simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܂ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܘ̈ ܐܪܝܢܘ̈ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ 2ܠܗܘܢ̣ ܂ ܫܕܐܘܗܝ ܂ ܚܢܢ ܩ̇ܥܐ̣ ܂ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܟܪܙܝܢܢ̣̈ ܘܐܝܟ ܕܠܚܕ ܡܡܠܠܝܢ
Chronica Minora II 3ܠܢ ܡܟܐ ܂ ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܙܘܥܐ ܐܚ̣ܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܚܢܢ ܐܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܠܟܗܢܐ̈ ܩܠܐ ܕܙܘܥܐ ܪܒܐ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܡܫܢܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܗ ܟܠܢ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܩ̇ܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠܝܡܐ Xܝ ܚܕ ܚܢܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܢܘܪܐ ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܃ ܟܕ ܚܝܪܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܡܨܥܪܝܢܢ ܐܟܘܬܟܘܢ ܂ ܚܣ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܥ̣ܒܪ ܬܚܘܡܗ ܕܡܫܝܚܐ̇ ܚܢܢ ܚ̣ܙܐ ܐܓܝܒ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܐܦ ܠܢ ܦܘܡܐ ܐ ܬ ܠܢ ܂ ܘܐܢ ܒ̇ܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܘ ܕܐ ܬ ܠܟ ܦܘܡܐ ܐܟ̇ܠ ܕܓܡܠܐ ܂ ܐܟ̇ܠ ܕܥܪܕܐ ܂ ܥܡ ܚܢܢ ܂ ܠܐ ܝܠܝܦ ܠܢ ܗܟܢܐ ܀ ܥܢ̣ܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗ ܂ ܝܕܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum · X ܝ · ܐܘܕܝ̣ ܐܦ ܗ̣ܘ ܂ ܘܐܡ̣ܪ 10ܐܦ ܗ̣ܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܥܠ ܚܢܢ ܩ̇ܒܠܬܗ ܆ ܘܫ̇ܐܠܬܗ ܠܓܘ ܕܐܝܟܢܐ ܡܗ̇ܝܡܢ ܆ ܘܐ ܟ ܕܡ̇ܘܕܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ 13ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕܘX 1ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬ ܚܢܢ ܒܪܐ ܂ ܘܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܒܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܡܢ ܒܬ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܠ̣ 15ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܂ X X · ܚܢܢ ܚܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ 13ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕܘX 1ܐܡ̇ܪܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܟܝܢܗ ܕܒܪ ܐܝܟ ܕܚܕ ܂ ܒܪܡ ܕܡ̇ܒ̣ܣܪ ܘܡ̇ܒܪܢܫ ܀ ܪܘܦܝܢܐ ܚܢܢ 15ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܂ X X · ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ Xܡܗܝܡܢܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܟ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܘܨܝܕ ܗܕܐ ܂ ·Xܬܦܝܣ ܂ ܝXܠܝܢ ܡܛܥܐ ܐܢܬ ܠܗ ܚܢܢ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܐܢ ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܬܛܦܝܣ 7ܫܒܩܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܐܬܠܒ̣ܟܬ ܆ ܡܪܦܝܢܢ ܠܟ ܘܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܚܢܢ ܕܝܠܗ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܕܡ ܕܬܬܠ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܝ̇ܕܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܢܥܪܘܩ ܐܟܘܬܟ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ̇ X ܂ ܒܟܠܗ̇ ܚܢܢ ܗܝ̣ ܠܡܢܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܂ ܘܐܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕܐܦ
Vie de Sévère par Jean ܠܡܠܬܐ ܆ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܗܘ ܥܒܕ ܫܘܪܝܐ ܕܕܘܒܪܗ ܆ ܟܕ ܡܥܕܪܢܐ ܚܢܢ ܗܘ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܆ ܕܠܘܬܗ̇ ܕܬܫܥܝܬܐ ܢܐܬܐ ܆ ܟܕ ܫܘܪܝܐ ܥܒܕܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܇ ܘܠܝܘܢܐ ܘܠܙܒܕܝ ܘܠܒܝܬ ܨܝܕܐ ܚܢܢ ܕܐܦ ܠܦܛܪܘܣ X ܡܢ ܘܠܝܘܚܢܢ ܆ ܠܘ ܡܢ ܐܬܪܐ ܘܓܢܣܐ ܝܕܥܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܪܐܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܠܡܕܝܢܬܐX ܚܪܪ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܚܢܢ ܆ ܟܕ ³ܡܙܥܩܝܢ ܐܟܚܕܐ ܗܠܝܢ : ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܥܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܆ ܒܐܕܫܐ̈ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܡܬܪܕܝܢܢ· ܠܥܝܕܐ ܓܝܪ ܚܢܢ ܆ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܒܐܘܪܚܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ̈ ܕܚܛܗܐ̈ ܡܗܠܟܝܝܢ
Vie de Sévère par Jean X ܒܗ̇ܝ ܕܚܫ ܆ ܘܠܘ ܒܗ̇ܝ X ܕܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܚܫܐ̈ « . ܗܠܝܢ ܚܢܢ ܗܘܐ ܚܠܦܝܢ ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܬܘܒ . . . ܕܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܠܟ ܕܠܦܓܪܟ ܬܚܙܐ . ܒܠܒܘܫܟ ܡܥܠܝܢ ܝ X ܚܢܢ ܠܟ . ܡܦܝܣܝܢ ܠܗ ܚܢܢ ܡܝܢ ܦܓܪܐ : ܘܚܘܣܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܬܚܣܪ ܠܥܕܬܐ . ܠܐ ܐܠܨܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܠܟ . ܡܦܝܣܝܢ ܠܗ ܒܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܝܢ : ܘܒܕܣܝܓܐܢ̈ ܚܢܢ . ܠܐ ܐܠܨܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܕܠܦܓܪܟ ܬܚܙܐ . ܒܠܒܘܫܟ ܡܥܠܝܢ ܝ X
Vie de Sévère par Jean . ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܬܒܣܡܝܢ ܚܢܢ ܇ ܐܢ ܗܘX ܟ̈ ܕ ܗܘ ܚܢܢ ܐܢܬܘܢ ܢܩܦܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܒܥܓܠ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܠܡܫܝܚܐ ܢܣܒܝܢ