simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܝ ܐܚܝܕܝܢ ܒܦܪܙܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܩܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܒܡܘܟ̇ܠܐ̈ ܟܕ ܂ ܘܐܬܘ ܡܝܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܠܩܛܪܩܛܐ̈
Chronica Minora I ܩܐܡ ܗܘܐ ܝX ܒܦܘܪܟܣܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܦ̣ܪܣܝܐ̈ ܂ ܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܟܕ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܝܥܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ
Chronica Minora I ܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܂ ܥܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܫܠܝܐ ܘܐܬܚܢܩܘ ܟܕ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܝ ܕܒܢܝܩܐ̈ ܂ ܣܓܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܂
Chronica Minora I ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ · ܂ ܝX ܂ X ܚ̣ܙܐ ܟܕ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܂ ܥܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܫܠܝܐ ܘܐܬܚܢܩܘ ܗ̣ܘܘ ܂
Chronica Minora I ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂
Chronica Minora I ܠܐ ܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܂ ܟܕ ܝ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܪܗܝ
Chronica Minora I ܫܘܪܝܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܐܬܝܕܥ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ·ܢ ܙ ܂ ܗܘ ܂ ܘܡܝܬ ܒܗܢܐ ܟܕ ܪܒܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܘܐܘܩܕ ܣܘܓܗ 1ܕܡܕܡ ܕܦܫ ܡܢ ܝ ܙܘܥܐ ܂
Chronica Minora I ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܙܒܢܬܐ ܟܕ ܘܐܪܒܥ̈ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܂ ܒܬܡܢܥܣܪܐ ܒܗ ܒܬܠܬܐ ܒܫܒܐ
Chronica Minora I ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܩܠܝܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ XܝܫXܝܝXܝẌ ܟܕ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܝ· ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܂
Chronica Minora I ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܂ ܘܟܢܫ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂
Chronica Minora I ܡܛܝ ܫܡܥܐ ܠܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܚܡܬ̤ ܛܒ̣ ܠܘ ܥܠ ܕܪܚ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܥ̇ܘܪܘ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܬܒܘ ܒܕܘܟܬܗ̣ ܠܟܘܣܪܘ ܝ ܒܪܗ ܂
Chronica Minora I ܠܒܝܟ ܒܦܓܘܕܬܐ ܕܣܘܣܝܗ ܘܥ̇ܐܠ ܠܩܪܒܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܗܦ̣ܟ ܝ ܟܕ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ̤ ܠܗ ܠܟܘܣܪܘ ܕܡܘܬ̣ܐ ܕܓܒܪܐ ܣܒܐ ܃
Chronica Minora I ܫܡ̣ܥ ܕܝܢ ܐܚܘܗܝ̣ ܂ ܟXܝ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܛܘܪܟܝܐ̈ · Xܝ ܃ ·ܝ ܟܕ 1ܕܬܡ̇ܢ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܗ ܚ̣ܫܡܝܬܐ̣ ܘܨܕܗ ܂ ܘܫܕܪܗ ܠܟܘܣܪܘ ܂
Chronica Minora I ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ ܟܕ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃
Chronica Minora I ܕܝܢ ܫܡܥܬ̤ ܗܢܕ ܚܬܗ ܕܢܥܡܢ ܂ ܢܦܩܬ̤ ܥܡ ܟXܢܐ ܂ ܘܡXܝܡܢܐ̈ ܟܕ ܕܚܝܪܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܟܪܗ̇ ܘܡܝܬ ܒܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܒܝܬ ܩܘܫܝ ܂
Chronica Minora I ܡܕܒܚ ܬܪܢܓܠܐ ܚܘܪܐ̣ ܂ ܒܥܒܐ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܟܕ ܂ ܠܐܢܫ ܕܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܪܬܥܠܐ̈ X ܡܬܟܢܐ ܗܘܐ ܇ ܐܫܟܚܘܗܝ
Chronica Minora I ܝ ܢܦ̣ܨ ܥܠ ܬܪܥܐ̈ ܕܨܘܒܐ ܚܠܐ ܕܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܫܢܝ ܂ ܂ ܟܕ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܐܝܬܝܗ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܗ ܕܢܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܫܗܕܘܣܬ ܂
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣ ܠܐ ܗ̇ܘܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܟܕ ܡ̣ܢ ܕܪܥܗ̣̇ ܘXܘ̤ܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܂ ܘܩܪܬ̤ ܫܡܗ ܡ̣ܪܕܢܫܗ̇ ܂
Chronica Minora I ܕܝܢ ܡܛܝ ܠܬܪܥ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܠܐ ܩܛ-ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܦܩܕܗ̣ ܕܒܬܪܥܗ ܟܕ ܃ ܡ̣ܢ ܕܬܗܘܐ ܛܪܝܕܐ ܘܡܫܠܚܐ ܂ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂
Chronica Minora I ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܢܚܬ ܪܕ ܚܕ ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܟܕ ܂ ܝ ܐܬܟܒܫܬ̤ ܕܝܢ ܕܪܐ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܟܘܣܪܘ ܀