simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܝ̇XXX ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ̈ ܐܚܪܝ̣ ܂ ܥܫܢ ܗܘܐ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܝ · ܙ· · ܝX ܂ X ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܂
ChronEdes ܘܣܠܩ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܡ̣ܠܐ ܗܘܐ ܘܫܦܥ ܠܟܘܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܝ ܕܡܝܐ̈ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܪܒܐ̇ ܂ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܪܒܐ ܂ ܘܥܫܢ
ChronEdes ܥ̇ܒܕܝ̈ ܥ̇ܒܕܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܘܟܕ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܚܫܒܝܢ ܝ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟܐ ܕܝܬܒܝܢ ܘܥܡܪܝܢ̇̈ ܂
ChronEdes ܐܚܝܕܝܢ ܒܦܪܙܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܩܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܒܡܘܟ̇ܠܐ̈ ܝ ܂ ܘܐܬܘ ܡܝܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܠܩܛܪܩܛܐ̈ ܟܕ
ChronEdes ܂ ܝX ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܝ ܘܒܡܘܟ̇ܠܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܂
ChronEdes ܬܡܢܝܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢ̇ܦܩ ܢܗܪܐ ܂ ܝ ܠܡܝܐ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ̣ ܂ ܘܐܫܬܩܠܘ ܗܘܘ ܬܪܥܐ̈ ܘܩܛܪܩXܠܐ̈
ChronEdes ܕܒܢܝܩܐ̈ ܂ ܣܓܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܂ ܝ ܂ ܘXܝܬܘ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܥ̇ܒܕܐ̣ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈
ChronEdes ܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܢܗܪܐ ܂ ܘܐܢܫ ܠܘܬ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܠܐ ܢܒܢܐ ܠܗ ܝ ܂ ܦܩ̣ܕ ܗܘܐ ܂ ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܪܚܩܘܢ ܗܘܘ
ChronEdes ܕܢܗܪܐ̣ ܙܥܘܪ ܗܘܐ ܂ ܕܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܝ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܢ ܗܘܘ ܘܥܫܝܢܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܦܬܝܗ
ChronEdes ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡ̇ܥ ܩܠܐ ܘܡXܡܐ ܘܠܐ ܝX ܝ· X0ܢܦ̇X ܂ ܗܐ ܡܝܐ̈ ܝ ܘܫܡܥܘ ܩܠܐ ܕܡܝܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܫܪܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܂
ChronEdes ܕXܘܐ ܒܗ̇ ܡ̇ܠܟܐ ܒܫܘܩܐ ܪܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒXܝܬX- ܣܚܪܝܐ̈ ܂ ܝ ܚܐܪܐ ܕܝܠܗ̣ ܂ ܒܢܘ ܠXܘܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܠܡܥܡܪܗܘܢ ܒܫܒܒܘXܐ
ChronEdes ܚX ܫܢܝ̣ܢ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܥܬܪܬ Xܝܢܬܐ ܒܐܢܫܘܬ ܐ ܘܐܬܟܠܠܬ ܝ ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܘܪܝܐ ܘܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܘܐܬܟܠܝܬ ܬܒܥXܐ ܡܢXܘܢ
ChronEdes ܂ ܀ Xܝܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ X X ܝX ܝ ܝܝ ܐܪܒܥܡܐܐ̣̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܢܦܫܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܘܬܗ
ChronEdes XX ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܒܚXܥܣܪ ܒܗ̣ ܂ ܐXܝܠܕ ܒܪܕܝXܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܝ ܒܫܢܬ ܚXܝ̈ ܕܡܠܟܘXܗ ܂ ܀ ܫܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫXܝܢ ܘܝܝܡܫ XX
ChronEdes ܐܬܒܢܝܬ ܩܘܡܝܛܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܬܠܗܐ ܝ ܂ X ܕܗ̣ܘܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܆
ChronEdes ܂ ܝX ܂ ܙ ܝ ܘܫܒܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ܝܥܩܘܒ ܂ ܙX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̈
ChronEdes ܘܫܒܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܂ XX ܝ ܙX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̈ ܝ ܂ ܝX ܂ ܙ
ChronEdes ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ · X XX ܝ ܢܦ̣ܩ · XXX X ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܠܓܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܀ ܘܒܗ̇
ChronEdes ܝX· ܐܚܘܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܂ ܝ ܂ XX ܘܚܡܫ̈ ܒܐܝܪܚ ܫܒܛ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܝܢܣ ܪܒܐ ܂ ܘܘܠܝܣ ܂
ChronEdes ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܝ ܂ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܂ XX ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ XXX