simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ XX ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܬܪܥܣܪ ܒܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܘܥܠ ܐܬܬܢܝܚ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܐ
Chronica Minora I ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܘܥܠ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ
Chronica Minora I ܦܘܠܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܠܐܪܒܥܝܢ̈ ܝ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܘܥܠ ܕܢܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܂ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܬܬܘܐ ܘܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܣ̣ ܂
Chronica Minora I ܝܝ ܂ ܝ ܂ ܝX ܠܐܘܪܗܝ Xܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ · ܕܫܢܬ ܘܥܠ ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂
Chronica Minora I ܠܐܘXܗܝ ܒܬܡ̇ܢܝܐ ܝ· ܒܐܕX ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܥܠ ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘX ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܐXܦܢܝ ܘܥܛܦ ܠܟ̇ܘܪܣܝܗ ܂
Chronica Minora I ܠܐܘX Xܝܒܥܐ ܒܐܝܪܚ ܫܒܛ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢXܐ XܫܝX ܬܡܢXܡܐܐ ܘܥܠ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣXܘܠܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܢܕ ܪܐܘܣ ·X XXX
Chronica Minora I ܂ ܠܐܘܪܗܝ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܝܐ̈ ܒܐܝܪܚ ܐܒ ܕܫܢܬ ܙ ܂ ܢ ܂ X ܘܥܠ ܕܡܪܝ ܢܘܢܐ ܘܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܕܝ ܂
Chronica Minora I ܥܠܡܐ 1ܟܠܗ ܂ ܘܚܕ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗ ܠܬܪܥܐ ܘܥܠ ܬܪܬ̣ܥܣܪܐ̈̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܩܫܝ ܢܝܪܐ ܥܠ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̣̈ ܂
Chronica Minora I ܠܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܥܒܕ ܬܪܝܢ̈ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̣̈ ܘܫܕܪ ܘܥܠ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܗ ܒܡܫܘܚܬܐ ܀ ܝX ܗܝܕܝܢ ܟܩ ܟܘܣܪܘ ܚ̣ܝܠܘܬܐ̈
Chronica Minora I ܘܩܛܠܗ ܠܐܪܕܫܝܪ ܂ ܘܫܡܛܐ ܒܪ ܙܕܝܢ ܐܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̣̈ ܘܥܠ ܘܪܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܡܚܘܙܐ̈ ܘܙܟܐ ܠܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂
Chronica Minora I ܫܡܗ ܐܬܩܪܝܬ̤ ܡܕܝܢܬ̣ܐ ܂ ܘܐܬܪܐ ܂ ܐܡܪܝܢ ܓܝ̇ܪ ܕܬܪܥܣܪ ܘܥܠ ܛܘܪܟܝܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܪܘ ܓܝܪ ܢܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂
Chronica Minora II ܐܣܝܐ ܐܫܬܠܛ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܟܛ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܃ ܘܥܠ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܆ ܐܚܕ ܣܠܘܩܘܣ ܢܝܩܛܘܪ ܠܕܡܛܪܝܘܣ ܒܣܩܠܝܐ ܆
Chronica Minora II ܠܒܝܬ ܫܡܥܘܢ ܦܪܝܫܝܐ ܂ ܘܗ ܕܝܢ ܣܠܩ ܠܦܨܚܐ̣ ܠܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܘܥܠ ܆ ܐܬܩܛܠ ܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܒܪܗ̇ ܝ · ܕܐܪܡܠܬܐ ܂
Chronica Minora II ܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܂ ܐܦ ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪ̣ ܘܕܢܣ̣ܒ ܢܦܫܐ ܂ ܘܥܠ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܥܠ ܐܒܐ ܗ̇ܝ ܕܪܒ ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܂
Chronica Minora II ܟܠܗܘܢ̈ ܒܢܝ̈ ܗܝXܢܘܬܗ̣ ܣ̣ܡ̣ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܢܦܫܗ ܡܘܪܬܢܐ ܘܥܠ ܣܘܒܠܐ̇ ܢܗܘܘܢ̈ ܡܣܩܝܢ̈ ܟܘܠ ܫܢܬܐ ܡ̣ܢ ܕܗܒܐ ܗ̇ܘ ܂ ܗܟܢ
Chronica Minora II ܒܒܠ ܘܥܠ ܣܘܪܝܐ ܀ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ ܣܠܘܩܘܣ ܂ ܢܝܩܛܘܪ ܫ ܂ ܠܒ ܂ ܀ ܘܥܠ ܃ ܘܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܃ ܐܡܠܟ ܣܠܘܩܘܣ · ܥܠ ܐܣܝܐ
Chronica Minora II ܣܘܪܝܐ ܀ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ ܣܠܘܩܘܣ ܂ ܢܝܩܛܘܪ ܫ ܂ ܠܒ ܂ ܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܘܥܠ ܃ ܘܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܃ ܐܡܠܟ ܣܠܘܩܘܣ · ܥܠ ܐܣܝܐ ܘܥܠ ܒܒܠ
Chronica Minora II ܗܘܣܝܕܘܣ ܂ ܘܠܙܒܢܐ ܕܐܝܠܘܢ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܬܘܒ ܩ̇ܕܝX ܘܥܠ ܕܩ̇ܫܝܫܝܢ ܒܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܘܡ̇ܪܘܣ
Chronica Minora II ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̣̈ ܒ̣ܕܩܬ̈ ܂ ܐ̇ܝܕܐ ܕܒܙܒܢ ܠܡܠܬܐ ܘܥܠ ܕܢܒܝܐ̣̈ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܒܐ̇ܣܟܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂
Chronica Minora II ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܥܬ̣ ܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗ̇·ܡܢܘ ܘܥܠ ܝ ܃ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܩܡܙ ܂ ܂ ܐܬ̇ܢܒܝ ܕܝܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ