simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܥܠ ܚܕ ܘܬܫܥ ܢܦ̣ܩ ܗܝܒܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܝ ܂ ܝ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡ
Chronica Minora I ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܥܠ ܢܘܢܐ ܚܠܦܘܗܝ ܘܩܘܝ ܬܪܬܝܢ̈ ܚܕ ܝ ܂ ܝ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܒܝܘܡ
Chronica Minora I ܒܐܝܪܚ ܢܝܣܢ ܂ ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܩܣܪ ܂ ܘܒܥܣܪܐ̈ ܚܕ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܒܝܘܡ
Chronica Minora I ܂ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܬܪܓܡܢܐ̈ ܕܢܥܡܢ ܡ̣ܢ ܕܝܪܝܢ ܓܙܪܬܐ ܂ ܕܫܡܗ ܚܕ ܐܬܕܠܚ ܂ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܕܠܗ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܗ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂
Chronica Minora I ܕܫܡܗ ܦܘܩܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܗ ܘܠܒܢܘܗẌ ܘܠܐܢܬܬܗ ܂ ܘܥܪ̣ܩ ܚܕ ܚܕ ܀ ܂ XXX ܂ ܝ ܗܝܕܝܢ ܡܪܕ ܥܠ ܡܘܪܝܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܓܒܪܐ
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܗ ܬܐܕܣܣ̣ ܂ ܝܝ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܂ ܚܕ ܚܕ ܕܫܡܗ ܦܘܩܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܗ ܘܠܒܢܘܗẌ ܘܠܐܢܬܬܗ ܂ ܘܥܪ̣ܩ
Chronica Minora I ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܘܥܩ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ ܚܕ ܕܟܘܣܪܘ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܢܚܬ ܪܕ
Chronica Minora I ܕܝܢ ܡܢ ܝ ܂ ܪܒܝ̈ ܚ ܠܐ ܕܫܡܗ ܫܗܪܒܪܙ ܂ 2ܐܚܝܪ ܚܐܦܗ ܥܠ ܚܕ ܘܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܥܒ̣ܕܘ ܓܫܪܐ ܒܦܪܬ̣ ܂ ܘܥܒܪܘ 1ܠܘܩܒܠ ܡܒܘܓ ܂
Chronica Minora I ܟܕ ܟܬܝܒ ܝ ܂ ܝ ܥܠܘܗX ܂ ܕܗܢܐ ܓܘܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܚܕ ܐܬܪܐ ܃ ܘܚܦܪܘ ܐܝܟ ܬܠܬ ܐܡܝܢ̈ ܚܕܪܘܗܝ̣ ܂ ܐܫܟܚܘ ܓܘܪܢܐ
Chronica Minora I ܡܬܪܕܦ ܐܢܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܥܠ ܕܫܡ̣ܥ ܕܗܪܩܠܐ ܕܪܓܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ ܐܠܗܐ ܃ ܘ̣ܗܐ ܡ̣ܢ ܩܫܐ
Chronica Minora I ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܕܕܒܢX ܗܘ̣ܐ Xܝ ܠܗܪܩܠܐ ܚܕ ܕܐܢܢܘܝ ܪܗܘܡܝܬܐ ܂ ܟܕ ܛܒ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܂
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܡܚܝܗܝ ܡ̣ܢ ܒܣܬܪܗ ܒܢܝܙܟܐ̣ ܘܡܝܬ ܂ ܚܕ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܢܦܩ̣ ܡ̣ܢ ܡܚܘܙܐ̣̈ ܂
Chronica Minora I ܬܡ̇ܢ̣ ܂ ܐܚܕܗ ܚܕ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܨܠܘܒܐ̣̈ ܘܐܥܠܗ ܠܒܝܬܗ ܂ ܚܕ ܡܬܐܡܣܝܐ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܗܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܣܟܘܠܝܐ
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܨܠܘܒܐ̣̈ ܘܐܥܠܗ ܠܒܝܬܗ ܂ ܘܙܒܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪܐ ܚܕ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܗܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܣܟܘܠܝܐ ܚܕ ܬܡ̇ܢ̣ ܂ ܐܚܕܗ
Chronica Minora I ܠܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ̣ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܂ ܘܒܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܚܕ ܒܗ ܪܚܝܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܦܘܩܕ̇ܢܐ ܕܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܝܝ ܟܪܣܛܝܢܐ
Chronica Minora I ܝܗܘܕܝܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܪܡܝܐ̈ ܃ ܡ̣ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܦܠܘܓܬܐ ܇ ܚܕ ܠܗ ܘܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܒܗ ܕܝܢ ܒܗ̇X ܙܒܢܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ܓܒܪܐ
Chronica Minora I ܢܟܣܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܡܝܬܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܚܟܡܗ̇ ܚܕ ܂ ܘܒܪܫܗ ܩܨܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܘܡܚܪܫܝܢ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܟܠܗ̇ ܂ ܘܟܠ ܫܢܬܐ
Chronica Minora I ܕܒ̣ܥܘ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܘܐܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܐܙܕܩܦܘ̣ ܥܡ ܚܕ ܂ ܘܐܬܬܚܕܘ ܟܠܗܘܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ̣ ܂ ܒܝܕ ܐܣܟܘܠܝܐ
Chronica Minora I ܕܐ̇ܙܠ ܗܘ̣ܐ ܠܡܩܪܒܘ̣ ܥܡ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܟܕ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܚܕ ܕܒܬܚܘܡܐ̈ ܒܪܝܐ̈ ܕܠܓܘ ܡܢܗܘܢ̣ ܂ 2ܦܓ̣ܥ ܝ- · ܒܗ ܡܠܟܘܢܐ
Chronica Minora I ܂ ܘܐܥܡܕ ܝ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܟXܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ̣̈ ܂ ܚܕ ܂ ܘܗܝܡܢX ܗ̤ܘ ܘܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ ܂ ܘܐܚ̇ܬ ܐܢܘܢ ܠܢܗܪܐ