simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܠܡܝܐ̈ ܝܬܝܪܐ̈ ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ̣ ܂ ܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܡܛܪܐ ܪܒܐ ܠܗܘܢ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܘܟܕ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܃ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ
Chronica Minora I ܂ ܝ ܂ ܝX ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܠܗܘܢ ܗܘܘ ܘܒܡܘܟ̇ܠܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ
Chronica Minora I ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܣܒ̣ܪܝܫܘܥ ܕܠܫܘܡ̣ ܂ ܘܣܝܡܘ ܝܝ ܠܟܘܢ ܪܫܐ ܠܗܘܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܓܒܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܫܠܚ
Chronica Minora I ܪܫܐ ܂ ܘܣܓܝ ܐܬܝܩܪ ܟܠܗܘܢ ܂ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܠܗܘܢ ܂ ܘܣܝܡܘ ܝܝ ܠܟܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܣܡܘܗܝ
Chronica Minora I ܢܟܘܪܓܢX ܕܠܐ ܦ̇ܪܥ ܠܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܂ ܦܬܚܘ ܠܗ ܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘXܝܕܝܢ ܒܝܝ̈ ܫܘܕܠܐ̈ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܃ ܘܕܝ̣ܡܐ
Chronica Minora I ܒܝܫܬܐ ܂ ܦܬܚܘ ܠܗ ܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̣ܠ ܝ ܗܦ̣ܟ ܒܩܝܡ̇ܗ ܂ ܠܗܘܢ ܫܘܕܠܐ̈ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܃ ܘܕܝ̣ܡܐ ܠܗܘܢ ܢܟܘܪܓܢX ܕܠܐ ܦ̇ܪܥ
Chronica Minora I ܡܠܟܐ ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܘܩܕܢܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܘܣܡܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܥܠ ܠܗܘܢ ܨ ܒ̣ܘ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܦܓܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܥܕܬܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ
Chronica Minora I ܆ ܥܠ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܝ·X ܘܕܟܝܘܬܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܆ ܣܡ ܕܝܢ ܡܪܝ ܠܗܘܢ ܘܕܢܝܚܝܢ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܣܗܕܝܢ ܣܝܡܐ̈ ܣܓ·ܐܐ ܕܐܝܬ
Chronica Minora I ܂ ܘܚܘܝܘ ܠܗܘܢ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ̣ ܂ ܟܕ ܣܝܡ ܝ ܘܡܛ ܇ ܫܝ ܒܓܢܬܐ ܠܗܘܢ ܘܕܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܠܗܐ ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝܘܗ̇
Chronica Minora I ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ̣ ܂ ܟܕ ܣܝܡ ܝ ܘܡܛ ܇ ܫܝ ܒܓܢܬܐ ܕܝܪܩܐ ܂ ܠܗܘܢ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܠܗܐ ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝܘܗ̇ ܠܗܘܢ ܂ ܘܚܘܝܘ
Chronica Minora I ܕܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܠܘܬ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܩܪܒܘ ܝܝ ܒܢ̇ܝ ܠܗܘܢ ܘܗܠܢܐ ܐܬܒܢܝ ܃ ܘܐܨܛܒܬ̤ ܒܫܝܫܐ̈ ܘܒܩܘܦܣܐ̈ ܕܠܝܬ
Chronica Minora I ܐܬܪܐ ܃ ܘܚܦܪܘ ܐܝܟ ܬܠܬ ܐܡܝܢ̈ ܚܕܪܘܗܝ̣ ܂ ܐܫܟܚܘ ܓܘܪܢܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܚܒܠܘܢ ܕܘܟܬ ܩܒܪܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܝܗ̣ܒ
Chronica Minora I ܪܥܝܐ̣ ܂ ܠܣܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܗܪܓܘܠ ܂ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܒܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܀ ܠܒܝܬ ܠܦܛ ܕܝܢ ܡܫ̣ܚ ܘܫܕܪ
Chronica Minora I ܘܠܢܫܝܗܘܢ̣̈ ܘܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܠܪܫܗܘܢ ܙܩܦ̣ܘ ܒܗ̇ ܠܗܘܢ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬ̣ܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܡ̣ܢ ܥܩܘܠܐ̣ ܘܩ̇ܛܠ ܐܢܘܢ ܂
Chronica Minora I ܘܡܫܬܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܗܝܢ ܂ ܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ ܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܐܙܕܩܦܘ̣ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܙܢܝXܐ̈ ܕܚܒܝܫܢ̈ ܗܘܝ̈
Chronica Minora I ܟXܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ̣̈ ܂ ܘܗܦܟ ܠܐܬܪܗ ܀ ܣܠܘܩܘܣ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܚ̇ܬ ܐܢܘܢ ܠܢܗܪܐ ܚܕ ܂ ܘܐܥܡܕ ܝ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܘܐܩܝܡ
Chronica Minora I ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܐܫܬܡܗ̇ ܟܘܦܐ Xܝܠ ܫܡ ܟܦܝܦܘܬܗ ܕܦܪܬ̣ ܂ ܟܕ ܠܗܘܢ ܝ ܣܥܕ ܒܪ ܘܩܝXܐܦ ܗ̤ܘ ܥܩܘܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܡܘܬܒܐ ܐܚܪܢܐ
Chronica Minora I ܂ ܕܐܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܬܘܠܬܐ ܕܒܙܬ̣ܐ ܕܡܕܝܢܬ ܐ̣ ܂ ܠܗܘܢ ܂ ܘܩܛܪܘ ܐܪܙܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ ܠܘܬ ܛܝܝܐ̣ ܘ̣ܐܡ̣ܪܘ
Chronica Minora I ܠܛܝܝ̇ܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܬܡܢ ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣ ܘܡܢ ܪܘܡܐ ܠܗܘܢ XXܝ̇ ܂ ܝ ܡܬܢܛܪ ܗܘ̣ܐ ܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܕܕܘܟܬܐ ܂ ܘܠܘ ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ
Chronica Minora II ܒܦܘܪܘ ܓܙܪܬܐ X XܝXX ܂ XXXX ܟܘܪܚܐ̈ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ ܠܘ ܂ ܠܟܠ ܠܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܫܕܪ ܠܗ ܝܕܥܝ̈ ܂ X X ܂ X ܢܡܘܣܐ ܃ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ ܥܒ ܂ ܒܢ̣ܐ