simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܝX ܝ· X0ܢܦ̇X ܂ ܗܐ ܡܝܐ̈ ܬܒܥܝܢ ܡܢܗ ܒܣܝܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢX ܘܠܐ ܕܫܪܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܝ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡ̇ܥ ܩܠܐ ܘܡXܡܐ
ChronEdes ܐܬܕܢܝܘ ܠܗ ܂ ܠܐܢܫ ܕܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܪܬܥܠܐ̈ X ܡܬܟܢܐ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̣̈ ܂ ܨ ܒ̣ܐ 0 ܠܡܬܪܨܘ ܂
ChronEdes ܐܬܛܦܝܣܘܝ ܠܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܘܠܐ ܂ ܂ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܝܢ ܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܩܬܪܣܝܣ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܝ
ChronEdes ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܐܦ ܣܘܣܝܐ ܒܥ̣ܐ ܝX ܡܢܗ ܕܣ̇ܓܝ ܡܥܠܝ ܗܘ̣ܐ ܘܠܐ ܘܠܐ ܟܘܣܪܘ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܘܪܗܪܢ ܂ ܬܒܥܗ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ̣
ChronEdes ܝ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܂ ܘܐܦ ܠܒܪܬܗ ܕܢܥܡܢ ܂ ܕܣ̇ܓܝ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ̤ ܘܠܐ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܐܦ ܣܘܣܝܐ ܒܥ̣ܐ ܝX ܡܢܗ ܕܣ̇ܓܝ ܡܥܠܝ ܗܘ̣ܐ
ChronEdes ܫܠܡ ܢܥܡܢ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ̣ ܂ ܕܠܓܒܪܐ ܕܒܥܝܪܬܢܐܝܬ ܡܙܕܘܓ ܠܐ ܘܠܐ ܂ ܘܐܦ ܠܒܪܬܗ ܕܢܥܡܢ ܂ ܕܣ̇ܓܝ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ̤ ܬܒܥܗ̇ ܟܘܣܪܘ̣
ChronEdes ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܚܕ ܂ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܬܪܓܡܢܐ̈ ܕܢܥܡܢ ܡ̣ܢ ܕܝܪܝܢ ܘܠܐ ܫܡ̣ܥ ܟܘܣܪܘ̣ ܐܬܕܠܚ ܂ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܕܠܗ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܗ̣
ChronEdes ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܕܝܬܩܐ̣ ܘܚܬܡ̣ ܂ ܝX ܘܦܩ̣ܕ ܕܠܕܝܪܗ ܘܠܐ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܬܒܥ ܡܢܗ̣ ܂ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܠܓܒܪܝܠ ܡ̣ܢ ܚܪܡܗ̣ ܂
ChronEdes ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܘܩܕܢܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܘܠܐ ܢܨܝܒܝܐ̈ ܕܝܢ ܨ ܒ̣ܘ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܦܓܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܥܕܬܗܘܢ ܂
ChronEdes ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܝ ܘܨܚܝ ܐܢܘܢ ܓܒܪܝܠ ܠܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܟܣܗ ܡܠܟܐ ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ ܗܕܐ ܠܙܬܐ̣
ChronEdes ܢܚ ܘܫܠܝ ܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܘܠܐ ܂ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂
ChronEdes ܐܬܛܦܝܣܘ ܂ ܘܣܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܩܪܒܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܠܩܘܡܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܂ 2ܐܚܝܪ ܚܐܦܗ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐܬܟܬܫ ܕܢܦܬܚܘܢ ܠܗ ܬܪܥܐ̣̈
ChronEdes ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܠܒܟܗ̇ ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܦ̣ܩ ܠܘܬܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܘܠܐ ܝ ܂ ܝ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܪܒܗ ܂ ܘܙܒܢܐ ܐܬܟܬܫܘ ܥܠܝܗ̇
ChronEdes ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܥܠ ܂ ܝ ܒܕܡܬܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܘܠܐ ܕܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝ̣ܬ ܒܗ ܂ ܘܫܕܪ ܣܘܓܐܐ ܡ̣ܢ ܦܠܚܘܗܝ̣̈
ChronEdes ܠܩܕܡܘܗܝ ܐܙ̇ܠ ܗܘ̣ܐ̣ ܘܠܐ ܠܒܣܬܪܗ ܂ ܘܚܘܝܗ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܘܠܐ ܂ ܛܪܘܢܐܝܬ ܂ ܗ ܕܝܢ ܕܒܩ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܘܣܝܐ ܒܐܪܥܐ̣ ܂
ChronEdes ܠܒܣܬܪܗ ܂ ܘܚܘܝܗ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܕܐܦܢ ܝ ܫܒܩܗ ܕܢܥܘܠ ܠܐܘܪܫܠܡ̣ ܘܠܐ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܘܣܝܐ ܒܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܠܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܐܙ̇ܠ ܗܘ̣ܐ̣
ChronEdes ܢܩܘܫܐ̣ ܒܟܠܗ ܫܘܠܛܢܝ ܂ ܙܘܥܬܐ ܕܝܢ ܘܕܚܠܬܐ ܕܐܚܕܬܗ ܡ̣ܢ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܝܡܐ ܕܐܢ ܗܘܝܐ ܠܝ̣ ܙܟܘܬܐ ܃ ܠܐ ܥܕܬܐ ܫܒ̇ܩ ܝ ܐܢܐ
ChronEdes ܡܚܝܗܝ ܫܡXܠܐ ܂ ܘܡܚܝܗܝ ܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܒܢܪܓܐ ܥܠ ܟܬܦܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܟܘܣܪܘ ܠܩܘܒܠܗ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܡܢ̇ܐ ܚܛܝܬ ܠܟ̇ ܕܬܩܛܠܢܝ ܂
ChronEdes ܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܙܝܢܐ̣ ܘܠܐ ܣܟܪܐ ܘܐܫܬܠܛܘ̣ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܡܚܡܕ ܂ ܕܠܐ ܫܘܪܐ ܩܕܡܝ̇ܗܘܢ ܝܝ ܩܝܡܝܢ ܗܘ̣ܘ̣
ChronEdes ܙܝܢܐ̣ ܘܠܐ ܣܟܪܐ ܘܐܫܬܠܛܘ̣ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܂ ܕܠܐ ܫܘܪܐ ܩܕܡܝ̇ܗܘܢ ܝܝ ܩܝܡܝܢ ܗܘ̣ܘ̣ ܘܠܐ ܬܪܥܐ̈ ܂