simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܠܬܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟܐ ܕܝܬܒܝܢ ܠܗ ܐ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܪܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܣܠܩ ܗܘܐ
Chronica Minora I ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܠܗ ܗܘܘ ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܂ ܝ ܂ ܝX ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora I ܚܢܘܬܐ ܂ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܡܫܘܚܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̣̈ ܂ ܢ ܐܬܬܣܝܡ ܠܗ ܝ ܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܢܗܪܐ ܂ ܘܐܢܫ ܠܘܬ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܠܐ ܢܒܢܐ
Chronica Minora I ܒܢܝܢܐ ܠܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂ ܒܝܬ ܣܬܘܐ ܒܝܬ ܝX Xܒܪܐ ܂ ܘXܡܢ ܠܗ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܦܩ̣X ܗܘܐ ܘܐܬܒܢܝ
Chronica Minora I ܠܐܦܕܢܐ ܚXܬ ܐ ܕܐܬܒܢܝ ܗܘXX ܠX ܥܠ ܪܝܫ ܡܒܘܥܐ ܂ ܘܐܦ Xܝܘܢ ܠܗ ܂ ܘXܡܢ Xܝܡܪ ܗܘܐ ܟXܗ ܙܒܢܐ ܕܣXܘܐ ܂ ܘܒܩܝܛܐ ܢܝܝܬ ܗܘܐ
Chronica Minora I ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܘܐ ܥܠ ܠܗ ܠܦܘܠܐ̣ ܂ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܒܗ ܂ ܘܥܨܐ ܗܘܐ
Chronica Minora I ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫ̣ܩܠ ܬܪܝܢ̈ ܩܢܛܝܢܪܐ̈ ܕܗܒܐ ܠܗ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܢܛܘܪܗ̇ ܡܕܡ ܠܐ ܣܪܚ ܒܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܦܩܘ
Chronica Minora I ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܪܙܙܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ
Chronica Minora I ܡܘܪܝܩܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܢܦ̣ܩ ܠܡܐܬܐ ܂ ܠܐ ܐܩܒܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܂ ܠܗ ܕܠܐ ܐܙ̣ܠ̣ ܥܡܗ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܝܗ̣ܒ
Chronica Minora I ܠܟܘܣܪܘ ܕܡܘܬ̣ܐ ܕܓܒܪܐ ܣܒܐ ܃ ܟܕ ܠܒܝܟ ܒܦܓܘܕܬܐ ܕܣܘܣܝܗ ܠܗ ܟܘܣܪܘ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ̣ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ̤
Chronica Minora I ܂ ܕܗܢ̣ܐ ܣܒܪܝܫܘܥ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܠܫܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܣܡܗ̇ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܗܦ̣ܟ ܝ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ ܘܬܢܝܗ̇ ܠܫܝܪܝܢ ܐܢܬܬܗ̣ ܐܡܪܬ
Chronica Minora I ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܠܗ ܂ ܒܢܕܘܝ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora I ܚ̣ܫܡܝܬܐ̣ ܘܨܕܗ ܂ ܘܫܕܪܗ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܝܢ ܐܚܘܗܝ̣ ܠܗ ܂ ܒܐܬܪܐ ܕܐܕܘܪܒܝܓܢ ܂ ܫܡ̣ܥ ܡܪܙܒܢܐ 1ܕܬܡ̇ܢ ܂ ܘܥܒ̣ܕ
Chronica Minora I ܂ ܠܐܢܫ ܕܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܪܬܥܠܐ̈ X ܡܬܟܢܐ ܗܘܐ ܇ ܐܫܟܚܘܗܝ ܠܗ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̣̈ ܂ ܨ ܒ̣ܐ 0 ܠܡܬܪܨܘ ܂ ܘܠܐ ܐܬܕܢܝܘ
Chronica Minora I ܕܢܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܫܗܕܘܣܬ ܂ ܟܕ ܝ ܢܦ̣ܨ ܥܠ ܬܪܥܐ̈ ܕܨܘܒܐ ܚܠܐ ܠܗ ܕܢܨܝܒܝܐ̣̈ ܘܕܠܒܪ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܐܝܬܝܗ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ
Chronica Minora I ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܠܗ ܕܝܢ ܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܩܬܪܣܝܣ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܝ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘܝ
Chronica Minora I ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܘܐܙܠ̣ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܠܗ ܂ ܝ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘܝ ܠܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ
Chronica Minora I ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܫܟ̣ܪ ܂ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒ̣̇ܙܐ ܠܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܘܐܙܠ̣ ܒܢ̣ܐ
Chronica Minora I ܝ ܂ ܠܡܪܝ ܣܒܪܫܘܥ ܗ̇ܝ ܕܢܣܥܘܪ ܚܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܀ ܠܗ ܂ ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ̤
Chronica Minora I ܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̣ܠ ܝ ܗܦ̣ܟ ܒܩܝܡ̇ܗ ܂ ܘܠܝܕܝܥܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܠܗ ܃ ܘܕܝ̣ܡܐ ܠܗܘܢ ܢܟܘܪܓܢX ܕܠܐ ܦ̇ܪܥ ܠܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܂ ܦܬܚܘ