simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I Xܝܘܢ ܚܐܪܐ ܕܝܠܗ̣ ܂ ܒܢܘ ܠXܘܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܠܡܥܡܪܗܘܢ ܘܐܦ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܦܕܢܐ ܚXܬ ܐ ܕܐܬܒܢܝ ܗܘXX ܠX ܥܠ ܪܝܫ ܡܒܘܥܐ ܂
Chronica Minora I ܒܐܦܡܝܐ̈ 1ܐܫܬܠܛ ܂ ܘܗܦܟ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܐܦ ܘܥܒܪ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܚܪܒ ܠܫܘܪܐ ܘܠܚܠܒ ܘܠܐܢܛܝܟܝܐ ܂
Chronica Minora I ܠܥܝܢܘܗܝ̈ ܥ̇ܘܪܘ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܬܒܘ ܒܕܘܟܬܗ̣ ܠܟܘܣܪܘ ܝ ܘܐܦ ܐܬܪܙܙܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܘܐܩܝܡ̣ܘ 2ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܡ̣ܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂
Chronica Minora I ܗܘ ܡܘܪܝܩܐ ܣ̇ܓܝ ܥܕܠܗ ܝX ܠܟܘܣܪܘ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܬܠܘܝ ܡ̣ܢ ܘܐܦ ܂ ܦܫ ܡܪܝ ܝܫܘܥܝܗ̣ܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚܙܘܩ ܥܡܗ ܂
Chronica Minora I ܠܩܠܪܝܩܐ̈ ܕܡܚܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܫܪܟܐ ܘܐܦ ܒܡܫܠܡܢܘܬܗ̈ ܂ ܗܢܐ ܛܢܢܐ ܓܪܝܓܘܪ ܠܐ ܣܝܒܪ ܠܗܕܐ ܂
Chronica Minora I ܐܢܫܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܕ ܕܐ̈ ܚܕܪܝ̈ ܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ ܘܐܦ ܚܘܪܐ̣ ܂ ܒܥܒܐ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܘܣܡ ܒܪܫ̇ܗX
Chronica Minora I ܗ̤ܘ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘXܥ̣ ܝܕܥ ܒܗܕܐ ܀ 0ܝ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܒܗ ܘܐܦ ܕܟܠ ܓܢܣ ܐܡܝܬ ܐܢܘܢ ܂ ܘܫܠܡܬ̤ ܥܠܝܗܘܢ ܠܘܛܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂
Chronica Minora I ܣܘܣܝܐ ܒܥ̣ܐ ܝX ܡܢܗ ܕܣ̇ܓܝ ܡܥܠܝ ܗܘ̣ܐ ܘܠܐ ܝ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܂ ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܘܪܗܪܢ ܂ ܬܒܥܗ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂
Chronica Minora I ܠܒܪܬܗ ܕܢܥܡܢ ܂ ܕܣ̇ܓܝ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ̤ ܬܒܥܗ̇ ܟܘܣܪܘ̣ ܘܠܐ ܘܐܦ ܣܘܣܝܐ ܒܥ̣ܐ ܝX ܡܢܗ ܕܣ̇ܓܝ ܡܥܠܝ ܗܘ̣ܐ ܘܠܐ ܝ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܂
Chronica Minora I ܡܘܝܗ̇ ܐܢܬܬܗ ܕܢܥܡܢ̣ ܐܡܪܬ̤ ܠܗ ܂ ܕܙ̇ܕܩ ܠܟ ܕܬܡܘܬ ܒܫܡܐ ܘܐܦ ܪܚ̇ܡ ܠܟ ܂ ܝ ܘܝ̣ܡܐ ܠܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ̣ ܕܠܐ ܡܟܐ ܠܟ ܡܠܟܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܒܟܘܣܪܘ ܫܕܘ ܒܗ ܚܒܠܐ ܂ ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܘܐܦ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܐܬܩܛܠܘ ܣܓܝܐܐ̣̈ ܡ̣ܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂
Chronica Minora I ܝ ܡܠܬܐ ܐܬܩܛܥܬ̤ ܠܗ 1ܡ̣ܢ ܩܘܛܪܓܘܗܝ̈ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܘܣܡܘ ܘܐܦ ܕܓܒܪܝܠ ܕܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ ܂ ܙܒܢܐ ܩܡܬ̤ ܥܕܬܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܂
Chronica Minora I ܠܓܝܘܪܓܝܣ ܕܐܝܙܠܐ ܩܛܪܓܗ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܕܝܢ ܘܐܦ ܘܝ ܘܨܚܝ ܐܢܘܢ ܓܒܪܝܠ ܠܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈ ܂
Chronica Minora I ܐܠܦܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܝܡ ܗܘ̣ܐ ܒܗܝ ܓܙܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܐܦ ܕܟܘܣܪܘ ܥܠ ܫܘܪܐ ܂ ܘܐܚܕܬ̤ ܕܚܠܬܐ ܠܐܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܂
Chronica Minora I ܠܘܬ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܩܪܒܘ ܝܝ ܒܢ̇ܝ ܨܠܘܒܐ̈ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܘܐܦ ܃ ܘܐܨܛܒܬ̤ ܒܫܝܫܐ̈ ܘܒܩܘܦܣܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܡܝܐ̈ ܂
Chronica Minora I 1ܥܠ ܒܝܬ ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܕܠܘܕ ܕܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝ̣ܬ ܒܗ ܂ ܘܐܦ ܂ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܀ ܫܡ̣ܥ ܕܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆
Chronica Minora I ܠܢܨܝܒܝܢ ܣܠܩ ܡܪܐܡܗ ܐܝܟ ܕܢܫܝܢ ܠܝܡܘܪܝܗ̇̈ ܂ ܥܡ ܘܐܦ ܂ ܠܣܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܗܪܓܘܠ ܂ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܙܕܝܩܐ ܂
Chronica Minora I ܠܝܫܘܥܕܕܝ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܚܝܪܬ ܐ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܡ̇ܢ ܠܘܬ ܘܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܐܐ ܝܝ ܐܠܦ̇ܐ ܡ̣ܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܠܪܫܗܘܢ ܩܛܠܘ ܂
Chronica Minora I ܠܡܝܠܢܐ̈ ܘܡܦܩܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ̣ ܂ ܣܟ̣ܪ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܫܘܪܐܝ ܥܠ̣ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܒܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܣܓܝܐܐ ܂
Chronica Minora I ܕܨܒܐ ܕܢܬܪܚܩ ܡ̣ܢ ܚܣܡܐ ܝ ܕܟܢܥܢܝ̇ܐ̣ ܂ ܓܒܐ ܠܗ ܘܐܦ ܐܫܟܚܢܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܂