simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܦܩ̣X ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ
ChronEdes ܂ ܕܡܐ ܕܩܐܡ ܐܘܠܨܢܐ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܡܥܪܒܝܐ ܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܒܝܬ ܐܪܟܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܫܘܠܡ ܟܬܒܐ ܕܟܬܝܒ
ChronMin ܥ̇ܒܕܬ̣ ܂ ܐܫ̇ܟܚܬ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܟܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܠܟ ܝܝ ܗܟܢܐ ܓܒ̇ܝܬ ܠܝ ܐ̇ܝܕܐ ܪ̈ ܬܝܪܐ ܘܫܒ̇ܩܬ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܣܝܪܐ ܂ ܐܦ ܟܕ
ChronMin ܂ ܟܕ ܫ̇ܠܡܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܐ ܠܘܢ ܫ ܂ ܫܢ ܂ ܀ ܘܡܬ̇ܚܙ ܐ ܕܢ ܡܠܬܝ ܕܫܪܝܪܐ̣
ChronMin ܐܦ ܡܢ ܕܡܘܫܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ · ܙ 0 ܩܩܪܘܦܣ ܃ ܗܘ̣ܐ ܛܘܦܢܐ ܗܟܢܐ ܡܫܬܟܚܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܙܒܢܗ ܕܗܢܐ̣
ChronMin ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܒ ܂ ܗܟܢܐ ܒܠܫܢܐ ܕܐܒܗܘܗܝ̣̈ ܡ̇ܠܟܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܂ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ
ChronMin ܕܩܠܐ ܐܫܬ̣ܡܥ ܒܪܡܬܐ ܂ ܒܟ̣ܝܐ ܘܐܠܝܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܝ ܩܠܐ ܗܟܢܐ ܂ ܘܡܬ̇ܢܒܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܡܝܐ ܕܗܦ̣ܟܐ 2ܫܒܝܬܗܘܢ ܂ ܐܡ̣ܪ
ChronMin ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܂ ܕܡ̣ܝܬܬ ܪܚܝܠ ܡܪܕܐ ܦܪܣܚܐ ܕܐܪܥܐ ܠܡ̇ܥܠ ܗܟܢܐ ܝ · ܕܡ̇ܬܚܡ ܗ̣ܘ ܬܚܘܡܐ̇ ܕܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܂
ChronMin ܂ ܕܗܐ ܦܓܥܝܢ ܆ ܝ ܒܗ ܬܠܬܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܒܨ̇ܠܨܚ ܂ ܥܠ ܩܒܪܗ̇ ܗܟܢܐ ܠܫܐܘܠ ܂ ܟܕ ܡܫܚܗ ܕܢܗ̣ܘܐ ܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐ ܠ ܐܡܪ ܠܗ
ChronMin ܂ ܕܒܫܢܬܐ ܠܡ ܪܒ̇ܝܥ̣ܝܬܐ ܕܡܐܬ̈ ܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܐܠܡܦܝܣ̈ ܗܟܢܐ ܕܐܠܡܦܝܣ̈ ܂ 1ܥܠܝܗܝܢ 2ܕܗܠܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ̈ ܝ
ChronMin ܐܪܥܐ ܒܟ̣ܝܐ ܗܘܬ ܝ ܒܩܠܐ ܕܢܗܡ̣ܬܐ ܂ ܘܒܢܝܢܐ̈ ܕܡ̇ܝܠܠܝܢ ܗܟܢܐ ܂ ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡ̇ܬܢܓܕ ܘܒ̇ܥ ܂ ܐ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܝ̇ܢܗ ܂
ChronMin ܂ ܕܡܢ ܟܕ ܦ̣ܪܫ ܐܠܗܐ ܠܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ ܃ ܝ ܕܪܥܐ ܕܝܡܝܢܐ ܘܦܟܐ ܗܟܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܩ̣ܪܘ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕ̈ ܫܐ ܂ ܘܬܚܡ̇ܘ ܘܐܡ̣ܪܘ
ChronMin ܀ [ܟܕ ]ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܂ ܝܗ ܂ ܐܫܬܒ̣ܝ ܥܡ ܐܡܗ ܒܫܢܬ ܬܠܬ̈ ܗܟܢܐ [ܕܝܢ ]ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡXܚܫܒܢ̈ ܕܢ
ChronMin ܓܝܪ ܐܦ ܐܡܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܐ ܝ-· ܕܕܢܝܐܝܠ ܀ ܦܝܠܝܦܘܣ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܡܝܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܚܕܘ ܐܪܒܥܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܡܠܟܘܬܗ ܂
ChronMin ܐܫܬܪܝ̣ܬ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ ܢܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܘܥ[ܪܢ[ܐ ܕܡܛܠ ܦܨܚܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܠܝܘ ܥܐܕܐ ܕܙܟܘܬ ܐ̣ ܂
ChronMin ܐܨܛܒܝ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܕܢܩ̇ܒܠ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܩܘܣܛܘܣ ܐܬ ܐܒ̣ܐܫ ܗܟܢܐ ܂ ܘܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ ܠܦܘܠܐ ܘܠܐܬܢܣܝܘܣ ܝܗܒ̣ܬ̇ ܂ ܝX ܘܐܦܠܐ
ChronMin ܐXܠܐ̣ܒܘ ܥܠܘܗܝ ܐܪܝܢܘ̈ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܐܬ̣ܐ ܗܟܢܐ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܣܥܚ ܂ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܀ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ 1ܐܦ ܐܢܛܘܢܝܘܣ
ChronMin ܘܢܗܪܝ̈ ܀ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܐܬܬܣܪܚ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܕܝܪܐ Xܪܬܡܢ ܗܟܢܐ ܒܗ ܡܢܘܬܗ ܆ ܡܐ ܕܩܪܒܢ̈ ܥܝܢܝ̈ ܠܫܠܕܗ ܢܢܗܪܢ̈ ܂ ܝܝ ܘܗܘ̣ܐ
ChronMin ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬ ܦܠܕ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܫܢܝܢ ܂ ܙ̈ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܩ̇ܒܠ ܗܟܢܐ ܣܓܝܐܬ ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬܗ · Xܝ ܕܦܛܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡ ܫܝܢ̈ ܂ ܗ ܂ ܃
ChronMin [ܘܒܩܢܫܪܝܢ2 ܠܐܢܫ ]ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܡܘܣܐ ܒܪ ܣܘܠܝܡܢ ܗܟܢܐ ܡܢ ܓܙܝܪܬ ܐ X]ܘܐܩܝܡ ܢܢܠܦܘܗܝ ܠܡܘܣܐ ܒܪ ܡܘܨܥܒ ܝܘܕܝܐ ܂