simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ X ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܂ ܝ ܝ̇XXX ܝX ܀ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܣܘܪܘܣ ܂ · ܙ· ·
Chronica Minora I ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܝX ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܂ ܝ ܂
Chronica Minora I ܒܦܘܪܟܣܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܦ̣ܪܣܝܐ̈ ܂ ܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܒܠܡܦܐܕܐ̈ ܝX ܒܝܬ ܝܥܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ
Chronica Minora I ܂ X ܚ̣ܙܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܣܘܪܚܢܐ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܝX ܗ̣ܘܘ ܂ ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ · ܂
Chronica Minora I ܝ· X0ܢܦ̇X ܂ ܗܐ ܡܝܐ̈ ܬܒܥܝܢ ܡܢܗ ܒܣܝܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢX ܝX ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܝ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡ̇ܥ ܩܠܐ ܘܡXܡܐ ܘܠܐ
Chronica Minora I Xܒܪܐ ܂ ܘXܡܢ Xܝܡܪ ܗܘܐ ܟXܗ ܙܒܢܐ ܕܣXܘܐ ܂ ܘܒܩܝܛܐ ܢܝܝܬ ܝX ܗܘܐ ܘܐܬܒܢܝ ܠܗ ܒܢܝܢܐ ܠܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂ ܒܝܬ ܣܬܘܐ ܒܝܬ
Chronica Minora I ܂ ܠܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ̣ ܂ ܘܠܦܘܩXܢܐ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܝX ܫX ܘܩܝܘܡܐ ܒܪ ܡܓܪܛܛ ܣ̇ܦܪܐ ܕܐܘXܝ ܗ̣ܝܘܢ XܟXܒܘXܝ ·ܝ·
Chronica Minora I ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܘܘ ܘܣܡܘ ܠܓܘ ܡܢXܘܢ̣ ܂ ܐܝܟ ܝX ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ
Chronica Minora I ܡܪܩܝܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ · ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܝX ܕܡܘܬܗ ܝ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ X X
Chronica Minora I ܂ ܙ ܝ ܘܫܒܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܂ XX ܝX ܂ ܙX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̈ ܝ ܂
Chronica Minora I ܥܠܬ ܫܠܕܗ ܕܬ ܐܘܕܣܝܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܂ ܂ X ܘܒܐܝܪܚ ܝX ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܂ ܘܒܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ̣ ܂
Chronica Minora I ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܣܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒ̇ܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ X ܫܒܥܡܐܐ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬXܢܐ̣ ܂ 111ܝX X ܂
Chronica Minora I ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܬܘܒ ܐܬܬܪܥܘ XܫܘܪܝẌ ܕܐܘܪܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܙܒܢܬܐ ܝX ܒܢܝXܝ ܕܝܢ · X ܒܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈
Chronica Minora I ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܗܪܣܝܣ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡXܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܢܨܝܒܐ ܝX ܙܒܢܐ ·XXXܣܗܕ ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ
Chronica Minora I ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܝܬܪܐ ܗܝܒܐ̣ ܂ ܐܝܬX ܝX ܝܝ ܚܕܬܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܘܡܢܐ ܒܝܬ Xܫܠܝܚܐ̈ ܡܬܩܪܝܐ ܀ ܫܢܬ X ܂
Chronica Minora I ܐܬܟܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܀ ܫܢܬ · ܝܙX ܝX XX ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬ̇ܝܢ̈ · ·
Chronica Minora I ܘܫܡܗܗ̇ ܥܠ Xܫܡܗ ܠܐܘܢܛܦܘܠܝܣ ܂ ܘܣܡ ܒܗ̇ ܐܦ XX ܝX ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܒܢܐ ܠܐܘܢ ܒܐܙܪܘܝܢܐ ܠܩܠܝܢܝܩܣ ܂ ܝ ܂
Chronica Minora I ܂ X X ܐܝܪ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܫܬܐ ܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܩܘܪܐ ܝX ܘܬܫܥ ܐܫܬܒܩ ܕܗܒܐ ܠܐܘܡܢܐ̈ ܕܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܐܝܪܚ
Chronica Minora I ܟܢܘ ܢ ܐܚܪܝ ܂ ܐܢܣܛܘܣ ܕܝܢ̣ ܡ̇ܠܟܐ ܠܐܘܦܝܡܝܣ XX1ܙ ܝX X ·ܙX ܠܢܝܙܟܐ ܐܬܚܙܝܬ Xܫܡܝܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܝܪܚ
Chronica Minora I ܕܐܘܦܝܡܝܐ ܣܗܕܬܐ ܂ ܘܢܦܩܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܟܬܒܐ ܗܘ̇ ܝܝ ܕܣܡܬ ܝX ܂ ܙܢ̇X ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܢܣܛܘܣ ܦܩܕ ܕܢܫܪܘܢ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ·X·