simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܐܡܪܝܢ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܓܥܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܡܕܝܪܐ̈ ܂ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܒܗܢܐ ܙܘܥܐ ܐܦ ܐܘܦܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܬܛܡܪ ܬܚܝܬ ܡܕܝܪܐ̈
Chronica Minora I ܝܘܣܦ ܒܥܝܢܝ̈ ܦܪܥܘܢ ܘ ܬܝܪ ܂ ܗܟܢ ܪܚܝܡ ܗܘ̣ܐ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܘܐܝܟ ܘܕܝܪܬܐ̈ 0ܝ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܂ ܛܘܦܣܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܒܫܡܝܐ ܂
Chronica Minora I ܥܝܕܐ Xܝ ܕܡܠܟܐ ܐܫܩܠ ܠܒܝܬ ܡܕܝܐ̣̈ ܂ ܐܕܪܟܗ ܟܐܒܐ ܕܟܪܣܐ ܘܐܝܟ ܒܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬ̈ ܐ ܇ ܫܝܪܘܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܕܡXܠܐ ܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ ܃
Chronica Minora I ܡ̇ܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܃ ܐܝܟ ܕܠܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܓܒܐ ܠܗ ܕܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܪܚܝܩܬܐ̈ ܘܪܘܝܚܬܐ̈ ܕܡܕܒܪܐ ܢܥܡܪ ܂
Chronica Minora II ܕܠܐ[ܝܩ]ܪܗ ܕܩܣܪ ܂ ܩܣܪܝܐ ܫ[ܡܗ]ܗ̇ ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܘܐܝܟ ܘܫܘܪܐ̈ ܘܡܓܕܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂
Chronica Minora II ܕܠܚܕ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ ܂ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܘ̈ ܐܪܝܢܘ̈ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܘܐܝܟ ܬܠܬ ܨܒ[ܥܢ̈ ܟܕ ܩ̇ܥܐ̣ ܂ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܟܪܙܝܢܢ̣̈
Chronica Minora II ܕܡܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܘܢܝܐ ܂ ܡܕܝܢܬ̈ ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܘܐܝܟ ܂ ܣܘܡܬܪܩܐ̈ ܂ ܐܘܒܘܐܐ ܂ ܕܐܬܩ̣ܪܝܬ̇ ܡܢ ܒܘܐܛܐܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܕܒܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ̣ ܂ ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܘܐܝܟ ܕܟܠܕ̈ ܐ ܂ ܕܐܬܪܚܡ ܠܐܠܗܐ̣ ܂ ܘܐܬܗ·ܡܢ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܂
Chronica Minora II ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ 2ܐܡ̣ܪ ܟܬ̇ܒܐ ܂ ܕܒܡܕܒܪܐ 3ܥܡ̇ܪ ܘܐܝܟ ܛܠܝܐ̣̈ ܐܥ̣ܪܩܗ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܝ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܠܐ ܢܬܩܛܠ ܂
Chronica Minora II ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̣̈ ܐܬܚ̣ܒܫܘ ܂ ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܘܐܝܟ ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܂ ܕܒܗ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܠܬܡܢ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܂
Chronica Minora II ܐܢܫ ܕܡ̇ܬܢܓܕ ܘܒ̇ܥ ܂ ܐ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܝ̇ܢܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܝܟ ܡܬܟ̇ܦܦܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡ̇ܬܪܘܛܝܢ ܘܢܚ̇ܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠ̣ܩܝܢ ܂
Chronica Minora III ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܙܒܢ ܝ ܩܪܣܗ ܆ ܐܗܡܝ ܡܢ ܗ̇ܝ [ܕܢܦܣܩ 3]ܡܕܡ ܘܐܝܟ ܡܢܗ ܛܢ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܘܟܕ ܂ ܂ ܂ ܗܘܐ ܠܙܒܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈
Chronica Minora III ܣܝ̇ܡܐ 1ܗ̇ܘ ܕܒܩܢܘܢܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ̣ ܂ ܗ̣ܘ 2ܗܟܘܬ̣ ܘܐܝܟ ܐܝܟ ܦܣ̇ܩܐ ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ ܒܡܟܬܒܘܬ ܙܒܢܐ̈ ܕܝܠܗ ܃
Chronica Minora III ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܕܛܒܐ ܘܒܣܝܡܐ ܘܡܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܘܐܝܟ ܠܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܢܬܚ̣̇ܫܚ ܥܡܢ ܐܝܟ ܛܒܘܬܗ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܂
Chronica Minora III ܕܫܘ̇ܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܗܘ̇ ܕܪܐ ܂ ܝ ܡ̇ܝܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܝܟ ܘܕܪܐ ܂ ܘܐܡܝܪܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܂ ܕܪܝܫܐ ܒܝܫܐ ܂ ܠܥܡܐ ܒܝܫܐ ܂
Chronica Minora III ܕܒܐܝܩܪܐ ܠܦܘܠܐ ܠܘܬܗ ܝX ܩܪܐ ܘܠܟܬܒܐ ܕܡܠܟܐ ܚܘܝ ܠܗ ܂ ܘܐܝܟ ܕܢܛܪܕܝܘܗܝ ܠܦܘܠܐ ܂ ܗܢܐ ܟܕ ܕܚ̣ܠ ܒܨܢܥܬܐ ܥܒ̣ܕ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܐܠܦܘ ܠܢ · ܣܓܝܐܐ̣̈ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܣܬ̇ܦܪ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܃ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܒܬܪܝ ܂ ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܐܬܬܢ̣ܚ ܣܒܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܚ̣ܙܝܢ ܐܦ ܚ̣ܢܢ 3ܒܥܝܢܝܢ̈ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ ܕܗܘܝܢ ܘܐܝܟ ܕܐܠܦܘ ܠܢ · ܣܓܝܐܐ̣̈ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܣܬ̇ܦܪ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܃
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܠܡܐܡܪ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܃ ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܐX ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܘܐܝܟ 3ܘܥܐܕܝܐ̈ ܘܕܝܪܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܃
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܐܡ̣ܪܘ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܝܟ ܠܒܬܝܗܘܢ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܘܥ ܂ ܐܠ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ·