simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܠܡܝܐ̈ ܝܬܝܪܐ̈ ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ̣ ܂ ܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܡܛܪܐ ܪܒܐ ܠܗܘܢ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܘܟܕ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܃ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ
ChronEdes ܂ ܝ ܂ ܝX ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܠܗܘܢ ܗܘܘ ܘܒܡܘܟ̇ܠܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ
ChronEdes ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܣܒ̣ܪܝܫܘܥ ܕܠܫܘܡ̣ ܂ ܘܣܝܡܘ ܝܝ ܠܟܘܢ ܪܫܐ ܠܗܘܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܓܒܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܫܠܚ
ChronEdes ܪܫܐ ܂ ܘܣܓܝ ܐܬܝܩܪ ܟܠܗܘܢ ܂ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܠܗܘܢ ܂ ܘܣܝܡܘ ܝܝ ܠܟܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܣܡܘܗܝ
ChronEdes ܢܟܘܪܓܢX ܕܠܐ ܦ̇ܪܥ ܠܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܂ ܦܬܚܘ ܠܗ ܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘXܝܕܝܢ ܒܝܝ̈ ܫܘܕܠܐ̈ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܃ ܘܕܝ̣ܡܐ
ChronEdes ܒܝܫܬܐ ܂ ܦܬܚܘ ܠܗ ܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̣ܠ ܝ ܗܦ̣ܟ ܒܩܝܡ̇ܗ ܂ ܠܗܘܢ ܫܘܕܠܐ̈ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܃ ܘܕܝ̣ܡܐ ܠܗܘܢ ܢܟܘܪܓܢX ܕܠܐ ܦ̇ܪܥ
ChronEdes ܡܠܟܐ ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܘܩܕܢܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܘܣܡܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܥܠ ܠܗܘܢ ܨ ܒ̣ܘ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܦܓܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܥܕܬܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ
ChronEdes ܆ ܥܠ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܝ·X ܘܕܟܝܘܬܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܆ ܣܡ ܕܝܢ ܡܪܝ ܠܗܘܢ ܘܕܢܝܚܝܢ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܣܗܕܝܢ ܣܝܡܐ̈ ܣܓ·ܐܐ ܕܐܝܬ
ChronEdes ܂ ܘܚܘܝܘ ܠܗܘܢ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ̣ ܂ ܟܕ ܣܝܡ ܝ ܘܡܛ ܇ ܫܝ ܒܓܢܬܐ ܠܗܘܢ ܘܕܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܠܗܐ ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝܘܗ̇
ChronEdes ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ̣ ܂ ܟܕ ܣܝܡ ܝ ܘܡܛ ܇ ܫܝ ܒܓܢܬܐ ܕܝܪܩܐ ܂ ܠܗܘܢ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܠܗܐ ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝܘܗ̇ ܠܗܘܢ ܂ ܘܚܘܝܘ
ChronEdes ܕܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܠܘܬ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܩܪܒܘ ܝܝ ܒܢ̇ܝ ܠܗܘܢ ܘܗܠܢܐ ܐܬܒܢܝ ܃ ܘܐܨܛܒܬ̤ ܒܫܝܫܐ̈ ܘܒܩܘܦܣܐ̈ ܕܠܝܬ
ChronEdes ܐܬܪܐ ܃ ܘܚܦܪܘ ܐܝܟ ܬܠܬ ܐܡܝܢ̈ ܚܕܪܘܗܝ̣ ܂ ܐܫܟܚܘ ܓܘܪܢܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܚܒܠܘܢ ܕܘܟܬ ܩܒܪܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܝܗ̣ܒ
ChronEdes ܪܥܝܐ̣ ܂ ܠܣܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܗܪܓܘܠ ܂ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܒܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܀ ܠܒܝܬ ܠܦܛ ܕܝܢ ܡܫ̣ܚ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܘܠܢܫܝܗܘܢ̣̈ ܘܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܠܪܫܗܘܢ ܙܩܦ̣ܘ ܒܗ̇ ܠܗܘܢ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬ̣ܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܡ̣ܢ ܥܩܘܠܐ̣ ܘܩ̇ܛܠ ܐܢܘܢ ܂
ChronEdes ܘܡܫܬܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܗܝܢ ܂ ܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ ܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܐܙܕܩܦܘ̣ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܙܢܝXܐ̈ ܕܚܒܝܫܢ̈ ܗܘܝ̈
ChronEdes ܟXܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ̣̈ ܂ ܘܗܦܟ ܠܐܬܪܗ ܀ ܣܠܘܩܘܣ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܚ̇ܬ ܐܢܘܢ ܠܢܗܪܐ ܚܕ ܂ ܘܐܥܡܕ ܝ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܘܐܩܝܡ
ChronEdes ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܐܫܬܡܗ̇ ܟܘܦܐ Xܝܠ ܫܡ ܟܦܝܦܘܬܗ ܕܦܪܬ̣ ܂ ܟܕ ܠܗܘܢ ܝ ܣܥܕ ܒܪ ܘܩܝXܐܦ ܗ̤ܘ ܥܩܘܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܡܘܬܒܐ ܐܚܪܢܐ
ChronEdes ܂ ܕܐܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܬܘܠܬܐ ܕܒܙܬ̣ܐ ܕܡܕܝܢܬ ܐ̣ ܂ ܠܗܘܢ ܂ ܘܩܛܪܘ ܐܪܙܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ ܠܘܬ ܛܝܝܐ̣ ܘ̣ܐܡ̣ܪܘ
ChronEdes ܠܛܝܝ̇ܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܬܡܢ ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣ ܘܡܢ ܪܘܡܐ ܠܗܘܢ XXܝ̇ ܂ ܝ ܡܬܢܛܪ ܗܘ̣ܐ ܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܕܕܘܟܬܐ ܂ ܘܠܘ ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ
ChronMin ܒܦܘܪܘ ܓܙܪܬܐ X XܝXX ܂ XXXX ܟܘܪܚܐ̈ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ ܠܘ ܂ ܠܟܠ ܠܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܫܕܪ ܠܗ ܝܕܥܝ̈ ܂ X X ܂ X ܢܡܘܣܐ ܃ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ ܥܒ ܂ ܒܢ̣ܐ