simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܐܢܫܐ̈ ܣܟܠܐ̈ ܂ ܝ ܝ̇ ܂ ܝ ܘܫܓܘܫܐ̈ ܘܚܪܝܝ̣ܐ̈ ܡ̣ܢ Xܟܠ ܐܬܪ ܠܗ̇ ܗܘܬ̤ [ܒܬܚܘܡܐ1̈] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܪܗܘܡܝܐ̤̈ ܂ ܐܬܟܢܫܘ
ChronEdes ܒܪܐ ܂ ܘܩܪܬ̤ ܫܡܗ ܡ̣ܪܕܢܫܗ̇ ܂ ܟܕ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣ ܠܐ ܗ̇ܘܝܢ ܠܗ̇ ܂ XXX ܫܪܒܐ ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܫܝܪܝܢ ܕܡܐ ܡ̣ܢ ܕܪܥܗ̣̇ ܘXܘ̤ܐ
ChronEdes ܒܢܝܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܗܪܛܝܩܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܓܣܪܝܠ̣ ܂ ܨ ܒ̣ܐ ܠܗ̇ ܂ ܘܩܪܬ̤ ܫܡܗ ܡ̣ܪܕܢܫܗ̇ ܂ ܟܕ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣ ܠܐ ܗ̇ܘܝܢ ܗܘ̣ܘ
ChronEdes ܂ ܘܬܪܥܐ̈ ܚܣܝܢܐ̈ ܐܝ̣ܬ̇ ܠܗ̣̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܢܗ̇ ܠܗ̇ ܃ ܗ̇ܝ ܕܛܒܝܥܬ̤ ܒܫܘܪܐ̈ ܇ ܘܡܝܐ̈ ܕܢܝܠܘܣ ܟܪܝܟܝܢ
ChronEdes ܂ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ ܐܠܗܐ ܃ ܘ̣ܗܐ ܡ̣ܢ ܩܫܐ ܚܕ ܡܬܪܕܦ ܐܢܐ ܂ ܗܕܐ ܠܗ̇ ܟܪܣܗ ܂ ܘܐܡܪܬ̤ ܠܗ ܫܝܪܝܢ ܂ ܠܐ ܬܕܚܠ ܐܠܗܐ ܇ ܘܐܡ̣ܪ
ChronEdes ܥܡܗ ܫܠܡܐ ܂ ܟܕ ܐܬܠܘܝ ܠܗ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܓܒܪܝܠ ܠܗ̇ ܫܕܪܬ ܠܘܬ ܗܪܩܠܐ ܃ ܠܡܪܝ ܫܘܥܝܗܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܃ ܐܝܟ ܕܢܥܒ̣ܕ
ChronEdes ܂ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܪܐ ܐܕܪܚܫܝܪܓܢ ܂ ܥܠ ܫܡ ܐܕܪܚܫܝܪX ܗ̇ܘ ܠܗ̇ Xܫܝܢܐ̈ ܘܫܩܝܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܦܪܩܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒ ܟܪܝܟܝܢ
ChronEdes ܟܬܒܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܝ· ܘܡܕܝܢܐ̣ ܥܠ ܫܡ ܡܕܝܢ ܒܪܗ ܠܗ̇ ܠܐܒܐ ܕܪܫ ܐܘܡܬܗܘܢ ܀ ܘܐܦ ܚܨܘܪ ܗ̇ܝ ܕܪܫ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܫܡܗ̇
ChronMin ܂ ܒ ܂ ܒܢܝܐ̈ ܗܘܪܩܢܘܣ ܘܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ X7 [ܥ[ܒ̣ܕܬ ܗܘ̣ܬ ܠܗ̇ ܟܕ ܣܝܡܐ ܒܪ ܫܐ ܕܐܝܠܝܢ̈ ܕܫܪܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܝX Xܘܐܝܬ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܠܢܨܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܪܘܕ []ܣ ܗܟܝܠ ܟܕ ܠܗ̇ ܣܠ̣X ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܕ ܂ ܘܐ̣ܙܠ
ChronMin ܂ ܐܢܐ ܩ[ܪܒܬ 7]ܠܟܝ ܡܬܘX ܂ ܥܢܬ [ܕܢ ܟܕ ]ܦܫܝܠܢ̈ ܠܗ̇ ܠܗ ܐܬܢܣܝܘ[ܣ̣ ܂ ܩ̣ܡ ]ܡܩܪܝܣ ܩܫ[ܝ]ܫܐ ܕܥ[ܡܗ ]ܘܐܡ̣ܪ
ChronMin ]ܠܡܕܒܪܢܘܬ ܐ̣ ܒܕܡܘܬ ܣܒܠܐܘܣ ܂ ܘܕܦܓܪܗ ܕܡܪ ]ܢ ܫܡܝܢܐ ܠܗ̇ ܗܘܢܐ ܂ ܒܕܘܟܐ ܕܝܢ ܚܪܢܝܐ ܂ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܣܐ̇ܡ
ChronMin ܠܚܘܪܒܐ ܕܡܛܗ̇ ܀ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܓܝܪ ܘܬܫܥ̈ ܒܡܢܝܢܐ ܠܗ̇ ܝ ܝ̤ ܕܒܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܂ ܘܠܐ ܬܫܒܘܚܬܗ̇ ܪܒܬܐ̣ ܂ ܣܦܩܐ
ChronMin ܢܝܢܘܐ ܀ ܫܡܝܪܡ ܐܢܬܬܗ ܕܢܝܢܘܣ ܐܡ̣ܠܟܬ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܂ ܫ ܂ ܠܗ̇ ܒܢ̣ܐ ܠܢܝܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܂ ܘܥܒܪܝܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ
ChronMin ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐܒ̇ܓܪ ܒܪ ܐܒ̇ܓܪ ܐܡܝܪܐ ܒܗ ܠܗ̇ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܐܝܬ
ChronMin ܥܡܘܪ̈ ܐ ܀ ܢ-ܬܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܗܘ̣ܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܠܗ̇ ܢܦܩܬܐ̈ ܝܗ̣ܒ ܀ ܠܠܝܒܘܐ ܕܚ̣ܪܒܬ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܫ̇ܕܪ
ChronMin ܂ ܚ ܂ ܩܠܘܕܝܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܕ ܂ ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ ܂ ܝ ܂ ܠܗ̇ ܐܪܘܣ ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܙ ܂ ܡܪܩܘܣ ܫ ܂ ܝ ܂ ܀ ܬܘܒ ܕ
ChronMin ܕܪܗܘܡܐ ܂ ܒ ܐܠܘܬܪܝܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܗ ܂ ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܗ̇ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘ ܂ ܬܐܦܝܠܘܣ ܀ 1ܗ̇ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕ
ChronMin ܆ ܘܐܪܡܢܝܐ ܟܠܗ̇ ܥX ܝ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܕܡ̇ܫܬܡܥܝܢ ܠܗ 1ܠܗܪܡܢ ܂ ܠܗ̇ ܟܠܗ ܕܡܕܚܐ ܕܢܨ̣ ܂ ܒܝܢ ܂ ܘܡܢܗܝܢ̈ ܡܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̈
ChronMin ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܬ ܐܕܘܣܝܣ ܃ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܚܡܫ̈ ܂ ܠܗ̇ ܐ ܂ ܘܗ̇ܠܟ ܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܀ ܘܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈