simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܐܢܫ ܨ̇ܒܐ ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ ܘܐܢ ܡ̇ܠܟܐ ܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ ܡ̇ܘܕܥ ܀
Chronica Minora III ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܃ ܘܐܢ ܪܘܫܡܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܫܘܪܝܐ ܕܡܢܝܢܐ ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܙ ܂ ܀ 2ܐܢ ܟܝܬ ܗܠܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܕܓܠܢ̈ ܃
Chronica Minora III ܪܘܫܡܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܫܘܪܝܐ ܕܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕ ܘܢܝܐ̈ ܃ ܘܐܢ ܬܘܒ ܘܐܢ ܀ 2ܐܢ ܟܝܬ ܗܠܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܕܓܠܢ̈ ܃ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܃
Chronica Minora III ܬܘܒ ܫܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܐܘ ܐܬܬܘ̣ܣܦܝܢ̈ ܐܘ ܘܐܢ ܃ ܘܐܢ ܪܘܫܡܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܫܘܪܝܐ ܕܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕ ܘܢܝܐ̈ ܃
Chronica Minora III ܐܬܪܥܝ̣ܬ ܠܗ ܫܡܝܐ ܂ ܢܬܠ̣ ܠܢ ܘܡܢܝܚܢܘܗ[ܝ̈] · ܝ ܟܠܗܘܢ ܘܐܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܂ ܟܡܐ ܕܪܓܝܙ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܟ ܂
Chronica Minora III ܡܬܢܟܠܝܢ ܥܠܝ ܦܪܣܢܘ ܂ ܡܘܕܥܝܢ ܠܝ ܒܢXܛܘ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ ܐ 1ܗܘܐ ܘܐܢ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܡܬܢܟܠܝܢ ܥܠܝ ܒܢܐܛܘ̣ ܂ ܡ̇ܘܕܥܝܢ ܠܝ ܦܪܣܢܘ ܂
Chronica Minora III ܬܘܒ ܙܟ̇ܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒ̣ܝܫ ܦܪܣܢܘܢ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܒܝܒܫܐ ܘܐܢ ܠܗ̇ ܠܙܟܘܬ ܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܝ ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܒܝܒܫܐ̣ ܡܙܕܟܝܢ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒ̇ܥܝܢ ܚܢܢ ܡܨܥܪܝܢܢ ܐܟܘܬܟܘܢ ܂ ܚܣ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܥ̣ܒܪ ܘܐܢ ܗܘܘ ܠܗ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܐܓܝܒ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܐܦ ܠܢ ܦܘܡܐ ܐ ܬ ܠܢ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܫ ܢ̣ܦܓܝ ܗܘܐ ܒܗ ܇ ܐܢ ܡܣܟܢܐ · ܙ X X ܘ ܐܢ ܥܬܝܪܐ ܘܐܢ ܂ ܙ ܝ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܆ ܗܟܘܬ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ̣ ܘܗܠܝܢ 11ܒܢܝ̈ ܣܝܥܬܗ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܢܬܬܐ ܆ ܨܥܪܐ ܪܒܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܂ 12ܣ̇ܒܪ ܘܐܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܫ ܢ̣ܦܓܝ ܗܘܐ ܒܗ ܇ ܐܢ ܡܣܟܢܐ · ܙ X X ܘ ܐܢ ܥܬܝܪܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum 1 ܐܬ̇ܐ ܐܢܫ ܠܘܬܝ ܘܡܫܐ̇ܠ ܠܝ ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܃ ܐ̇ܕܓܠ · ܒ̇ܥܝܢ ܘܐܢ ܕܢܬܛܦܝܣܘܢ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܡܪܥܐ ܐܢܐ ܠܟ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܘܐܢ ܕܥ ܐܢܬ ܕܒܝܫ̣ܐܝܬ ܥ̇ܒܕ ܐܝܢܐ ܕܡ̇ܪܪ ܂ X ܙ ܝܝ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ ܆
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܪܟܐ ܐܝܬܝ̣ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ X ܂ X ܕܐܝܬܝ ܂ ܘܐܢ ܒܝܬ ܘܐܢ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܪ ܡܠܟܐ̈ ܐܚܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝ ܒܚܘܒܐ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܐܝ̇ܬܝ̣ ܗܪܟܐ ܐܝ̇ܬܝ10 ܡܛܠܬܗ 11ܕܫܝܢܐ ܀ ܘܐܢ ܂ ܘܐܢ ܗܪܟܐ ܐܝܬܝ̣ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ X ܂ X ܕܐܝܬܝ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܥܪܘܩ ܐܟܘܬܟ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܘܐܢ ܘܢܥ̣ܪܩܘܢ ܆ ܐܢ ܛܒܬܐ ܗܝ̣ ܠܡܢܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܘܬܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܡܬܥܪܐ ܗܘܐ ܆ ܡܢ X ܘܐܢ ܚܨܘܗܝ̣̈ ܟܫܟܐ ܂ 5ܘܣܐܘܢܗ̣ ܣܢܕܠܐ̈ ܂ ܘܓܠܐ ܬܟܣܝܬܗ ܀
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܗܝ̇ 1ܕܒܗ̇ ܡܬܪ̣ܕܐ ܟܠܢܫ ܆ ܗܘ̣ܝܬܘܢ ܘܐܢ ܠܗ̣ ܇ ܘܡ̇ܢܓܕ ܠ-ܒ-ܢܝܐ̈ ܂ ܙ ܝܝ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܨ̇ܒܐ ܒܗܘܢ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܫܬܘܝ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܛܟܣܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܐܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܫܪܪܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܠܚܫܐ̈ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܝܪܝܐ̈ ܘܐܢ ܥܠܡܝܐ̈ ܃ ܥ̇ܒܕܝܗܘܢ̈ ܡܬܓ̣ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܆ ܘܐܢ 17ܬܬܕܝܢܘܢ ܃ ܂ ܙ ܡܛܠ ܕܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܠܘܬܗ ܃
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܥܠܡܝܐ̈ ܃ ܥ̇ܒܕܝܗܘܢ̈ ܡܬܓ̣ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܆ ܠܐܬܪܐ ܕܓܐܙܐ ܘܐܢ ܃ ܂ ܙ ܡܛܠ ܕܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܠܘܬܗ ܃ ܘܐܢ ܕܝܪܝܐ̈