simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܗܕܡܘܗܝ̈ ܕܝܡܝܢܐ ܂ ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܠܦܛ ܘܙܩܦܗ ܬܡܢ ܂ ܘܐX ܂ ܟܠܗܘܢ ܘܫܕܪ ܪܫܗ ܝX ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܠܒܢܕܘܝ ܕܢ ܂ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܘܦܣ̣ܩܘ
ChronEdes ܂ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܫܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܣܡܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܣܓܝ ܐܬܝܩܪ
ChronEdes ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܠܓܪܝܓܘܪ ܟܫܟܪܝܐ ܕܐܬܛܪܕ ܡ̣ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܒ̇ܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܪ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܬܪܗ̣̇ ܂ ܟܕ ܝܝ ܛܒ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ
ChronEdes ܂ ܘܐܦ ܐܠܦܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܝܡ ܗܘ̣ܐ ܒܗܝ ܓܙܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܙܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܥܠ ܫܘܪܐ ܂ ܘܐܚܕܬ̤ ܕܚܠܬܐ ܠܐܢܫܐ̈
ChronEdes ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܒܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܕܣܩܪܬܐ̣ ܂ ܥܪ̣ܩ ܟܘܣܪܘ ܟܠܗܘܢ ܘܢܚܬ ܗܪܩܠܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܒܝܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܘܒܕ ܘܐܚܪܒ ܘܫܒܐ
ChronEdes ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܐܫܡܥܠܝܐ̈ ܀ ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܐܝ̇ܬ ܟܠܗܘܢ ܂ ܘ̇ܡܢ ܕܐܬܬܣܝܡ ܥܠ ܡܢܪܬܐ ܕܩܬܘܠܝܩܘܬܐ ܃ ܐܬܝܩܪ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢܗ̣̇ ܂ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܒܫܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܟܠܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܚܟܡܗ̇ ܓܒܪ ܂ ܘܕܡܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܡܗ̇
ChronEdes ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ̣ ܂ ܒܝܕ ܐܣܟܘܠܝܐ ܚܕ ܕܒ̣ܥܘ ܟܠܗܘܢ ܚܕܐ ܚܚܘܪܬܐ̣ ܂ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܟ̇ܦܪ ܗܘ̣ܐ ܒܡܐܢܝ ܂ ܘܐܬܬܚܕܘ
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܠܐ ܦܫ̣ܘ ܕܐܩܝܡܘ ܓܒܐ ܠܘ̣ܩܒܠ ܛܝܝ̇ܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܦܫܬ̤ ܫܘܫ ܘܫܘܫܬܪܐ̈ ܕܣ̇ܓܝ ܚܣܝܢܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܟܕ ܝܝ ܡ̣ܢ
ChronMin ܕܥܒܪܝܐ̇̈ ܂ ܘܐܝܠܝܢ̈ ܕܝܕܥܝܢ̈ ܥܒܪܐܝܬ ܘܝܘܢܐܝܬ ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̇̈ ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܫܕܪ ܠܗ ܟܬܒܐ̈
ChronMin ܬܘܩ[ܢܐ̈ ]ܘܫܚܠܦ ܬܘܒ ܘ[ܠܥܝܕܐ ]ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܟܠܗܘܢ ]ܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕ[ܝܢ ]ܒܪܐ ܝ ܥܒ̣ܕ [ܠܪܘܚܐ 1]ܩܕܡ
ChronMin ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܂ ܘܒܗ̣ ܒܝܪܚܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܒܗ̣ ܕܪܫܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܥܘܝܐ ܂ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܗ̇ܘ̣ ܂ ܢܫ̇ܬܥܒܕܘܢ ܠܗ ܝ-·
ChronMin ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܕܩ̇ܫܝܫܝܢ ܒܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܠܡܐܡܪ̣ ܂ ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ · ܙ X ܂ ·
ChronMin ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܩܩܪܘܦܣ ܗܘ̣ܐ ܂ ܡܢ ܡܦܩܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܟܠܗܘܢ ܡܘܕܥ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܢܘܢ ܂ ܡܫܬܟܚ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܕܩ̇ܕܝܡ ܂ ܠܗܠܝܢ
ChronMin ܐܝܕܝܥܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ XܘܠܡܕܝܢܬܐX 1ܚ̣ܪܒܘ ܘܒܢܘܪܐ ܟܠܗܘܢ ܃ ܕܒܝܕ ܛܝܛܘܣ ܒܪ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܂ ܘܚ̣ܪܒܘ ܪܗܘܡܝܐ̈
ChronMin ܚܒܪܘܗܝ̣̈ ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܬ ܀ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܢ ܡܪܢ ܟܗܢܘܬܐ ܥܡ ܫܠܝܚܐ̈
ChronMin ܥܡܡ̣ܐ̈ ܂ ܗܪܟܐ ܩ̇ܪܒ ܐܒܪܗܡ ܠܐܝܣܚܩ ܝܚܝܕܝܗ ܠܥ̇ܠܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܠܫܘܠܡܐ ܐ̇ܝܬ̣̈ ܬ ܂ ܒܝܕ ܣܒܪܬ ܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܠܘܬ
ChronMin ܕܝܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܩܥܗ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܩܣܘܣ ܘܒܠܘܣ ܒܢܝ̈ ܐܝܢܟܘܣ ܟܠܗܘܢ ܂ ܕܐܡܘܪ̈ ܐ ܀ 1 ܫܢܬܐ ܕܡܐܐ̈ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܐܒܪܗܡ ܂
ChronMin ܀ ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܣ ܟܕ ܠܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܪܩܢܘܣ ܡܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܝܐ ܕܡܕܒܪܢܐ̈
ChronMin ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܠܬܡܢ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̣̈ ܟܠܗܘܢ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܢܫܬܟ̣ܚ ܒܡܕ·ܢܬܐ ܂ ܗܘܐ ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܂ ܕܒܗ