simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܕܢܕܥ ܃ ܕܐܝܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܫ̇ܡܫܐ ܗܟܝܠ ܕܝܩܕ ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܂ ܪܦ ܂ ܂ ܘܡܢ ܕܐܬܒܢܝ ܂ ܪܘ ܂ ܂ ܐ ܢ ܗ̣ܘ
Chronica Minora II ܡܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܒܝܬ ܠܚܡ̣ ܂ ܡܢ ܒܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܡܕ ܂ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܂ ܗܪܘܕ ܣ
Chronica Minora II ܂ ܫܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܒܝܪܚ ܐܠܘܠ ܂ ܟܕ ܂ ܘܒܣܗܪܐ ܬܘܒ ܂ ܗܟܝܠ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܢܐ ܂ ܂ ܝܝ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂ ܒܫܢܬ
Chronica Minora II ܟܕ ܚܝ̣ܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܥ ܂ 1ܘܐܡܠܟ ܡܢܗ̈ ܢ ܂ ܠ ܂ ܡܝܬ ܒܫܢܬ ܂ ܡܕ ܂ ܗܟܝܠ ܘܐ̣ܙܠ ܠܗ̇ ܠܢܨܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܪܘܕ []ܣ
Chronica Minora II ܓܕܫܝܗܝ̈ ܆ 3ܐ ܟ ܕܐܡܪ̈ ܢ ܗܘ̣ܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܗ̣ܘܘ̈ ܒܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ̈ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܝ̣ܬ ܒܟܐܒܐ̈ ܚܣܝܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ̈
Chronica Minora II ܐܬܚܪܡ ܘܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐ̣ܙܠ ܃ ܒܗ̇ܝ [ܕܒܐ [ܚܝܕܝ̈ ܗܟܝܠ ܕܢܫܐ̈ ܕܒܝܩܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܗ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܘܡܙܡܪܢ̈ ܥܠ ܫܡܗ ܂ ܟܕ
Chronica Minora II 3ܠܡܠܟܘܬ ܐ ܝ- ܂ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘX] [ܪܐܬܢܣܝܘܣ ܗܦܟܗ ܗܟܝܠ ܒܗ̣̇ ܘܚܝ̣ܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܣ ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܢܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ 2ܝܒ ܂ ܐܚܕ
Chronica Minora II ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܥܒ̣ܕܘ̈ ܥܠܘܗܝ [ܩܘܛܪ ]ܓܐ ܐܚܪܢܐ [ܟܕ ܐܡܪ]ܝܢ ܆ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܐܬܢ]ܣܝܘ[ܣ ܀ ] ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ 2ܝ ܐ[ܙ]ܠܘ
Chronica Minora II ܐܫܬܕܝ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܝܛܐ ܆ ܠܐܬܪܐ ܝܝ ܕܐܠܣܦܘܢܛܘܣ ܐܙ̣ܠ ܂ ܗܟܝܠ ܪܘܚܐ ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬ ܐܪܝܘܣ ܚ̇ܡܣܢ ܒܓܘܕܦܗ ܂ ܟܕ
Chronica Minora II ܟܕ ܫ̣ܡܥ ܦ̣ܩܕ ܠܗ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܕܢܥܒܕ ܡܢܗ ܬܒܥܬܐ ܂ ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܂ ܐܙܠ̣ܘ̣ ܘܩ̣ܒܠܘ ܥܠܘܗܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܂ ܡ̇ܠܟܐ
Chronica Minora II ܘܐܫܬܕܝ ܆ [ ܠܕܘ]ܟܬܐ ܚܕܐ ܚܪܒܬܐ ܕܒܦܡ]ܦܘܠܝܐ ܆ ܘܬܡܢ ܗܟܝܠ ܠܡ [ܝܕܥ] ܠܗ ܠܐܠܗܐ [ܐܝܟ ]ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܝ̇ܕܥ ܂ [ܐܬ]ܛܪܕ
Chronica Minora II ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘܟܕ ܒܝܘܠܦܢܐ ܗܟܝܠ ܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܐܦ ܗܠܝܢ̈ ܕܒܝܬ ܐܦܘܠܝܢܪ ܣ ܂ ܒܓܢܣܐ
Chronica Minora II ܨ̇ܒܐ ܠܡ̇ܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܠ̇ܙܒܢܐ̈ ܃ ܡܢ ܝܘܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܗܟܝܠ ܕܗܘܬ ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܪܝܘܣ ܂ ܐܢ ܐܢܫ
Chronica Minora II ܟܠܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܘܫܡܝܪܡ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ ܗܟܝܠ ܂ ܘܦܢܐ ܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܐܕܡ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܒ̇ܪܡܒ ܂ ܀ ܟܢܫܢ̈
Chronica Minora II ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈ ܫܒܘܥܝܢ̣̈ ܂ ܡ̇ܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܂ ܗܟܝܠ ܂ ܫܒܘܥܐ̈ · ܫܒܥܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ
Chronica Minora II ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܬ̇ܢܒܐ ܐܪܡܝܐ ܥܠ ܫܒܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܟܝܠ ܫܟܝܢܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܝ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܒܝܪܬܘܬܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܂ ܒܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܦܩ̣ܕ ܗܪܘܕܣ ܕܢܬ̇ܩܛܠܘܢ ܛܠܝܐ̣̈ ܐܥ̣ܪܩܗ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܝ ܗܟܝܠ ܒܨ̇ܠܨܚ ܂ ܥܠ ܩܒܪܗ̇ ܕܪܚܝܠ ܕܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܒܢܝܡܝܢ X X 1ܟܕ
Chronica Minora II ܫܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܟܬܒܘܬ ܙܒܢܐ̈ ܕܐܘܣܒܝܣ ܃ ܝܝ ܡܢ ܡܦܩܢܐ ܗܟܝܠ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܕܘܝܕ ܀ ܫܐܘܠ ܂ ܡ ܂ ܀ ܟܢܫܢ̈
Chronica Minora II ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܝ-· ܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ X ܂ ܝܒ ܂ X ܘܡܝܬ ܒܪ X ܂ ܠܒ ܂ X ܀ 7 ܟܢܫܢ̈
Chronica Minora II [ܫܡܥܘܢ ܥܡ ]ܒܢܘܗܝ̈ ܒܡ ܂ ܂ ܂ ܡܐ [ܘ]ܐܬܟܬܫܘ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܗܟܝܠ ܡܢܗ [ܩ]ܛܠܐ ܣܓ[ܝܐܐ ܂ ܂ ܂ ]ܘܪܕܦ ܠܗ ܘܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܀ ܩܡ