simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܢܒܢܐ ܠܗ ܚܢܘܬܐ ܂ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܡܫܘܚܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̣̈ ܂ ܢ ܠܐ ܗܘܘ ܝ ܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܢܗܪܐ ܂ ܘܐܢܫ ܠܘܬ ܢܗܪܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܝܝ ܂ ܓܙܝܪܝܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ̈ ܠܐ ܘܦܠܚܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܕܡܢ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܣܢ̣ ܂
Chronica Minora I ܣܓܝ ܣܪܚ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܢܨܒ ܕܝܢ ܡܢܨܒ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܝܝ ܙܘܥܐ ܠܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܕܡ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܐܚܣܪ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܘܩܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܣܠܝ̇ܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܠܐ ܗ̇ܝ ܂ XXܢ ܐܬܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܕܡ
Chronica Minora I ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܠܐ ܂ ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ̣ ܂ ܐܘ ܕܐ ܢ
Chronica Minora I ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܕܐ ܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
Chronica Minora I ܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܂ ܫܕܝܗܝ ܠܐ ܝ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܪܗܝ ܟܕ
Chronica Minora I ܐܬܝܕܥ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ·ܢ ܙ ܂ ܗܘ ܂ ܘܡܝܬ ܒܗܢܐ ܙܘܥܐ ܐܦ ܐܘܦܪܣ ܠܐ ܂ ܘܐܘܩܕ ܣܘܓܗ 1ܕܡܕܡ ܕܦܫ ܡܢ ܝ ܙܘܥܐ ܂ ܟܕ ܫܘܪܝܗ̇ ܕܢܘܪܐ
Chronica Minora I ܣܪܚ ܒܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܦܩܘ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫ̣ܩܠ ܠܐ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܢܛܘܪܗ̇ ܡܕܡ
Chronica Minora I ܐܩܒܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܂ ܗ̤ܘ ܕܝܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܝ ܒܗ̇̇ܝ ܕܩܢܛ ܗܘ̣ܐ ܠܐ ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗ ܡܘܪܝܩܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܢܦ̣ܩ ܠܡܐܬܐ ܂
Chronica Minora I ܡܫܟܚ ܂ ܡ̣ܢ [ܩܕܡ ]ܝ ܓܪܓܘܪ ܕܢ ܗܘ̤ܐ ܒܢܨܝܒܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܠܐ ܣܛܢܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̣̈ ܂ ܠܫܢܐ ܕܢܫܬܥ̣ܐ
Chronica Minora I ܣܝܒܪ ܠܗܕܐ ܂ ܘܐܦ ܠܩܠܪܝܩܐ̈ ܕܡܚܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܐ ܠܡܦܫܩܢܐ 2ܬܐܒܝܠܝܐ ܒܡܫܠܡܢܘܬܗ̈ ܂ ܗܢܐ ܛܢܢܐ ܓܪܝܓܘܪ
Chronica Minora I ܐܬܝܗܒܬ̤ ܠܗ ܝ ܂ ܠܡܪܝ ܣܒܪܫܘܥ ܗ̇ܝ ܕܢܣܥܘܪ ܚܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܠܐ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂
Chronica Minora I ܗ̇ܘܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܗܪܛܝܩܐ ܗܘ̣ܐ ܠܐ ܘXܘ̤ܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܂ ܘܩܪܬ̤ ܫܡܗ ܡ̣ܪܕܢܫܗ̇ ܂ ܟܕ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣
Chronica Minora I ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܒܪܬܝ ܂ ܘܟܩ ܟܘܣܪܘ ܠܟܠXܝܢ ܗܠܝܢ̣ ܘܒܠܒܗ ܛܡ̣ܪ ܠܐ ܫܠܡ ܢܥܡܢ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ̣ ܂ ܕܠܓܒܪܐ ܕܒܥܝܪܬܢܐܝܬ ܡܙܕܘܓ
Chronica Minora I ܩܛ-ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܦܩܕܗ̣ ܕܒܬܪܥܗ ܢܗܘܐ ܂ ܘܒܬܪܟܢ Xܢ ܐܝܟ ܠܐ ܘܡܫܠܚܐ ܂ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܝ ܠܬܪܥ ܡܠܟܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܣܝܒܪܘ ܠܗܕܐ ܂ ܘܫܓܫܘ ܥܠ ܪܕ ܘܛܪܕܘܗܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂ ܠܐ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܥܡ ܢܬܢܝܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܃
Chronica Minora I ܫܒܩܬ ܂ ܛܒܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܣܝܘܡܘܬ̣ ܐ ܝX ܒܪ ܚܕXܫܒܐ ܕܚܠܘܢ ܠܐ ܂ ܕܢܛܪܘܕ ܘܢܪܕܘܦ ܐܢܘܢ ܠܟܠ ܪܘܚ̣ ܂ ܡܕܪܡܘܬܗ ܕܓܒܪܝܠ̣ ܂
Chronica Minora I ܝܝ ܫܒܩܝܢ ܐܫ ܕܠܥܘܡܪܗܘܢ ܢܥܘܠ̣ ܂ ܥܕܡܐ ܕܡܚܪܡ ܗܘܐ ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܒܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܕܫܡܗ ܫܗܪܒܪܙ ܂ 2ܐܚܝܪ ܚܐܦܗ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐܬܟܬܫ ܠܐ ܓܫܪܐ ܒܦܪܬ̣ ܂ ܘܥܒܪܘ 1ܠܘܩܒܠ ܡܒܘܓ ܂ ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܝ ܂ ܪܒܝ̈ ܚ