simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܗ̣ܘܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܗܘܐ ܂ ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܢܐ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ · ܂ ܝX ܂ X ܚ̣ܙܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܣܘܪܚܢܐ
Chronica Minora I ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܗܟܢܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢ ܡܢܗ ܒܣܝܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ
Chronica Minora I ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܗܟܢܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ
Chronica Minora I ܕܛܠܡ ܦܓܪܢܘܬܐ ܂ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ·XXXܣܗܕ ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܗܢܐ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܩܡ ·XܝX ܐܘܛܘܟܝܣ ܂ ܕܝܪܝܐ
Chronica Minora I ܒ̣ܢܐ̣ ܥܕܬܐ ܝܝ ܚܕܬܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܘܡܢܐ ܒܝܬ Xܫܠܝܚܐ̈ ܗܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܬܡܢܝܐ ܒܐܒ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘXܝ ܪܒܐ ܗܝܒܐ ܂
Chronica Minora I ܐܚܪܡ ܠܪܒܐ ܝ ܦܠܘܝܢܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܘܦܘܠܝܣ ܂ ܗܢܐ ܪܒܬܐ ܂ ܘܐܬܟܢܫܬ ܬܘܒ ܝXܢ ܠܐܦܣܣ ܣܘܢܗܕܣ ܐܚܪܝܬܐ ܂
Chronica Minora I ܦܫ ܐܢܣܛ̇ܘܣ ܡܢ ܕܢܦܩܗ ܡܢ ܬܡܢ ܘܢܘܩܕܝܗ ܂ 1 ܐܦX ܕܢ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܩܘܢܝܗܝ ܂ ܘܡܛܠ
Chronica Minora I ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܂ ܘܒܗ̇ Xܫܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܗܢܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܡܪܝ ܪܘܦܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܂ ܘܐܬܡܬܚ ܫܝܢܐ
Chronica Minora I ܛܢܢܐ ܓܪܝܓܘܪ ܠܐ ܣܝܒܪ ܠܗܕܐ ܂ ܘܐܦ ܠܩܠܪܝܩܐ̈ ܕܡܚܒܠܝܢ ܗܢܐ ܕܟܕ ܡܕܡ ܡܕܡ ܙܛܡ ܠܡܦܫܩܢܐ 2ܬܐܒܝܠܝܐ ܒܡܫܠܡܢܘܬܗ̈ ܂
Chronica Minora I ܕܒܝܕ ܦܪܗܣܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܝX ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܗܢܐ ܀ ܢܨܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܝܘܢܕܒ ܕܚܕܝܒ ܂
Chronica Minora I ܕܒܬܪ ܪܒܢ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܟܫܟܪܝܐ̣ ܂ ܗ̤ܘ ܟܗܢܗ ܠܗ̇ܘ ܥܘܡܪܐ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܕܘܒܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܪܝ ܒܒܝ ܕܐܝܙܠܐ ܂
Chronica Minora I ܗܟ̇ܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܒ̣ܩ ܟܠ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܘܣܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗܢܐ ܓܢܒ ܕܩܠܬ ܠܘܬ ܚܣܢܐ ܥܒܪܝܐ ܃ 1ܘܡܪܝ ܒܒ̣̇ܝ ܒܪ ܢܨܝܒܝܐ̈ ܂
Chronica Minora I ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܫܟܚ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܒܝܬ ܐܪܟܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܢܐ ܠܪܒ ܢܢܝܠܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܕܐܢܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܟ ܝX ܡܕܝܢܬܐ ܂
Chronica Minora I ܕܒܗ ܫܠܡܬ̤ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܐܫܩܠ ܘܐܬ̣ܐ ܠܡܚܘܙܐ̈ ܗܢܐ ܒܐܣܛܟܪ ܡܕܝܝܬܐ̣ ܂ ܠܝܙܕܓܪܕ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܝX ܕܡܠܟܘܬܐ ܂
Chronica Minora I ܡܕܒܪܢܐ ܒܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܀ ܠܒܝܬ ܠܦܛ ܕܝܢ ܡܫ̣ܚ ܘܫܕܪ ܗܢܐ ܕܝܩܕ ܂ ܘܨܒܬܗ ܒXܠ ܫܘܦܪܝܢ ܂ ܝ-X ܣ̇ܓܝ ܓܝܪ ܡܝܬܪ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora I ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܡܝܛܪܦܘܠXܠܐ ܕܡܪܘ ܡܬܐܡܪܐ̣ ܂ ܕܟܕ ܡܬܟܪܟ ܗܢܐ ܕܒܒܠ ܂ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܀ ܥܠ
Chronica Minora I ܗܘܪܡܝܙܕܢ ܦܘܪܣܐ̣̈ ܂ ܕܟܐܡܬ ܢܫ̣̇ܠܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ ܗܢܐ ܕܦܪܬ̣ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܣܠܩ ܐܒܘ ܡܘܣܐ ܠܘܩܒܠ ܗܘܪܡܝܙܕܢ̣ ܂ ܪܟܒ
Chronica Minora I ܕܗܫܐ ܂ ܒܕܥܡ ܝܘܒܠܐ̈ ܕܛܘܗܡܐ ܝ ܂ XXܝ̇ ܂ ܝ ܡܬܢܛܪ ܗܘ̣ܐ ܐܦ ܗܢܐ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܐܝܕܐ ܕܗܘ̤ܬ̣ ܂ ܢܣܒܬ̤ ܐܦ ܫܘܡܗܐ
Chronica Minora II ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܂ ܟܢ̣ܫܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܗܢܐ ܂ ܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܇ ܡܫܪܐ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̇̈ ܂
Chronica Minora II ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܂ ܗ ܂ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܩܨܚ ܂ ܒܫܢܬܐ ܂ ܒ ܂ ܗܢܐ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܫܢܬܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܒܗ̇ ܡܢܝܢܐ