simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܥܠܘ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܝܝ ܂ ܬܪܥܘܗܝ̈ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܠܫܘܪܐ̇ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܂
ChronEdes ܂ ܓܙܝܪܝܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ̈ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܚܡܫܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܝܝ ܩܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܣܢ̣ ܂ ܠܐ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܐܠܐ
ChronEdes ܡܠܟܐ̈ ܕܢܩܘܡܘܢ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܡܐܬܢ ܘܫܬܝܢ Xܝܝܙ ܝܝ ܝܝ ܂ ܐܝܟ ܫܪܝܪܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܫܪܝܘ ܂ ܙܝ
ChronEdes ܘܫܬ̣ ܂ ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܐܓܘܣܛܣ ܩܣܪ ܂ ܀ ܘܒܫܢX XܝܝXXܢ ܬܠܬܡܐܐ ܝܝ ܝܝ ܡܠܟܐ̈ ܕܢܩܘܡܘܢ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܡܐܬܢ ܘܫܬܝܢ Xܝܝܙ
ChronEdes ܐܪܒܥܡܐܐ̣̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܢܦܫܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܘܬܗ ܝ ܂ ܝܝ XܝܝXXܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܐܬܝܠܕ ܡ ܂ ܪܢ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ XXX
ChronEdes ܂ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̈ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܀ XXX ܝܝ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܝ ܂ · X0
ChronEdes ܂ X ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܦܝܣܩܘX ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܝܝ ܂ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܫܢܬ Xܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ
ChronEdes ܚܕܬܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܘܡܢܐ ܒܝܬ Xܫܠܝܚܐ̈ ܡܬܩܪܝܐ ܀ ܫܢܬ X ܂ ܝX ܝܝ ܒܐܒ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘXܝ ܪܒܐ ܗܝܒܐ ܂ ܗܢܐ ܒ̣ܢܐ̣ ܥܕܬܐ
ChronEdes ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܂ ܚܡܝܡܬܐ ܕܝܢ ܕܕܒܪܢܐ̈ 1ܓܙܬ [ܬܠܬܐܝ] ܝܝ ܡܕܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܓܝ ܣܪܚ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܢܨܒ ܕܝܢ ܡܢܨܒ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ
ChronEdes ܕܣܡܬ ܬܡܢ ܣܘܢܗ̣ܕܘܣ ܕܐܬܟܢܫܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܝܝ ·X· ܝX ܕܐܘܦܝܡܝܐ ܣܗܕܬܐ ܂ ܘܢܦܩܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܟܬܒܐ ܗܘ̇
ChronEdes ܂ ܝ ܂ ܝX ܠܐܘܪܗܝ Xܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ · ܕܫܢܬ ܝܝ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܘܥܠ
ChronEdes ܠܗܘܢ̣ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܥܠ XXX ܝܝ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪܝܐ ܕܡܕܚܝܐ̈ ܂
ChronEdes ܐܬܬܢܝܢܢ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣXܘܠܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܢܕ ܪܐܘܣ ·X ܝܝ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩXܡ ܕܫܢܬ ܬܡܢXܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ
ChronEdes ܒܕܝܦܛܘܟܢ ܕܥܕܬܐ ܟܬܒ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܢܝܩܝܐ ܘܠܗ̇ܝ ܝܝ ܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܠܐܪܒܥ̈ ܣܘܢܗܕܘ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈
ChronEdes ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܓܢܣܐ ܕܐܡܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܗܝܕܝܢ ܝܝ ܐܚ̇ܐ ܇ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܡܥܕܪܝܢ ܗܘ̣ܘ
ChronEdes ܂ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܐܬܪܐ ܕܐܕܘܪܒܝܓܢ ܂ ܫܡ̣ܥ ܝܝ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܒܢܕܘܝ̣ ܠܘܬ ܒܣܛܡ
ChronEdes ܠܟܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܣܡܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܫܐ ܂ ܝܝ ܂ ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܣܒ̣ܪܝܫܘܥ ܕܠܫܘܡ̣ ܂ ܘܣܝܡܘ
ChronEdes ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܬܩܒܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܝܝ ܘܠܐܢܬܬܗ ܂ ܘܥܪ̣ܩ ܚܕ ܡ̣ܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܗ ܬܐܕܣܣ̣ ܂
ChronEdes ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܫܪܘ ܥܠ ܒܝܬ ܘܫܝ̣ ܠܗܠ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܝܝ ܢܝܠܐ ܘܐܙܠ̣ ܥܠ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ ܐܦ ܦܘܩ̣ܐ ܚܝܠܘܬܐ̈
ChronEdes ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܘܕܠܚܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܚܠܦ ܝܝ ܣܝܒܪܘ ܠܗܕܐ ܂ ܘܫܓܫܘ ܥܠ ܪܕ ܘܛܪܕܘܗܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂