simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܘܪܝܐ ܘܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܘܐܬܟܠܝܬ ܬܒܥXܐ ܘܡܢ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܘܐܫXܩ ܚܘܒXܐ ܕܬܒܝXܐ ܡܢ ܓܘܝܐ̈ ܕܡXܝܢܬܐ ܆
Chronica Minora I ܗܕܐ ܥܩܬܐ ܐܬܟ̣ܪܗ ܡܪܝ ܕܡܣܬܢ ܘܡܝܬ ܒܬܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܂ · ܙ· ܘܡܢ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܚܠܒܝܐ̈ ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܕܘܕܩܛܢ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܂
Chronica Minora I ܪܘܡܐ ܕܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܦܪܥܝܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܒܐ ܕܪܫ ܘܡܢ ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ ܠܗܘܢ ܠܛܝܝ̇ܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܬܡܢ ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣
Chronica Minora II ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܂ ܝܓ ܂ ܫ ܂ ܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܇ ܡܫܪܐ ܘܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ X ܂ ܝX · ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܗ ܂ ܘܒܬ[ܪ ]ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܟܗ ܂
Chronica Minora II ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܇ ܡܫܪܐ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̇̈ ܂ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܘܡܢ ܂ ܘܒܬ[ܪ ]ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܟܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܂ ܝܓ ܂ ܫ ܂ ܢܝܢ̈ ܂
Chronica Minora II ܐܘܠܡܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܂ ܬܣܛ ܂ ܃ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܝ · ܕܟܢܫܢ̈ ܘܡܢ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ̣ ܂ ܐܠܦܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܂ ܩܨܙ ܃
Chronica Minora II ܕܝܩܕ ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܂ ܪܦ ܂ ܂ ܘܡܢ ܕܐܬܒܢܝ ܂ ܪܘ ܂ ܂ ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܘܡܢ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܝ · ܕܟܢܫܢ̈ ܐܘܠܡܦܝܣ̈ ܂ ܩܝܙ ܂ ܘܦܝܫܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܂
Chronica Minora II ܕܐܬܒܢܝ ܂ ܪܘ ܂ ܂ ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܕܢܕܥ ܃ ܕܐܝܕܐ ܘܡܢ ܂ ܘܦܝܫܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܂ ܘܡܢ ܕܝܩܕ ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܂ ܪܦ ܂ ܂
Chronica Minora II ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ [ܪ [ܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܐܠܝܥܙܪ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܒܗ ܘܡܢ ܒܪܗܘܡܐ ܗܘܬ ܂ ܂ ܝX ܛܡܣܝܣ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܂ ܟܙ ܂ ܂
Chronica Minora II [ܫܒܛ]ܐ ܕܫܡܥܘܢ ܂ ܂ ܘ ܂ ܗܘܕܐ [ ܂ ܂ ܂ 5ܫ]ܡܥܘܢ ܂ ܂ ܂ ܐܕܝ ܂ ܂ ܂ ܘܡܢ ܂ ܂ ܂ [ܙܟܪܝܐ ܂ ܂ ܂ ܝܘ]ܚܢܢ ܂ ܂ ܂ [ܚ ܙܩܝܐܝܠ ܂ ܂ ܂ ܐܠܝܫܥ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II ܫܒܛܐ ܕܓܕ ܂ ܘ ܂ ܣܡܒܛܝܐ ܂ ܂ ܂ ܨܕܩܝܐ ܂ ܂ ܂ ܝܥܩܘܒ ܂ ܂ ܂ ܐܝܣܚܩ ܘܡܢ ܝܘܣܦ ܂ ܂ ܂ ܫܡܥܘܢ ܂ ܂ ܂ ܙܟܪܝܐ ܂ ܂ ܂ ܫܡܘܐܝܠ ܂ ܂ ܂ ܫܬܡܝܐ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II ܫܒܛܐ ܕܕܢ ܂ ܘ ܂ ܬ ܐܘܦܝܠܐ ܂ ܂ ܂ [ܐ]ܒ[ܪܗܡ ܂ ܂ ܂ ]ܐܕܣ[ܡ]ܘܣ ܘܡܢ ܂ ܝܫܘܥ ܂ ܂ ܂ ܬܐܘܕܘܛܘܣ ܂ ܂ ܂ ܝ [ܝXܘܚXܢܢ ܂ ܂ ܂ ]ܝܘܢܬܢ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II ܫܒܛXܐ ܕ[ܢܦܬܠܝ ܂ ]ܘ ܂ [ܐܪܡܝܐ ܂ ܂ ܂ ܐܠܝ1ܥܙܪ ܂ ܂ ܂ ܘܡܢ ܂ ܂ ܂ [ܐܝܣXܘܢ ܂ ܂ ܂ ܐܪܡܝܐ ܂ ܂ ܂ [ܕܢ]ܝܐܝ[ܠ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II ܒܬܪ ܟܝܢ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܪܝܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܘܡܢ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܣܘܪ ܐ̣ ܂ ܝ ܦܝܠܝܦܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂
Chronica Minora II ܗܠܝܢ̈ ܕܡܬܟܢܫܝܢ̈ ܒܒܘܠܐ ܂ ܘܟܕ ܟܘܠ ܐܢܫ ܒܡܕܝܢܬܗ ܘܡܢ ܣܢܩܠܝܛܘܣ ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܟܣܦ ܪܫܐ ܂ ܗܘܦܛܘܣ ܓܝܪ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora II ܥܝܛܐ̣ ܂ ܢܣ̣ܒ ܚܙܘܪܐ ܘܣܟܝܢܐ̣ ܘܡ̇ܓܙܪ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܒܥ̣ܐ ܘܡܢ ܐܬܡܣܝ̣ ܘܪܚ̣ܫ ܒܬܘܠܥܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܟܪ ܬܐ ܡܕ ܒܐ ܝ ܗܘ̣ܬ ܠܗ ܂
Chronica Minora II ܦܠܕܐ ܦܣܠܐܘܣ ܀ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܘܡܢ ܂ ܘܦܝܠܝܦܘܣ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܐܢܬܬܗ ܐܚܘܗܝ ܘܩܛܠܗ ܀
Chronica Minora II ܬܡܢ ܫܢܝ ܠܗ̣ ܂ ܝ ܠܠܕܝܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܬܡܢ ܫܩ̣ܠ ܘܡܢ ܡܕܪܫ ܗܘ̣ܐ ܐܬ̣ܐ ܠܗ ܡܢ ܬܡܢ ܆ ܘܗܘ̣ܐ ܡܠܦܢܐ ܒܒܪܝܛܘܣ ܂
Chronica Minora II ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ̣ܘ̈ ܕܢܣܬܬܪܘܢ̈ ܬܡܢ ܂ ܘܡ̣ܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܩܠܝܠ̣ ܘܡܢ ܕܒܬܪܗ̣ ܂ ܐܬܟܢXܘ̈ ܗܘ̣ܘ̈ ܛܠ̇ܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂
Chronica Minora II ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܥܠ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܡܡܘܠܐ ܂ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܘܡܢ ܂ ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܢܘܚ ܂