܢ ܒܝܬ ]ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܟXܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂
Chronica Minora III ܡܢ ܐܡܗ ܆ ܐܬܝܠܕ ܓܝܪ] ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܆ ܡܢ ܦܝܠܝܢܝ ܗ̇[ܝ ܕܡܢ ܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ X ܐܚ]ܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܐܠܟܣ ܢܕܪܘܣ ܆
Chronica Minora III ܂ ܡܓ ܂ ܪܫܝܡܢ̈ ܥܠ [ܫܘܠܛܢܗ ܕܒܐܓܝܦܛܘܣ ]ܐܠܐ̣ ܂ ܡܐ ܂ ܠܘ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܗ ܐܬܝܗܝܢ ܂ ܢܘ ܂ ܫܢܝܢ̈ ]ܒܩܢܘܢܐ ܪ̈ ܢ ܆
Chronica Minora III ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܟ̇ܢܫ ܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܠܘ ܒܨܚܚܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ̣ ܂
Chronica Minora III [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ ܒܬܪ ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܆ ܗ̣ܢܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃